Newyddion a Chyhoeddiadau

 • 25.09.20 CYFLE I FOD YN LLYWODRAETHWYR YSGOL GYFUN GYMRAEG RHYDYWAUN

  Ydych chi’n rhiant neu warcheidwad disgybl yn Rhydywaun gyda diddordeb bod yn rhan o'n Bwrdd Llywodraethol? 

  Os oes diddordeb gyda chi, llenwch y ffurflen gais: https://forms.gle/2AqgHtjusKy23wqE6 

  Dyddiad cau ceisiadau yw 9fed o Hydref am 15.00

  Diolch yn fawr


  Posted 25 Sep 2020, 06:20 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 24.09.20 SEDDI GWAG AR GLUDIANT YSGOL RCT
  Mae RCT yn dechrau'r broses o gyflwyno cais ar gyfer prynu seddi gwag ar gludiant ysgol.
  Mae'r cyfnod cyflwyno cais yn dechrau ddydd Llun 28 Medi 2020.

  Am fwy o fanylion:
  https://www.rctcbc.gov.uk/CY/Resident/ParkingRoadsandTravel/Travel/SchoolandCollegeTransport/Schoolbuspasses/Saleofseat.aspx

  Posted 24 Sep 2020, 12:18 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 23.09.20 **LLYTHYR PWYSIG**

  Prynhawn da,

  Mae llythyr pwysig wedi’i e-bostio a’i anfon trwy ClassCharts at rieni heno.

  Gwiriwch eich ffolder “Junkmail” ac e-bostiwch covid@rhydywaun.org os nad ydych wedi derbyn y llythyr hwn.

  Diolch yn fawr

  Posted 23 Sep 2020, 09:27 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 21.09.20 DIWEDDARIAD: CANLLAWIAU i RIENI, GWARCHEIDWAID A DISGYBLION Medi 2020 FERSIWN 3
  Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel rhieni/gwarcheidwaid a disgyblion.
  Mae’n hanfodol eich bod yn darllen ac yn deall ein systemau a sut byddwn yn ymateb i sefyllfaoedd, dan yr amgylchiadau presennol:

  CANLLAWIAU I RIENI FERSIWN 3

  Diolch yn fawr

  Posted 20 Sep 2020, 12:51 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • Untitled

  Posted 18 Sep 2020, 10:52 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • 17.09.20 CYHOEDDIAD
  Annwyl ddisgyblion, rhieni a gofalwyr.

  Mae'n 12.35 pm ddydd Iau Medi 17 2020.

  Hyd yn hyn, nid yw Ysgol Rhydywaun wedi cael achos cadarnhaol o Covid-19 mewn disgybl nac aelod o staff ers dechrau mis Medi
  Pan fydd gennym achos wedi'i gadarnhau byddwn yn hysbysu'r rhieni perthnasol ac yn gweithredu'n briodol. 

  Fel rhieni a gofalwyr rydym yn eich annog i feddwl cyn ffonio'r ysgol:
  - ni allwn ac ni fyddwn yn gwneud sylwadau ar blant nad ydyn nhw'n blant i chi
  a
  - ni fyddwn yn gwneud sylwadau ar sibrydion na chlecs

  Rydyn ni i gyd yn hyn gyda'n gilydd ac mae sibrydion maleisus ond yn ychwanegu pryder at yr hyn sy'n sefyllfa unigryw a difrifol iawn.
  Cyfeiriwch at y canllawiau ar wefan yr ysgol a gwybodaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf, gywir a gwybodus.

  Diolch yn fawr
  Posted 17 Sep 2020, 04:37 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 6 of 272. View more »

Dysgu O Adref

Canllawiau i rieni a disgyblion - helpu'ch plentyn i ddysgu o adref

Dilynwch y cysylltiadau isod

Cysylltu Gyda'r Tîm Lles

https://sites.google.com/a/rhydywaun.org/cym/home/ardal-disgyblion/cymorth-i-ddisgyblion

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Croeso gan y Brifathrawes

  Yn Rhydywaun rydym yn ymrwymo i sicrhau

  lles, uchelgais a’r cyfleoedd gorau i bawb.

   Gwir. Gweithgar. Gwych

   

  Hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi i gyd am eich cymorth, cefnogaeth a’ch amynedd drwy’r cyfnod heriol hwn.

   

  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgybion i gyd dros y dyddiau nesaf.  Fel y Brifathrawes ac fel staff yr ysgol, mae'r syniad o groesawu'n holl blant nôl i amserlen lawn a bywyd ysgol arferol yn un hyfryd, rydym wir yn obeithiol y bydd hyn yn realiti dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

  O ran y cyfnod anwytho i’r ysgol ar ddechrau Medi, rydym yn glynu wrth y cynllun â rhannwyd ym mis Gorffennaf.

   

  Bydd y trefniadau newydd yn golygu rhywfaint o addasu: mae'r ysgol yn debygol o deimlo’n lle eithaf gwahanol i'r un a adawsom ym mis Mawrth a dros yr haf. Byddwn yn cymryd ein hamser, a byddwn yn canolbwyntio ar addysgu, normau ac arferion ac ar sicrhau bod ein disgyblion yn hapus ac yn astudio’n galed cyn gynted â phosibl.

  Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel rhieni a disgyblion.
  Mae’n hanfodol eich bod yn darllen ac yn deall ein systemau a sut byddwn yn ymateb i sefyllfaoedd, dan yr amgylchiadau presennol:

  CANLLAWIAU I RIENI FERSIWN 2

  Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled a dyfalbarhad.

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael ein hysgol yn gweithredu'n llawn eto a gweld ein pobl ifanc, er hyn mae’n holl bwysig eich bod yn deall y cynlluniau a sut byddwn yn ymateb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol, wrth ymdopi â’r sefyllfa bresennol.


  Miss Lisa Williams
  Prifathrawes

  07.09.20

  Posted 14 Sep 2020, 06:17 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

 • Gwisg Ysgol Medi 2020 Cymraeg.pdf   208k - 8 Sep 2020, 09:02 by Betsan Jones (Staff) (v1)
 • Hysbysiad Preifatrwydd Ysgol - Covid 19 Wellbeing and Safeguarding Ebrill 2020_CY-GB.pdf   108k - 13 May 2020, 03:18 by Betsan Jones (Staff) (v1)
Showing 2 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »