Newyddion

 • Noson Agored Bl.6
  Trefnwyd taith i Fae Cerdydd i ddisgyblion ysgolion ein clwstwr cynradd yn ddiweddar. Cafodd y disgyblion hwyl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwaith maes Celf, Daearyddiaeth a Hanes o gwmpas y Bae.

  Gyda'r nos roedd cyfle i'r disgyblion a'u rhieni weld yr ysgol ar waith a phrofi nifer o weithgareddau adrannau Rhydywaun. Noson wych!


  Posted 18 Oct 2016, 05:45 by Cenwyn Brain
 • Canlyniadau TGAU 2016
  Llongyfarchiadau i’r disgyblion a’r staff am eu gwaith caled eleni. Er i’r canlyniadau ostwng ychydig o ganlyniadau gorau erioed y llynedd, rydym dal yn hapus bod 58% o ddisgyblion blwyddyn 11 wedi ennill pum neu fwy TGAU ar radd A* i C gan gynnwys Mathemateg a naill ai Cymraeg neu Saesneg. 
   
  Enillodd 93% o’r disgyblion pum neu fwy TGAU neu gymhwyster cyfatebol ar radd C neu’n well gyda 98% o’r disgyblion yn ennill pum neu fwy o raddau A* i G.
   
  Cafodd y disgybion canlynol ganlyniadau nodweddiadol:
   


  Iwan James                         8A*, 3A
  Joel Bryant                          5A*, 6A
  Ffion Loring                        5A*, 6A
  Neve Wall                           8A*, 2A, 1B
  Aled Coughlan                   6A*, 4A, 2B
  Cai Morgan                         5A*, 5A, C
  Rhys Gardner                    3A*, 5A, 3B
  Scye Edwards                     4A*, 4A, 3B
  Josie Prosser                      4A*, 4A, 2B

   
  Edrychwn ymlaen at groesawu dros 70% o fyfyrwyr Blwyddyn 11 yn ôl i’r Chweched i barhau gyda’u hastudiaethau.

  Posted 25 Aug 2016, 12:47 by Elen George
 • Canlyniadau Lefel A 2016
  Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun yn dathlu cyfres da o ganlyniadau safon uwch eto eleni.
  Cafodd pob myfyriwr oedd wedi eu cofrestru ar gyfer dau neu fwy o gwmwysterau safon uwch gymwysterau pasio neu’n well. Cododd y gyfradd basio o tua 1% o llynedd.

  Eleni, gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y graddau A* a chlod uchel.

  Meddai’r Pennaeth, Mark Jones, “Mae’n bleser cyhoeddi bod yr ysgol yn parhau i berfformio’n dda mewn cymwysterau safon uwch a bod gwelliant ar ganlyniadau y llynedd.  Hoffwn ddiolch i‘r staff a’r myfyrwyr am eu gwaith called a’u hymroddiad. Dymunaf y gorau i’r holl fyfyrwyr yng ngham nesaf eu gyrfâu.”

  Estynnir llongyfarchiadau ychwanegol i Megan Price a gafodd 2A* a 2A, â Katie Rivers a gafodd 1A* and 3A ac Honor Broadstock a gafodd 3 clod uchel ac 1 B. Bydd Katie yn astudio’r gyfraith yn Rhydychen a bydd Megan yn astudio Gwyddorau Meddygol yng Nghaerdydd. Bydd Honor yn astudio Iechyd a Gofal ym Mhrifysgol Abertawe.

  Bu cyflawniadau nodweddiadol eraill hefyd, megis:
  Sophie Davies a Gwen Morgan         1A* 3B
  Meg Edwards, Jessica Jones a Megan Williams 1A*, 2B, 1C
  Emilia Stevenson                 1A, 2B, 1C
  Amie Jones                 1A*, 1 clod uchel, 2C

  Llongyfarchiadau hefyd i Dafydd Thomas a gafodd ysgoloriaeth i goleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd ac i Farah Jenkins a gafodd ysgoloriaeth i astudio’r Gymraeg a’r gyfraith yn Abertawe.

  Gwelodd yr ysgol gynnydd sylweddol hefyd yn ein graddau A* yng nghymhwyster Bagloriaeth Cymru, gyda naw gradd A* o gymharu â dwy radd A* yn unig llynedd.

  Posted 25 Aug 2016, 12:49 by Elen George
Showing posts 1 - 3 of 113. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Rhieni Blwyddyn 6!
  Cofiwch fod angen gwneud cais ar-lein am le yn Ysgol Gyfun Rhydywaun erbyn 21 Hydref 2016. Dyma'r linc:

  Posted 18 Oct 2016, 04:52 by Cenwyn Brain
 • Holiadur i Rieni / Cynhalwyr

  Os ydych chi’n rhiant/cynhaliwr, neu’n disgwyl babi, hoffwn ni gael gwybod eich barn am y ddarpariaeth gofal plant yn RhCT, hyd yn oed os nad ydych chi’n manteisio arno.

   

  Bydd llenwi’r holiadur hwn yn ein cynorthwyo ni i ddod o hyd i fylchau posibl yn y ddarpariaeth gofal plant.

   

  Bydd pob holiadur llawn yn cael ei gynnwys mewn raffl i ennill tocynnau i Ogof Deganau Siôn Corn ym Mharc Treftadaeth Cwm Rhondda (telerau ac amodau yn berthnasol).

   

  Llenwch yr holiadur ar-lein yma https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=147384648203 neu ffonio’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd ar 0800 180 4151 (neu’n  rhad ac am ddim o ffonau symudol ar 0300 111 4151) os hoffech chi gopi papur neu ragor o wybodaeth.

   

  Bydd yr holiadur yn dod i ben ar 11 Tachwedd 2016.

  Posted 18 Oct 2016, 00:13 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 2 of 60. View more »

Colofn y Prifathro

 • Arolwg Estyn

  Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

  Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

   Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

  Posted 18 Oct 2016, 00:11 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 1 of 32. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016