Cyhoeddiadau

Holiadur Pontio - Rhieni Blwyddyn 6

posted 2 Jul 2018, 08:31 by Cenwyn Brain   [ updated 4 Jul 2018, 04:58 ]

Hoffwn dderbyn sylwadau rhieni Bl.6 o ran trefniadau pontio Rhydywaun. Byddwn yn ddiolchgar iawn petai eich bod yn gallu llenwi'r holiadur isod. 

Llythyr Gweithdai Ecoleg i ddisgyblion Bl.9

posted 18 Jun 2018, 03:13 by Cenwyn Brain

Dyma'r llythyr ar gyfer gweithgaredd Ecoleg Bl. 9 sydd ar ddydd Iau yr 21ain o Fehefin.  Rhaid dychwelyd y llythyr i aelod o'r Adran Wyddoniaeth erbyn dydd Mercher (20/06/18) os gwelwch fod yn dda.

Cyhoeddiadau'r Adran Addysg Gorfforol

posted 21 May 2018, 00:07 by Cenwyn Brain

Mae ymarfer criced i Flwyddyn 7 ar ôl ysgol ar ddydd Mawrth 22/05/18.

Bydd gemau Bl.7 yn erbyn ACS ar ddydd Mercher 23/05/18, ac yn erbyn St John's ar ddydd Iau 24/05/18.

Gwasanaeth Cwnsela 'Eye to Eye'

posted 8 May 2018, 04:48 by Cenwyn Brain   [ updated 8 May 2018, 04:49 ]

Mae 'Eye to Eye' yn cynnig gwasanaeth cwnsela ar gyfer pobl ifanc rhwng 10 - 25 mlwydd oed mewn ysgolion a chymunedau Rhondda Cynon Taf. Am fwy o wybodaeth, dilynwch y linc ganlynol:    http://www.eyetoeye.wales/

Offer Arholiadau

posted 4 May 2018, 05:57 by Cenwyn Brain

Gwelir yr atodiad isod am restr o'r offer angenrheidiol ar gyfer arholiadau'r Haf.

Noson Rhieni Bl.8 - 03/05/18

posted 30 Apr 2018, 03:10 by Cenwyn Brain

Gwahoddir rhieni disgyblion Bl.8 i'r Noson Rhieni ar Nos Iau y 3ydd o Fai, rhwng 3.30yh tan 6.30y.

Taith Elusennol Dug Caeredin

posted 15 Mar 2018, 01:03 by Cenwyn Brain

Ni fydd Taith Elusennol Dug Caeredin yn digwydd penwythnos yma oherwydd y tywydd, ond mi fydd yn cael ei aildrefnu.
Nodir hefyd bod:

Alltaith Efydd yn digwydd 23/24 o fis Mawrth.

Alltaith Arian yn digwydd ar y 19/20/21 o fis Ebrill.

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

posted 18 Jan 2018, 07:41 by Cenwyn Brain

Hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod paratoadau ar gyfer Eisteddfod lwyddiannus 2017. Braf oedd gweld cynifer o ddisgyblion yr ysgol yn cystadlu yn ystod yr Eisteddfod Sir ac ar lwyfan y brifwyl.  Mae’n fwriad gennym i gystadlu yn yr Eisteddfod eleni unwaith eto. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb i gystadlu yn yr Eisteddfod bydd angen dychwelyd y slip o waelod y llythyr erbyn dydd Llun 22ain o Ionawr. Gweler yr ardal llythyron ar y wefan hon.

Cynhelir Eisteddfod Sir yr ardal ar brynhawn dydd Mercher 21ain o Fawrth yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda a chynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni ar faes y sioe yn Llanewledd yn ystod hanner tymor y Sulgwyn (28ain o Fai tan yr 2il o Fehefin, 2018).

Cofiwch hefyd y bydd angen i bob un sydd am gystadlu fod yn aelodau o'r urdd. Os nad yw eich plentyn wedi talu aelodaeth eleni ac am gystadlu yn yr Eisteddfod, bydd angen talu'r aelodaeth cyn gynted ag y bo modd. Gweler yr ardal llythyron ar y wefan. Gallwch ymaelodi drwy'r ysgol neu gallwch ymaelodi eich plentyn drwy wefan yr Urdd.

Cyngerdd Nadolig Rhydywaun

posted 1 Dec 2017, 01:35 by Cenwyn Brain   [ updated 1 Dec 2017, 01:39 ]

Gwahoddir i chi ymuno â ni, unwaith eto, i ddathlu Gŵyl y Nadolig mewn cyngerdd draddodiadol a gynhelir am 6.30yh ar y 20fed o Ragfyr yn Eglwys Sant Elfan, Aberdâr. Os hoffech archebu tocynnau a wnewch chi lenwi’r bonyn isod a’i ddanfon yn ôl i Mr Higgins yn y brif swyddfa gyda thaliad os gwelwch yn dda. Mae’r gyngerdd yn achlysur poblogaidd yng nghalendr yr ysgol, ac fe anogir i chi archebu tocynnau yn fuan. Pris y tocynnau yw £3 i oedolion a £2 i blant a’r henoed.

Os yw eich plentyn yn aelod o’r Gerddorfa, y Côr Hŷn, neu’r Côr Iau, fe fyddant yn cymryd rhan, ac mi fydd manylion pellach yn dilyn maes o law. 

Aelodaeth yr Urdd 2017-2018

posted 20 Nov 2017, 00:15 by Elen George

Y diwrnod olaf ar gyfer derbyn arian yn yr ysgol ar y pris gostyngedig (£7) yw Rhagfyr 1af. Ar ôl hynny mae'r pris yn codi i £8.50.

Cofiwch fod modd i chi ymaelodi drwy wefan yr Urdd.

Cofiwch hefyd fod disgyblion Blwyddyn 7 aeth i Langrannog wedi talu'n barod.

1-10 of 85