Newyddion a Chyhoeddiadau

 • Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

  Dyma wybodaeth o'r Swyddfa Gartref i deuluoedd Gwladolion yr UE sydd angen gwneud cais am Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. 

   

  Posted 20 Nov 2019, 03:42 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • Gwerthusiad Meincnodau Gatsby
  Cliciwch yma i gael y Gwerthusiad Rhiant / Gwarcheidwad.
  Posted 30 Oct 2019, 08:51 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • Croeso gan y Brifathrawes
  Annwyl rieni, warcheidwad a disgyblion,

  Anrhydedd mawr yw cael arwain yr ysgol hon dros dro eleni a dymunaf y gorau i Mr Mark Jones ar ei secondiad i Lywodraeth Cymru.

  Hoffwn longyfarch yr holl ddysgwyr am eu cyflawniadau yn yr arholiadau eleni. Roedd yn fraint i fod yn yr ysgol ar ddiwrnodau’r canlyniadau Lefel A a TGAU i rannu llwyddiant a llawenydd ein myfyrwyr. Mae eu llwyddiant yn ganlyniad i waith caled a chefnogaeth ac ymroddiad tîm gwych o staff yn yr
  ysgol. Rydym yn ddiolchgar hefyd am eich rôl allweddol chi fel rhieni yn uchelgais, disgyblaeth a llwyddiant ein plant. Edrychaf ymlaen at feithrin a datblygu’r perthynas rhyngom dros y flwyddyn.

  Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a chymuned yr ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd. Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o addysg, gofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i
  wireddu eu potensial.
  Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion egniol a mentrus, fe ewn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl rhanddeiliaid yr ysgol.
  Un cyfle ar addysg sydd gan ein disgyblion. Mae’n fraint anhygoel i fod mewn sefyllfa i wneud gwahaniaeth iddynt a mowldio eu dyfodol ac, yn fwy na hynny, mae’n ddyletswydd arnom i wneud yr ymdrech.

  Rwyf yn argyhoeddedig y gallaf ddibynnu ar eich cefnogaeth barhaol yn hyn.

  Ar ddechrau flwyddyn newydd, hoffwn dynnu eich sylw at rhai digwyddiadau pwysig dros y tymor nesaf:

  1) Diwrnod HMS – 16-09-18 – ysgol ar gau i ddisgyblion
  2) Diwrnod HMS – 09-12-19 – ysgol ar gau i ddisgyblion
  3) Bl.6 Noson Agored – 03-10-19
  4) Bl.7 Noson Lles a Bugeiliol – 24-10-19
  5) Bl.9 Noson Rhieni – 05-12-19
  6) Bl.11 Noson Rhieni – 21-11-19
  7) Bl.12/13 Noson Rhieni – 07-11-19

  Gwiriwch wefan yr ysgol ein cyfrif Twitter a thudalen Facebook am ragor o wybodaeth a dyddiadau
  pwysig wrth i’r flwyddyn parhau.

  Lisa Williams
  Prifathrawes
  Posted 4 Sep 2019, 04:38 by Betsan Jones ‎(Staff)‎
 • Taliadau ar-lein i'r ysgol
  Dilynwch y ddolen hon i wneud taliadau am deithiau ysgol a gweithgareddau trwy system daliadau diogel RhCT. Dewiswch 'Rhydywaun' o'r rhestr siopau. 


  Posted 3 Sep 2019, 02:56 by Arwel James
 • Perfformiad TGAU wedi gwella hefyd eleni!

  Yn dilyn canlyniadau Safon Uwch da wythnos ddiwethaf, rydym yn llongyfarch disgyblion blwyddyn 11 heddiw ar eu canlyniadau TGAU. Gwelwyd cynnydd ymhob pwnc craidd o ganlyniadau llynedd gyda chynnydd sylweddol mewn Saesneg a Gwyddoniaeth.

   

  Llongyfarchiadau penodol i’r disgyblion canlynol sydd wedi perfformio ymysg goreuon y flwyddyn (wedi sgorio mwy na 450 pwynt yn y mesuriad Cap 9):

   

  Kayleigh Davies                                 8A*, 5A

  Taylor Jones                                       5A*, 8A

  Manon Lloyd                                      5A*, 8A

  Chloe Richards                                   7A*, 5A, 1C

  Bronwen Griffiths                                8A*, 1A, 4B

  Grace Kerr                                        5A*, 4A, 4B

  Isabella Wilding                                 2A*, 9A, 2B

  Mali Sweet                                         5A*, 3A, 2B, 3C

  Rebekah Thomas-Butts                       9A, 4B

  Rhys Phillips                                      2A*, 5A, 4B, 2C

  Samuel Williams                                3A*, 4A, 3B, 3C

  Alexander Layzell                             2A*, 5A, 3B, 3C

  James Davies                                   1A*, 5A, 5B, 2C

  Rhys Price                                        2A*, 3A, 6B, 2C

  Isobel Smith                                       1A*, 8A, 3B


  Mae bron pawb wedi cyrraedd eu potensial eleni ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu bron 70% o’r disgyblion yn ôl i astudio yn y chweched, y nifer mwyaf ers sawl blwyddyn.

