Cyhoeddiadau

Trwyddedau teithio bysiau Merthyr

posted 21 Sep 2017, 02:50 by Cenwyn Brain

O ddydd Llun 25ain o Fedi, bydd bysiau Merthyr yn dilyn polisi 'Dim trwydded - Dim teithio', felly rhaid sicrhau bod gan eich plentyn trwydded teithio ddilys er mwyn teithio i ac yn ôl o'r ysgol. 

Os nad oes gan eich plentyn trwydded teithio ddilys, yna cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar ffurf e-bost: stephen.lewis@merthyr.gov.uk

Her y Gymuned

posted 13 Sep 2017, 05:51 by Cenwyn Brain   [ updated 13 Sep 2017, 06:57 ]Taith Llangrannog Blwyddyn 7

posted 12 Sep 2017, 11:29 by Elen George

Cadarnhad mai dydd Mercher 20 - dydd Gwener 22 Medi yw dyddiadau taith Llangrannog.

Dylid cwblhau talu am y daith erbyn dydd Gwener 15 Medi. Bydd angen dychwelyd ffurflenni meddygol erbyn y dyddiad hwn hefyd.

Gweler isod ar gyfer gwybodaeth bwysig am y daith. Mae'r disgyblion eisoes wedi derbyn copi papur.

Allwn ni ddim derbyn enwau ar gyfer y daith ar ôl dydd Mercher 13 Medi.

Ymwybyddiaeth am Y Frech Goch

posted 6 Sep 2017, 07:06 by Cenwyn Brain   [ updated 6 Sep 2017, 07:11 ]

Yn dilyn llawer o achosion o'r frech goch yn Ewrop ac achosion llai yn lleol yng Nghasnewydd a Thorfaen, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru am godi ymwybyddiaeth ar frys o bwysigrwydd brechu pobl ifanc rhag cael y frech goch. Mae'n bwysig bod staff, myfyrwyr a phlant sy'n dychwelyd i'r ysgol ar ôl gwyliau'r haf wedi cael dau ddos o'r brechiad MMR.

Am fwy o wybodaeth agorwch y linc i'r poster ar Y Frech Goch gan GIG Cymru.

Gwasanaeth Cerdd

posted 4 Sep 2017, 11:08 by Cenwyn Brain   [ updated 4 Sep 2017, 11:10 ]

Mae Gwasanaeth Cerdd Rhondda Cynon Taf yn cynnig amrediad eang o gyfleoedd i blant chwarae offerynnau ar hyd a lled y sir. Os rydych rhwng 7-18, beth am ymuno â grŵp cerddorol a chael hwyl? Am fwy o wybodaeth cysylltwch â gwasanaethcerdd@rctcbc.gov.uk

CCUHP

posted 20 Jun 2017, 04:35 by Cenwyn Brain   [ updated 20 Jun 2017, 04:39 ]

Mae CCUHP yn golygu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’n rhestr o hawliau sydd gan bob plentyn a pherson ifanc, ble bynnag yn y byd, ni waeth pwy ydyn nhw, ble maent yn byw na’r hyn maent yn credu ynddo.

Mae gan y CCUHP 54 erthygl ynddo, mae 42 yn hawliau i blant a phobl ifanc hyd at 18 oed. Mae’r lleill yn ymwneud â sut y dylai llywodraethau ac oedolion gydweithio i wneud yn siŵr y gall plant a phobl ifanc ddefnyddio’u hawliau.

Mae’r hawliau ar y rhestr yn bethau y mae ar blant a phobl ifanc eu hangen i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel, bod ganddynt y pethau y mae arnynt eu hangen i oroesi a datblygu, a’u bod yn cael dweud eu dweud ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

Os hoffech ddarllen mwy am hawliau plant yng Nghymru ewch i wefan Hawliau Plant yng Nghymru.

 

Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd

posted 25 Apr 2017, 01:49 by Cenwyn Brain

Yn yr wythnosau nesaf, bydd disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll y Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd.

Mae linciau ar gyfer mwy o wybodaeth a deunydd sampl defnyddiol i'w weld isod: 


Opsiynau Blwyddyn 9

posted 7 Apr 2017, 00:08 by Cenwyn Brain

Cliciwch yma i weld copi digidol o'r Llawlyfr Opsiynau ar gyfer Blwyddyn 9 2017. Os rydych am fwy o wybodaeth, yna cysylltwch â'r ysgol.

Eisteddfod yr Urdd 2017

posted 13 Feb 2017, 06:16 by Cenwyn Brain

Cofiwch fod angen i bob cystadleuydd dalu i ymaelodi erbyn 16 Chwefror (£8.50) neu ymaelodi ar-lein. Defnyddiwch y linc isod:


Cystadlaethau Celf, Crefft a Thechnoleg - dyddiad cau 31 Mawrth. Gweler y rhestr testunau am fanylion pob cystadleuaeth gwaith cartref. 

Cysylltwch â Mrs Elen George os hoffech chi fwy o wybodaeth.

Llawlyfr Opsiynau Bl.11

posted 31 Jan 2017, 07:19 by Cenwyn Brain

Mae'n bleser gennym hysbysebu Llawlyfr Opsiynau Bl.11 ar gyfer mis Medi 2017. Os oes gennych unrhyw gwestiwn yna dewch i'w trafod yn ystod ein Noson Opsiynau ar nos Iau 2il o Chwefror.

1-10 of 73