Newyddion a Chyhoeddiadau

 • Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol yn gwella eto eleni!

  Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun eto’n dathlu cyfres dda o ganlyniadau safon Uwch ac Uwch Atodol.

  Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw sy’n derbyn ffrwyth eu gwaith caled dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

  Roedd y cyfradd pasio’n 96% gyda bron 70% o’r holl raddau’n A* i C.

  Gwelwyd cynnydd mewn nifer y graddau uwch hefyd a chafodd naw myfyriwr allan o’r 64 yn y flwyddyn ddwy radd A/A* neu’n well.

  Dywedodd y Pennaeth, Mark Jones, “Rydym yn bles iawn gyda’r canlyniadau eleni. Mae hyn yn gredyd i’n myfyrwyr sydd wedi gweithio’n galed yn yr ysgol ac wrth hunanastudio dros y dwy flynedd diwethaf. Dymunwn pob lwc iddynt ar gam nesaf eu gyrfau.”

  Dyma rai cyraeddiadau nodweddiadol:

  Eve Price - 3A*, 1A + gradd A AS. Mae Eve yn mynd i astudio Meddygaeth yng Nghaergrawnt.

  Owain Birrell - 3A*, 1B + gradd A AS. Mae Owain yn mynd i astudio Mathemateg yn Rhydychen.

  Morgan Lewis - 3A, 1C

  Edward Crowson - 1A*, 2A, 1B

  Abbie James - 1A*, 2A, 1B

  Darya Williams - A*, A, 2B

  Mali Davies - Anrhydedd*, A, C, D

  Kian Monaghan - 2Anrhydedd*, D

  Bethany Shopland -  Anrhydedd*, A, 2D

   

  Cafwyd gwelliant eto eleni yn ein canlyniadau Uwch Gyfrannol, gyda chynnydd yn y gyfradd pasio a nifer y graddau A a B. Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y llwyddiannau hyn dros y flwyddyn nesaf.


  Posted 15 Aug 2019, 04:41 by Arwel James
 • Canlyniadau UG/Uwch/TGAU - Awst 2019
  Canlyniadau UG/Uwch - Dydd Iau, 15/08/19 - Ysgol ar agor i ddisgyblion - 8yb

  Canlyniadau TGAU - Dydd Iau, 22/08/19 - Ysgol ar agor i ddisgyblion - 8yb
  (canlyniadau Blwyddyn 10 - y neuadd (10 yb ymlaen)

  Pob lwc i bawb!

  Posted 12 Aug 2019, 03:41 by Arwel James
 • Canllawiau Gwisg 2019-20

  Annwyl Riant / Warcheidwad,

  Gweler isod ein polisi gwisg ysgol fel nodyn atgoffa wrth wneud paratoadau ar gyfer Medi 2019.

  Diolch am eich cydweithrediad.

  https://drive.google.com/open?id=1aqP6FA_E9nvVoQJijV4xSAvrzHE2XCyE

  Posted 19 Jul 2019, 08:52 by Arwel James
 • Dyddiadau Pwysig o Fedi 2019

  - 02/09/19 - HMS Staff - 03/09/19 - Diwrnod cyntaf i ddisgyblion heblaw am Fl.13 - 04/09/19 - Diwrnod cyntaf Bl.13 - 16/09/19 - HMS Staff 2 - 09/12/19 - HMS Staff 3 Dyddiadau ychwanegol i ddilyn.

  Posted 19 Jul 2019, 07:28 by Arwel James
 • RCT - Rhybudd o dwyll

  Posted 17 Jul 2019, 06:40 by Arwel James
 • Llongyfarchiadau Ffion, Bryonie a Molly!

  Llongyfarchiadau mawr i Ffion Owen, Mollie Reardon a Bryonie King sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli tim rygbi cyffwrdd dan 18 Cymru ym Mharis. Ardderchog!  Posted 6 Jun 2019, 00:28 by Arwel James
Showing posts 1 - 6 of 177. View more »

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Diwedd y flwyddyn academaidd 2019

  Annwyl Rhieni a Disgyblion

  Wrth i flwyddyn brysur arall ddod i ben, hoffwn ddiolch i chi am eich ymroddiad a’ch cefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym eto wedi gweld cryn newidiadau i’r ysgol wrth i ni weithredu datblygiadau pellach tuag at fodloni’r cwricwlwm newydd ac wrth i ni gychwyn y gwaith o adolygu gweledigaeth yr ysgol ar gyfer y dyfodol.

  Rydym yn edrych ymlaen at groesawi tua 70% o ddisgyblion blwyddyn 11 nol i’r chweched, y ffigwr mwyaf ers sawl blwyddyn. Rydym hefyd yn cychwyn gyda chyfundrefn opsiynau i ddisgyblion blwyddyn 9 gan sicrhau hefyd bod ein dysgwyr yn parhau i ddilyn pob un o’r chwe maes dysgu a phrofiad y cwricwlwm newydd. Mae gwaith addysgu ym mlynyddoedd 7 ac 8 fesul meysydd dysgu a phrofiad yn parhau i wreiddio'n llwyddiannus.

  Rydym wedi cael cae 3G newydd ac edrychwn ymlaen at ail wedd y datblygiadau lle byddwn yn cael neuadd chwaraeon newydd hefyd.

  Mae’r ysgol nawr yn sefydlog yn ariannol ac rydym yn gallu buddsoddi mewn datblygiadau staffio ac adnewyddu’r safle, gan gynnwys bod yn rhan o gynllunio ar gyfer adeiladau sylweddol newydd i fodloni’r twf mewn niferoedd disgyblion sy’n dod 'nôl i’r chweched ac yn ymuno â ni ym mlwyddyn 7.

  Rhagwelir y bydd agos at 1200 o ddisgyblion yn yr ysgol o fewn y pum mlynedd nesaf. Mae dyfodol cyffroes o’n blaen!

  Fodd bynnag, rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol erbyn hyn na fyddaf yn arwain yr ysgol dros y flwyddyn neu ddwy flynedd nesaf. Byddaf yn gweithio ar secondiad 1-2 flynedd gyda Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r adran Dysgu Broffesiynol i arwain prosiect ar ddatblygu adnoddau i gefnogi datblygiad proffesiynol athrawon i’w paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

  O ganlyniad, bydd Miss Lisa Williams yn arwain yr ysgol fel Pennaeth Gweithredol yn ystod yr amser hwn, gyda chymorth Mr Eilir Jones fel Dirprwy Bennaeth dros dro. Dymunaf y gorau iddynt wrth ymgymryd â’u dyletswyddau newydd o fis Medi ymlaen.

  Dymunaf wyliau haf hapus a diogel i bawb.

  Dymuniadau gorau

  Mark Jones

  19/7/2019

  Posted 18 Jul 2019, 10:54 by Mark Jones
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »