Newyddion a Chyhoeddiadau

 • 20.10.20 Neges gan Gaynor Davies, Cyfarwyddwr Addysg a Gwasanaethau Cynhwysiant RCT
  Posted by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 19.10.20 **LLYTHYR PWYSIG**

  Noswaith dda,

  Mae llythyr pwysig wedi’i e-bostio a’i anfon trwy ClassCharts at rieni heno.

  Gwiriwch eich ffolder “Junkmail” ac e-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y llythyr hwn.

  Diolch yn fawr

  Posted 19 Oct 2020, 12:06 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 16.10.20 Etholiad Rhiant Lywodraethwyr Hydref 2020
  Rydym wedi derbyn 13 cais am y 2 wagle rhiant lywodraethwyr, felly rydym yn gofyn i rieni/warcheidwaid i bleidleisio dros y 2 aelod yr hoffent eu cynrychioli ar gorff llywodraethu'r ysgol.
  Cyfle i bleidleisio: https://forms.gle/9mUpAgGzUYEi7W7c8

  Dyddiad Cau: Dydd Gwener 23 Hydref 12:00pm
  Posted 16 Oct 2020, 07:36 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 16.10.20 Llythyr pwysig: Taith Canada 2021
  Gweler isod llythyr pwysig am daith Canada Gorffennaf 2021
  Diolch yn fawr
  Posted 16 Oct 2020, 05:03 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 16.10.20 Neges gan y Cynghorydd Andrew Morgan Arweinydd Cyngor RhCT

  Annwyl Rieni/Gwarcheidwaid

   

  Fel Cyngor, rydyn ni'n cydnabod ei bod hi'n gyfnod pryderus i'n cymunedau wrth i'r cyfyngiadau ar fywyd bob dydd barhau a nifer yr achosion o Covid-19 godi eto ledled RhCT. Rydyn ni'n gofyn yn gwrtais i rieni/gwarcheidwaid a'u hatgoffa i gyfrannu at leihau trosglwyddo'r Coronafeirws ar bob cyfle, gan gynnwys parhau i gynnal pellter cymdeithasol tu allan i dir yr ysgol a thrwy wisgo gorchudd wyneb os yw'n bosibl, yn unol â chyngor y Cyngor i drigolion, a rannwyd ddydd Iau 10 Medi.

   

  Er ein bod ni'n cydnabod ei bod hi'n bwysig bod modd i blant gymdeithasu'n gyfrifol a bod gweithgareddau yn yr awyr agored yn hanfodol i'w llesiant, rydyn ni'n annog pob rhiant a gwarcheidwad i fod yn effro i le mae eu plant, cwmni eu plant, a'r hyn mae'u plant yn ei wneud tu allan i'r ysgol, yn enwedig yn ystod y nosweithiau a'r penwythnosau. Mae lleihau eich cysylltiadau cymdeithasol, cynnal pellter cymdeithasol a hyrwyddo hylendid effeithiol yn hanfodol ar gyfer lleihau'r risg o drosglwyddo'r feirws.  

   

  Byddwch chi'n effro i'r ffaith bod cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion positif ledled Cymru a Rhondda Cynon Taf yn ystod yr wythnosau diwethaf, ac mae angen i bob un ohonom ni chwarae ei ran wrth leihau lledaenu'r Coronafeirws yn ein cymunedau. Cymerwch ofal, a chadwch yn ddiogel.

   

   

  Y Cynghorydd Andrew Morgan

  Arweinydd Cyngor RhCT

  Posted 16 Oct 2020, 04:08 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 15.10.20 Noson Agored Rhithiol Bl6
  Yn galw disgyblion Bl6 Clwstwr Rhydywaun!
  Ymunwch â ni yn ein Noson Agored Rithiol ar 22.10.20 am 6pm. 
  Dewch yn llu!
  Posted 15 Oct 2020, 12:19 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 6 of 285. View more »

Dysgu O Adref

Canllawiau i rieni a disgyblion - helpu'ch plentyn i ddysgu o adref

Dilynwch y cysylltiadau isod

Cysylltu Gyda'r Tîm Lles

https://sites.google.com/a/rhydywaun.org/cym/home/ardal-disgyblion/cymorth-i-ddisgyblion

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Croeso gan y Brifathrawes

  Yn Rhydywaun rydym yn ymrwymo i sicrhau

  lles, uchelgais a’r cyfleoedd gorau i bawb.

   Gwir. Gweithgar. Gwych

   

  Hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi i gyd am eich cymorth, cefnogaeth a’ch amynedd drwy’r cyfnod heriol hwn.

   

  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgybion i gyd dros y dyddiau nesaf.  Fel y Brifathrawes ac fel staff yr ysgol, mae'r syniad o groesawu'n holl blant nôl i amserlen lawn a bywyd ysgol arferol yn un hyfryd, rydym wir yn obeithiol y bydd hyn yn realiti dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

  O ran y cyfnod anwytho i’r ysgol ar ddechrau Medi, rydym yn glynu wrth y cynllun â rhannwyd ym mis Gorffennaf.

   

  Bydd y trefniadau newydd yn golygu rhywfaint o addasu: mae'r ysgol yn debygol o deimlo’n lle eithaf gwahanol i'r un a adawsom ym mis Mawrth a dros yr haf. Byddwn yn cymryd ein hamser, a byddwn yn canolbwyntio ar addysgu, normau ac arferion ac ar sicrhau bod ein disgyblion yn hapus ac yn astudio’n galed cyn gynted â phosibl.

  Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel rhieni a disgyblion.
  Mae’n hanfodol eich bod yn darllen ac yn deall ein systemau a sut byddwn yn ymateb i sefyllfaoedd, dan yr amgylchiadau presennol:

  CANLLAWIAU I RIENI FERSIWN 2

  Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled a dyfalbarhad.

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael ein hysgol yn gweithredu'n llawn eto a gweld ein pobl ifanc, er hyn mae’n holl bwysig eich bod yn deall y cynlluniau a sut byddwn yn ymateb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol, wrth ymdopi â’r sefyllfa bresennol.


  Miss Lisa Williams
  Prifathrawes

  07.09.20

  Posted 14 Sep 2020, 06:17 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 3 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »