Newyddion a Chyhoeddiadau

 • 21.09.21 Dyddiadau i'r dyddiadur.....
  Dyddiadau i'r dyddiadur...
  23.9.21 - Lluniau Ysgol Bl.7-9
  4.10.21 - HMS - ysgol ar gau i ddisgyblion
  21.10-21 - Bl.7 Cyfarfod Bugeiliol a Lles (arlein)
  11.11.21 - Bl.12 & 13 Cyfarfod Cynnydd / noson rieni (arlein)
  18.11.21 - Bl.11 Cyfarfod Cynnydd / noson rieni (arlein)
  29.11.21 - HMS - ysgol ar gau i ddisgyblion

  Posted 21 Sept 2021, 04:10 by Betsan Jones
 • 14.09.21 Ffrindiau Rhydywaun
  Helo,
  Bydd cyfarfod Ffrindiau Rhydywaun (cymdeithas Rhieni/Ffrindiau/Staff) nos Fercher nesaf 22.09.21 am 6pm.
  Mae croeso mawr i bawb i fynychu'r cyfarfod rhithiol (manylion isod).
  Dewch yn llu!
  Am fwy o fanylion, mae croeso i chi e-bostio betsanjones@rhydywaun.org

  Topic: Ffrindiau Rhydywaun
  Time: Sep 22, 2021 06:00 PM London
  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/8275618271?pwd=QVdmdHZ2MDcweklITEVjU0lnYnRuUT09
  Meeting ID: 827 561 8271
  Passcode: 973931


  Posted 14 Sept 2021, 06:47 by Betsan Jones
 • 13.09.21 CLASSCHARTS

  CLASSCHARTS

  Mae llythyr wedi cael ei danfon at rieni/gwarcheidwaid drwy’r system ClassCharts prynhawn yma.

  Mae yna ambell i riant/gwarcheidwad Blwyddyn 7 heb fewngofnodi eto – plîs gwiriwch fagiau eich plant!!

  Os oes angen eich côd ClassCharts, yna plîs cysylltwch â Mrs Alison Roberts yn swyddfa’r ysgol (alisonroberts@rhydywaun.org) gydag enw, dosbarth cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.

  Diolch yn fawr

  Posted 13 Sept 2021, 07:13 by Betsan Jones
 • 08.09.21 Y FFREUTUR

  Mae llythyr yn amlinellu trefniadau ail agor y ffreutur o 13.09.21 wedi’i danfon drwy ClassCharts prynhawn yma. Mae Blwyddyn 7 wedi derbyn copi o’r llythyr a manylion ClassCharts hefyd heddiw.

  Mae’n bwysig eich bod yn darllen y llythyr, gan nad yw’r ffreutur ar agor i bob blwyddyn pob dydd.

  Posted 8 Sept 2021, 12:42 by Betsan Jones
 • 06.09.21 Llythyr dechrau Medi 2021

  Prynhawn da,

  Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl ddisgyblion nol i’r ysgol yfory (Dydd Mawrth 07.09.21).

  Mae llythyr pwysig gan y Brifathrawes wedi danfon drwy ClassCharts at rieni a gwarcheidwaid prynhawn yma. Mae disgyblion Blwyddyn 7 wedi derbyn y llythyr prynhawn yma. 


  Bydd pob neges a llythyr yn cael eu danfon at rieni/gwarcheidwaid drwy’r system ClassCharts.


  Bydd rhieni/gwarcheidwaid Blwyddyn 7 yn derbyn eu côd rhiant/gwarcheidwaid ar ddydd Mawrth 7 Medi 2021. Rydyn yn gofyn i chi i fewngofnodi yn syth os gwelwch yn dda.


  Rhieni/gwarcheidwaid blynyddoedd 8 - 13, os oes angen côd ClassCharts newydd, yna plîs cysylltwch â Mrs Alison Roberts yn swyddfa’r ysgol (alisonroberts@rhydywaun.org) gydag enw, dosbarth cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.


  Diolch yn fawr


  Posted 6 Sept 2021, 07:53 by Betsan Jones
 • 01.09.21 ** GWYBODAETH BWYSIG AR GYFER DISGYBLION SY'N TEITHIO I'R YSGOL MEWN CAR **


  Fel yr amlinellwyd yn y canllawiau a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, oherwydd y gwaith adeiladu helaeth sydd wedi dechrau ar y safle (gweler y lluniau), rhaid gwneud newidiadau o ran ymwelwyr â'r ysgol ac yn enwedig y trefniadau ar gyfer cerbydau sy'n gollwng disgyblion yn y bore neu gasglu disgyblion yn y prynhawn.


  Os ydych chi'n codi'ch plentyn yn y prynhawn mewn car, ni fyddwch yn gallu cael mynediad i'r safle cyn 15:15.


  Gellir gweld y trefniadau yn y llythyr a anfonwyd trwy ClassCharts fel rhan o'r canllawiau'r wythnos diwethaf. Gellir dod o hyd iddo isod. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n darllen y wybodaeth hon.  Annwyl Riant / Gwarcheidwad,

  Mae hi’n 25 mlynedd ers i Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun agor ei drysau am y tro cyntaf; ac ers Awst 1af 2021 rydym wedi cychwyn ar ddatblygiad newydd a chyffrous ar ein campws.


