Cyhoeddiadau

Taith Elusennol Dug Caeredin

posted 15 Mar 2018, 01:03 by Cenwyn Brain

Ni fydd Taith Elusennol Dug Caeredin yn digwydd penwythnos yma oherwydd y tywydd, ond mi fydd yn cael ei aildrefnu.
Nodir hefyd bod:

Alltaith Efydd yn digwydd 23/24 o fis Mawrth.

Alltaith Arian yn digwydd ar y 19/20/21 o fis Ebrill.

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd

posted 18 Jan 2018, 07:41 by Cenwyn Brain

Hoffwn ddiolch i chi am eich cefnogaeth yn ystod paratoadau ar gyfer Eisteddfod lwyddiannus 2017. Braf oedd gweld cynifer o ddisgyblion yr ysgol yn cystadlu yn ystod yr Eisteddfod Sir ac ar lwyfan y brifwyl.  Mae’n fwriad gennym i gystadlu yn yr Eisteddfod eleni unwaith eto. Os oes gan eich plentyn ddiddordeb i gystadlu yn yr Eisteddfod bydd angen dychwelyd y slip o waelod y llythyr erbyn dydd Llun 22ain o Ionawr. Gweler yr ardal llythyron ar y wefan hon.

Cynhelir Eisteddfod Sir yr ardal ar brynhawn dydd Mercher 21ain o Fawrth yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda a chynhelir Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni ar faes y sioe yn Llanewledd yn ystod hanner tymor y Sulgwyn (28ain o Fai tan yr 2il o Fehefin, 2018).

Cofiwch hefyd y bydd angen i bob un sydd am gystadlu fod yn aelodau o'r urdd. Os nad yw eich plentyn wedi talu aelodaeth eleni ac am gystadlu yn yr Eisteddfod, bydd angen talu'r aelodaeth cyn gynted ag y bo modd. Gweler yr ardal llythyron ar y wefan. Gallwch ymaelodi drwy'r ysgol neu gallwch ymaelodi eich plentyn drwy wefan yr Urdd.

Cyngerdd Nadolig Rhydywaun

posted 1 Dec 2017, 01:35 by Cenwyn Brain   [ updated 1 Dec 2017, 01:39 ]

Gwahoddir i chi ymuno â ni, unwaith eto, i ddathlu Gŵyl y Nadolig mewn cyngerdd draddodiadol a gynhelir am 6.30yh ar y 20fed o Ragfyr yn Eglwys Sant Elfan, Aberdâr. Os hoffech archebu tocynnau a wnewch chi lenwi’r bonyn isod a’i ddanfon yn ôl i Mr Higgins yn y brif swyddfa gyda thaliad os gwelwch yn dda. Mae’r gyngerdd yn achlysur poblogaidd yng nghalendr yr ysgol, ac fe anogir i chi archebu tocynnau yn fuan. Pris y tocynnau yw £3 i oedolion a £2 i blant a’r henoed.

Os yw eich plentyn yn aelod o’r Gerddorfa, y Côr Hŷn, neu’r Côr Iau, fe fyddant yn cymryd rhan, ac mi fydd manylion pellach yn dilyn maes o law. 

Aelodaeth yr Urdd 2017-2018

posted 20 Nov 2017, 00:15 by Elen George

Y diwrnod olaf ar gyfer derbyn arian yn yr ysgol ar y pris gostyngedig (£7) yw Rhagfyr 1af. Ar ôl hynny mae'r pris yn codi i £8.50.

Cofiwch fod modd i chi ymaelodi drwy wefan yr Urdd.

Cofiwch hefyd fod disgyblion Blwyddyn 7 aeth i Langrannog wedi talu'n barod.

Diwrnod Shwmae 15/10/17

posted 11 Oct 2017, 04:39 by Cenwyn Brain   [ updated 11 Oct 2017, 04:40 ]


Noson Agored ar gyfer Disgyblion a Rhieni Blwyddyn 6

posted 25 Sep 2017, 01:02 by Cenwyn Brain


Trwyddedau teithio bysiau Merthyr

posted 21 Sep 2017, 02:50 by Cenwyn Brain

O ddydd Llun 25ain o Fedi, bydd bysiau Merthyr yn dilyn polisi 'Dim trwydded - Dim teithio', felly rhaid sicrhau bod gan eich plentyn trwydded teithio ddilys er mwyn teithio i ac yn ôl o'r ysgol. 

Os nad oes gan eich plentyn trwydded teithio ddilys, yna cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar ffurf e-bost: stephen.lewis@merthyr.gov.uk

Her y Gymuned

posted 13 Sep 2017, 05:51 by Cenwyn Brain   [ updated 13 Sep 2017, 06:57 ]Taith Llangrannog Blwyddyn 7

posted 12 Sep 2017, 11:29 by Elen George

Cadarnhad mai dydd Mercher 20 - dydd Gwener 22 Medi yw dyddiadau taith Llangrannog.

Dylid cwblhau talu am y daith erbyn dydd Gwener 15 Medi. Bydd angen dychwelyd ffurflenni meddygol erbyn y dyddiad hwn hefyd.

Gweler isod ar gyfer gwybodaeth bwysig am y daith. Mae'r disgyblion eisoes wedi derbyn copi papur.

Allwn ni ddim derbyn enwau ar gyfer y daith ar ôl dydd Mercher 13 Medi.

Ymwybyddiaeth am Y Frech Goch

posted 6 Sep 2017, 07:06 by Cenwyn Brain   [ updated 6 Sep 2017, 07:11 ]

Yn dilyn llawer o achosion o'r frech goch yn Ewrop ac achosion llai yn lleol yng Nghasnewydd a Thorfaen, mae Iechyd Cyhoeddus Cymru am godi ymwybyddiaeth ar frys o bwysigrwydd brechu pobl ifanc rhag cael y frech goch. Mae'n bwysig bod staff, myfyrwyr a phlant sy'n dychwelyd i'r ysgol ar ôl gwyliau'r haf wedi cael dau ddos o'r brechiad MMR.

Am fwy o wybodaeth agorwch y linc i'r poster ar Y Frech Goch gan GIG Cymru.

1-10 of 79