   Pob lwc i bawb ar gam nesaf eu gyrfâu.


  Posted 22 Aug 2019, 07:25 by Mark Jones
 • Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol yn gwella eto eleni!

  Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun eto’n dathlu cyfres dda o ganlyniadau safon Uwch ac Uwch Atodol.

  Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw sy’n derbyn ffrwyth eu gwaith caled dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

  Roedd y cyfradd pasio’n 96% gyda bron 70% o’r holl raddau’n A* i C.

  Gwelwyd cynnydd mewn nifer y graddau uwch hefyd a chafodd naw myfyriwr allan o’r 64 yn y flwyddyn ddwy radd A/A* neu’n well.

  Dywedodd y Pennaeth, Mark Jones, “Rydym yn bles iawn gyda’r canlyniadau eleni. Mae hyn yn gredyd i’n myfyrwyr sydd wedi gweithio’n galed yn yr ysgol ac wrth hunanastudio dros y dwy flynedd diwethaf. Dymunwn pob lwc iddynt ar gam nesaf eu gyrfau.”

  Dyma rai cyraeddiadau nodweddiadol:

  Eve Price - 3A*, 1A + gradd A AS. Mae Eve yn mynd i astudio Meddygaeth yng Nghaergrawnt.

  Owain Birrell - 3A*, 1B + gradd A AS. Mae Owain yn mynd i astudio Mathemateg yn Rhydychen.

  Morgan Lewis - 3A, 1C

  Edward Crowson - 1A*, 2A, 1B

  Abbie James - 1A*, 2A, 1B

  Darya Williams - A*, A, 2B

  Mali Davies - Anrhydedd*, A, C, D

  Kian Monaghan - 2Anrhydedd*, D

  Bethany Shopland -  Anrhydedd*, A, 2D

   

  Cafwyd gwelliant eto eleni yn ein canlyniadau Uwch Gyfrannol, gyda chynnydd yn y gyfradd pasio a nifer y graddau A a B. Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y llwyddiannau hyn dros y flwyddyn nesaf.


  Posted 15 Aug 2019, 04:41 by Arwel James
Showing posts 1 - 6 of 182. View more »

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Colofn y Prifathro

 • Diwedd y flwyddyn academaidd 2019

  Annwyl Rhieni a Disgyblion

  Wrth i flwyddyn brysur arall ddod i ben, hoffwn ddiolch i chi am eich ymroddiad a’ch cefnogaeth dros y flwyddyn ddiwethaf. Rydym eto wedi gweld cryn newidiadau i’r ysgol wrth i ni weithredu datblygiadau pellach tuag at fodloni’r cwricwlwm newydd ac wrth i ni gychwyn y gwaith o adolygu gweledigaeth yr ysgol ar gyfer y dyfodol.

  Rydym yn edrych ymlaen at groesawi tua 70% o ddisgyblion blwyddyn 11 nol i’r chweched, y ffigwr mwyaf ers sawl blwyddyn. Rydym hefyd yn cychwyn gyda chyfundrefn opsiynau i ddisgyblion blwyddyn 9 gan sicrhau hefyd bod ein dysgwyr yn parhau i ddilyn pob un o’r chwe maes dysgu a phrofiad y cwricwlwm newydd. Mae gwaith addysgu ym mlynyddoedd 7 ac 8 fesul meysydd dysgu a phrofiad yn parhau i wreiddio'n llwyddiannus.

  Rydym wedi cael cae 3G newydd ac edrychwn ymlaen at ail wedd y datblygiadau lle byddwn yn cael neuadd chwaraeon newydd hefyd.

  Mae’r ysgol nawr yn sefydlog yn ariannol ac rydym yn gallu buddsoddi mewn datblygiadau staffio ac adnewyddu’r safle, gan gynnwys bod yn rhan o gynllunio ar gyfer adeiladau sylweddol newydd i fodloni’r twf mewn niferoedd disgyblion sy’n dod 'nôl i’r chweched ac yn ymuno â ni ym mlwyddyn 7.

  Rhagwelir y bydd agos at 1200 o ddisgyblion yn yr ysgol o fewn y pum mlynedd nesaf. Mae dyfodol cyffroes o’n blaen!

  Fodd bynnag, rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol erbyn hyn na fyddaf yn arwain yr ysgol dros y flwyddyn neu ddwy flynedd nesaf. Byddaf yn gweithio ar secondiad 1-2 flynedd gyda Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda’r adran Dysgu Broffesiynol i arwain prosiect ar ddatblygu adnoddau i gefnogi datblygiad proffesiynol athrawon i’w paratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd.

  O ganlyniad, bydd Miss Lisa Williams yn arwain yr ysgol fel Pennaeth Gweithredol yn ystod yr amser hwn, gyda chymorth Mr Eilir Jones fel Dirprwy Bennaeth dros dro. Dymunaf y gorau iddynt wrth ymgymryd â’u dyletswyddau newydd o fis Medi ymlaen.

  Dymunaf wyliau haf hapus a diogel i bawb.

  Dymuniadau gorau

  Mark Jones

  19/7/2019

  Posted 18 Jul 2019, 10:54 by Mark Jones
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »