Cyhoeddiadau

Aelodaeth yr Urdd 2017-2018

posted by Elen George

Y diwrnod olaf ar gyfer derbyn arian yn yr ysgol ar y pris gostyngedig (£7) yw Rhagfyr 1af. Ar ôl hynny mae'r pris yn codi i £8.50.

Cofiwch fod modd i chi ymaelodi drwy wefan yr Urdd.

Cofiwch hefyd fod disgyblion Blwyddyn 7 aeth i Langrannog wedi talu'n barod.

Diwrnod Shwmae 15/10/17

posted 11 Oct 2017, 04:39 by Cenwyn Brain   [ updated 11 Oct 2017, 04:40 ]


Noson Agored ar gyfer Disgyblion a Rhieni Blwyddyn 6

posted 25 Sep 2017, 01:02 by Cenwyn Brain


Trwyddedau teithio bysiau Merthyr

posted 21 Sep 2017, 02:50 by Cenwyn Brain

O ddydd Llun 25ain o Fedi, bydd bysiau Merthyr yn dilyn polisi 'Dim trwydded - Dim teithio', felly rhaid sicrhau bod gan eich plentyn trwydded teithio ddilys er mwyn teithio i ac yn ôl o'r ysgol. 

Os nad oes gan eich plentyn trwydded teithio ddilys, yna cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar ffurf e-bost: stephen.lewis@merthyr.gov.uk

Her y Gymuned

posted 13 Sep 2017, 05:51 by Cenwyn Brain   [ updated 13 Sep 2017, 06:57 ]Taith Llangrannog Blwyddyn 7

posted 12 Sep 2017, 11:29 by Elen George

Cadarnhad mai dydd Mercher 20 - dydd Gwener 22 Medi yw dyddiadau taith Llangrannog.

Dylid cwblhau talu am y daith erbyn dydd Gwener 15 Medi. Bydd angen dychwelyd ffurflenni meddygol erbyn y dyddiad hwn hefyd.

Gweler isod ar gyfer gwybodaeth bwysig am y daith. Mae'r disgyblion eisoes wedi derbyn copi papur.

Allwn ni ddim derbyn enwau ar gyfer y daith ar ôl dydd Mercher 13 Medi.

Ymwybyddiaeth am Y Frech Goch

posted 6 Sep 2017, 07:06 by Cenwyn Brain   [ updated 6 Sep 2017, 07:11 ]

Yn dilyn llawer o achosion o'r frech goch yn Ewrop ac achosion llai yn lleol yng Nghasnewydd a Thorfaen, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru am godi ymwybyddiaeth ar frys o bwysigrwydd brechu pobl ifanc rhag cael y frech goch. Mae'n bwysig bod staff, myfyrwyr a phlant sy'n dychwelyd i'r ysgol ar ôl gwyliau'r haf wedi cael dau ddos o'r brechiad MMR.

Am fwy o wybodaeth agorwch y linc i'r poster ar Y Frech Goch gan GIG Cymru.

Gwasanaeth Cerdd

posted 4 Sep 2017, 11:08 by Cenwyn Brain   [ updated 4 Sep 2017, 11:10 ]

Mae Gwasanaeth Cerdd Rhondda Cynon Taf yn cynnig amrediad eang o gyfleoedd i blant chwarae offerynnau ar hyd a lled y sir. Os rydych rhwng 7-18, beth am ymuno â grŵp cerddorol a chael hwyl? Am fwy o wybodaeth cysylltwch â gwasanaethcerdd@rctcbc.gov.uk

CCUHP

posted 20 Jun 2017, 04:35 by Cenwyn Brain   [ updated 20 Jun 2017, 04:39 ]

Mae CCUHP yn golygu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’n rhestr o hawliau sydd gan bob plentyn a pherson ifanc, ble bynnag yn y byd, ni waeth pwy ydyn nhw, ble maent yn byw na’r hyn maent yn credu ynddo.

Mae gan y CCUHP 54 erthygl ynddo, mae 42 yn hawliau i blant a phobl ifanc hyd at 18 oed. Mae’r lleill yn ymwneud â sut y dylai llywodraethau ac oedolion gydweithio i wneud yn siŵr y gall plant a phobl ifanc ddefnyddio’u hawliau.

Mae’r hawliau ar y rhestr yn bethau y mae ar blant a phobl ifanc eu hangen i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel, bod ganddynt y pethau y mae arnynt eu hangen i oroesi a datblygu, a’u bod yn cael dweud eu dweud ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

Os hoffech ddarllen mwy am hawliau plant yng Nghymru ewch i wefan Hawliau Plant yng Nghymru.

 

Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd

posted 25 Apr 2017, 01:49 by Cenwyn Brain

Yn yr wythnosau nesaf, bydd disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll y Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd.

Mae linciau ar gyfer mwy o wybodaeth a deunydd sampl defnyddiol i'w weld isod: 


1-10 of 76