Newyddion

 • Canlyniadau TGAU 2016
  Llongyfarchiadau i’r disgyblion a’r staff am eu gwaith caled eleni. Er i’r canlyniadau ostwng ychydig o ganlyniadau gorau erioed y llynedd, rydym dal yn hapus bod 58% o ddisgyblion blwyddyn 11 wedi ennill pum neu fwy TGAU ar radd A* i C gan gynnwys Mathemateg a naill ai Cymraeg neu Saesneg. 
   
  Enillodd 93% o’r disgyblion pum neu fwy TGAU neu gymhwyster cyfatebol ar radd C neu’n well gyda 98% o’r disgyblion yn ennill pum neu fwy o raddau A* i G.
   
  Cafodd y disgybion canlynol ganlyniadau nodweddiadol:
   


  Iwan James                         8A*, 3A
  Joel Bryant                          5A*, 6A
  Ffion Loring                        5A*, 6A
  Neve Wall                           8A*, 2A, 1B
  Aled Coughlan                   6A*, 4A, 2B
  Cai Morgan                         5A*, 5A, C
  Rhys Gardner                    3A*, 5A, 3B
  Scye Edwards                     4A*, 4A, 3B
  Josie Prosser                      4A*, 4A, 2B

   
  Edrychwn ymlaen at groesawu dros 70% o fyfyrwyr Blwyddyn 11 yn ôl i’r Chweched i barhau gyda’u hastudiaethau.

  Posted 25 Aug 2016, 12:47 by Elen George
 • Canlyniadau Lefel A 2016
  Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun yn dathlu cyfres da o ganlyniadau safon uwch eto eleni.
  Cafodd pob myfyriwr oedd wedi eu cofrestru ar gyfer dau neu fwy o gwmwysterau safon uwch gymwysterau pasio neu’n well. Cododd y gyfradd basio o tua 1% o llynedd.

  Eleni, gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y graddau A* a chlod uchel.

  Meddai’r Pennaeth, Mark Jones, “Mae’n bleser cyhoeddi bod yr ysgol yn parhau i berfformio’n dda mewn cymwysterau safon uwch a bod gwelliant ar ganlyniadau y llynedd.  Hoffwn ddiolch i‘r staff a’r myfyrwyr am eu gwaith called a’u hymroddiad. Dymunaf y gorau i’r holl fyfyrwyr yng ngham nesaf eu gyrfâu.”

  Estynnir llongyfarchiadau ychwanegol i Megan Price a gafodd 2A* a 2A, â Katie Rivers a gafodd 1A* and 3A ac Honor Broadstock a gafodd 3 clod uchel ac 1 B. Bydd Katie yn astudio’r gyfraith yn Rhydychen a bydd Megan yn astudio Gwyddorau Meddygol yng Nghaerdydd. Bydd Honor yn astudio Iechyd a Gofal ym Mhrifysgol Abertawe.

  Bu cyflawniadau nodweddiadol eraill hefyd, megis:
  Sophie Davies a Gwen Morgan         1A* 3B
  Meg Edwards, Jessica Jones a Megan Williams 1A*, 2B, 1C
  Emilia Stevenson                 1A, 2B, 1C
  Amie Jones                 1A*, 1 clod uchel, 2C

  Llongyfarchiadau hefyd i Dafydd Thomas a gafodd ysgoloriaeth i goleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd ac i Farah Jenkins a gafodd ysgoloriaeth i astudio’r Gymraeg a’r gyfraith yn Abertawe.

  Gwelodd yr ysgol gynnydd sylweddol hefyd yn ein graddau A* yng nghymhwyster Bagloriaeth Cymru, gyda naw gradd A* o gymharu â dwy radd A* yn unig llynedd.

  Posted 25 Aug 2016, 12:49 by Elen George
 • Eisteddfod yr Ysgol 2016
  Llongyfarchiadau mawr i lys Cynon sef llys buddugol Eisteddfod yr Ysgol eleni. Diolch i Ieuan, Dion a Charlotte y Capteniaid Llys ac i Miss Angharad Roberts, Pennaeth y Llys am eu gwaith caled. Rhai o enillwyr eraill y dydd oedd Molly Sedgemore, enillydd Cadair yr Eisteddfod a'r Tlws Saesneg, Iwan James, enillydd Gwobr John Llewelyn Jones, Kaisha Jones, enillydd Tlws Italia ac Eve Price, enillydd y Rhuban Glas. Da iawn i bawb a fu'n cystadlu'n frwd yn y Coliseum!
  Posted 24 Jul 2016, 04:03 by Elen George
Showing posts 1 - 3 of 112. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Taith Daearyddiaeth Bl.9 i Cadbury World
  Mae Miss Jones yn trefnu taith i Cadbury World ar ddydd Mawrth 18/10/16. Os oes gennych ddiddordeb, ewch i'w gweld am fanylion.
  Posted 25 Sep 2016, 23:39 by Cenwyn Brain
 • Noson Agored ar gyfer Disgyblion a Rhieni Blwyddyn 6
  Dydd Iau 6ed o Hydref. 4:00 - 6:30 yh. Dewch i weld yr ysgol ar waith.
  Posted 21 Sep 2016, 23:36 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 2 of 58. View more »

Colofn y Prifathro

 • Neges gan y Pennaeth newydd
  Annwyl Rieni, Disgyblion a Llywodraethwyr

  Mae’n bleser cychwyn fy swydd heddiw fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun.

  Mae gan yr ysgol enw da a safonau uchel. Fy mhrif flaenoriaethau yw sicrhau bod y rhain yn parhau wrth i’r ysgol ddatblygu i wynebu heriau’r dyfodol.

  Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyd.

  Mark Jones

  Posted 10 Apr 2016, 13:21 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 31. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016