  Mae Adran Addysg Rhondda Cynon Taf yn ariannu ac yn rheoli'r gwaith o adeiladu bloc addysgu newydd sylweddol ar gyfer yr ysgol a fydd yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon ac adnoddau drama, cerddoriaeth ac addysgu o'r radd flaenaf. Mae'r bloc addysgu newydd yn cael ei adeiladu ar ardaloedd maes parcio'r ymwelwyr yn y gorffennol, tŷ'r gofalwr, y gylchfan, priffordd y campws a'r holl fannau parcio sy'n arwain i lawr i'r ysgol.

  O ganlyniad, mae Adran Addysg RCT yn dymuno inni eich hysbysu ei bod yn rhaid gwneud newidiadau o ran ymwelwyr â'r ysgol ac yn enwedig y trefniadau ar gyfer cerbydau sy'n gollwng disgyblion yn y bore neu'n casglu disgyblion yn y prynhawn.


  Amlinellir y newidiadau angenrheidiol ar gyfer pob cerbyd isod:

  Bore: Bydd disgyblion yn cael eu gollwng yn y safle bysiau. Mae angen hefyd bod yn ymwybodol o'r bysiau sy'n gyrru i fyny i'w man gollwng dynodedig a sicrhau eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau a chyfarwyddiadau'r tîm rheoli traffig.


  Prynhawn: Cyrraedd y safle ar ôl 3.15pm a chasglu disgyblion o'r un ardal â gollwng y bore.

  Gan fod gennym 19 o fysiau a dim ond 19 bae bysiau, nid oes lleoedd ar gael i gerbydau barcio / aros cyn 3.15pm. O fis Medi, bydd gwersi yn gorffen am 3.00pm gyda'r holl fysiau (gobeithio) yn gadael y safle erbyn 3.15pm. Ar y pwynt hwn bydd gennym le ar y safle i gerbydau eraill i gasglu disgyblion.


  Gofynnwn am eich cydweithrediad llawn yn y mater hwn ac i chi ystyried trigolion Lawrence Avenue a'r bysiau sy'n gyrru allan o'r safle.


  Bydd prif giât yr ysgol a mynediad i'r safle yn cael ei reoli gan y contractwyr adeiladu ac ni fyddant yn gadael unrhyw geir ar y safle cyn i'r bysiau adael.

  Bydd yr ail giât yn cael ei chloi trwy gydol y dydd ac yn cael ei hagor i staff Rhydywaun a chontractwyr yr ysgol yn unig.

  Bydd cyrraedd cyn 3.15pm yn achosi problemau a thrallod diangen, ac anesmwythyd i yrwyr. Yn ôl yr arfer, bydd aelodau staff yn bresennol nes y bydd yr holl ddisgyblion wedi'u casglu.


  Rydym yn ddiolchgar am eich cydweithrediad llawn ar y mater hwn. Dros y 10 mis nesaf, wrth i'r adeilad gael ei gwblhau, rydym yn rhagweld y bydd RCT yn addasu'r cynllun hwn a byddwn yn eich hysbysu o'r newidiadau yn syth.


  Yn gywir,


  Miss Lisa Williams

  Prifathrawes   
  Posted 1 Sept 2021, 04:12 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 6 of 369. View more »

Colofn y Pennaeth

 • Croeso gan y Brifathrawes

  Yn Rhydywaun rydym yn ymrwymo i sicrhau

  lles, uchelgais a’r cyfleoedd gorau i bawb.

   Gwir. Gweithgar. Gwych

   

  Hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi i gyd am eich cymorth, cefnogaeth a’ch amynedd drwy’r cyfnod heriol hwn.

   

  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgybion i gyd dros y dyddiau nesaf.  Fel y Brifathrawes ac fel staff yr ysgol, mae'r syniad o groesawu'n holl blant nôl i amserlen lawn a bywyd ysgol arferol yn un hyfryd, rydym wir yn obeithiol y bydd hyn yn realiti dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

  O ran y cyfnod anwytho i’r ysgol ar ddechrau Medi, rydym yn glynu wrth y cynllun â rhannwyd ym mis Gorffennaf.

   

  Bydd y trefniadau newydd yn golygu rhywfaint o addasu: mae'r ysgol yn debygol o deimlo’n lle eithaf gwahanol i'r un a adawsom ym mis Mawrth a dros yr haf. Byddwn yn cymryd ein hamser, a byddwn yn canolbwyntio ar addysgu, normau ac arferion ac ar sicrhau bod ein disgyblion yn hapus ac yn astudio’n galed cyn gynted â phosibl.

  Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled a dyfalbarhad.

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael ein hysgol yn gweithredu'n llawn eto a gweld ein pobl ifanc, er hyn mae’n holl bwysig eich bod yn deall y cynlluniau a sut byddwn yn ymateb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol, wrth ymdopi â’r sefyllfa bresennol.


  Miss Lisa Williams
  Prifathrawes

  07.09.20

  Posted 6 Jun 2021, 10:29 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »


Dysgu o Adref

https://sites.google.com/rhydywaun.org/dysgu-o-adref-rhydywaun/hafan

Cysylltu Gyda'r Tîm Lles

https://sites.google.com/a/rhydywaun.org/cym/home/ardal-disgyblion/cymorth-i-ddisgyblion

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 4 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Digwyddiadau Nesaf

Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Unknown user
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »