Newyddion a Chyhoeddiadau

 • 09.04.21 NÔL I'R YSGOL - DYDD LLUN 12 EBRILL 2021
  Helo!
  Gobeithio bod pawb wedi mwynhau'r gwyliau.🐣
  Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at groesawi ein holl ddisgyblion yn ôl i'r ysgol ar ddydd Llun 12 Ebrill. 😀
  Mae'n wythnos 1 ar yr amserlen. 1️⃣
  Cofiwch eich llyfrau, offer, cinio, dŵr a'ch mwgwd 📚 ✏️ 🥪 💧 😷 a pheidiwch anghofio i osod eich larwm! ⏰ ⏰
  Mwynhewch eich penwythnos.

  Posted 9 Apr 2021, 06:40 by Betsan Jones
 • 26.03.21 LLYTHYR DIWEDD TYMOR, MANYLION GWOBRWYO HAF 2021 + PASG HAPUS!
  Mae wedi bod yn hyfryd iawn gweld ein disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol dros y pythefnos diwethaf, rydym wedi bod wrth ein bodd yn eu croesawu yn ôl i’r ysgol.

  Mae llythyr gan Miss Williams, y Brifathrawes, wedi ei danfon at rieni/gwarcheidwaid y prynhawn yma drwy ClassCharts yn rhoi manylion am y trefniadau ar gyfer y tymor nesaf.

  AT SYLW RHIENI/GWARCHEIDWAID BLWYDDYN 11,12 a 13
  Mae gwybodaeth yn amlinellu'r prosesau a threfniadau byddwn yn dilyn er mwyn gwobrwyo graddau i ddisgyblion Bl11, 12 a 13 haf yma wedi’i danfon at rieni a gwarcheidwaid drwy ClassCharts bore yma.

  PASG HAPUS!


  Posted 26 Mar 2021, 09:24 by Betsan Jones
 • 17.03.21 - Hawlio Prydiau Ysgol am Ddim
  Annwyl Riant/Gofalwr.
  Mae'r pandemig wedi cael effaith ariannol ar nifer o deuluoedd. Rydym yn awyddus i sicrhau bod pob teulu yn derbyn y cymorth ariannol sy'n haeddiannol iddynt. Os oes newid wedi bod yn ddiweddar yn eich amgylchiadau ariannol, mae'n bosib y gallwch hawlio prydiau ysgol am ddim, gan gynnwys grant gwisg ysgol, i'ch plentyn/plant. Gallwch ddilyn y ddolen isod i wneud cais, neu cysylltwch â'r swyddfa am fwy o wybodaeth ar 01685 813500.
  Hawlio Prydiau Ysgol am Ddim - Claiming Free School Meals

  Posted 17 Mar 2021, 02:55 by Betsan Jones
 • 12.03.21 Profion LFD Covid-19 ar gyfer disgyblion Bl10 - 13
  Prynhawn da,
  Mae manylion pellach a ffurflen ganiatâd ar gyfer y rhaglen wirfoddol o brofi asymptotig COVID-19 a fydd ar gael ar gyfer disgyblion Bl.10-13 yn yr ysgol o'r wythnos nesaf ymlaen wedi’u danfon at rheini Bl10-13 prynhawn yma.
  Cysylltwch â covid@rhydywaun.org os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach.
  Diolch yn fawr
  Posted 12 Mar 2021, 05:42 by Betsan Jones
 • 10.03.21 Canllawiau 15.03.21 - 26.03.21
  Prynhawn da,
  Mae manylion pellach am y trefniadau 15.03.21 - 26.03.21 wedi’i danfon trwy ClassCharts y prynhawn yma.
  Diolch yn fawr
  Posted 10 Mar 2021, 06:19 by Betsan Jones
 • 08.03.21 Amserlen ddychwelyd i'r ysgol
  Mae llythyr wedi'i danfon at rieni drwy ClassCharts yn amlinellu amserlen ddychwelyd i’r ysgol o 15 Mawrth. Bydd canllawiau gyda mwy o fanylion yn cael ei danfon yn hwyrach yr wythnos hon.

  ⚠️PWYSIG⚠️
  Mae llawer o wybodaeth bwysig yn cael eu danfon at rieni'r wythnos hon ar ClassCharts. Ni fyddwch yn derbyn neges testun nac e-bost.Os oes angen eich manylion ClassCharts, e-bostiwch alisonroberts@rhydywaun.org gydag enw, dosb cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.
  Posted 8 Mar 2021, 05:09 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 6 of 337. View more »

Colofn y Pennaeth

 • Croeso gan y Brifathrawes

  Yn Rhydywaun rydym yn ymrwymo i sicrhau

  lles, uchelgais a’r cyfleoedd gorau i bawb.

   Gwir. Gweithgar. Gwych

   

  Hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi i gyd am eich cymorth, cefnogaeth a’ch amynedd drwy’r cyfnod heriol hwn.

   

  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgybion i gyd dros y dyddiau nesaf.  Fel y Brifathrawes ac fel staff yr ysgol, mae'r syniad o groesawu'n holl blant nôl i amserlen lawn a bywyd ysgol arferol yn un hyfryd, rydym wir yn obeithiol y bydd hyn yn realiti dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

  O ran y cyfnod anwytho i’r ysgol ar ddechrau Medi, rydym yn glynu wrth y cynllun â rhannwyd ym mis Gorffennaf.

   

  Bydd y trefniadau newydd yn golygu rhywfaint o addasu: mae'r ysgol yn debygol o deimlo’n lle eithaf gwahanol i'r un a adawsom ym mis Mawrth a dros yr haf. Byddwn yn cymryd ein hamser, a byddwn yn canolbwyntio ar addysgu, normau ac arferion ac ar sicrhau bod ein disgyblion yn hapus ac yn astudio’n galed cyn gynted â phosibl.

  Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel rhieni a disgyblion.
  Mae’n hanfodol eich bod yn darllen ac yn deall ein systemau a sut byddwn yn ymateb i sefyllfaoedd, dan yr amgylchiadau presennol:

  CANLLAWIAU I RIENI FERSIWN 2

  Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled a dyfalbarhad.

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael ein hysgol yn gweithredu'n llawn eto a gweld ein pobl ifanc, er hyn mae’n holl bwysig eich bod yn deall y cynlluniau a sut byddwn yn ymateb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol, wrth ymdopi â’r sefyllfa bresennol.


  Miss Lisa Williams
  Prifathrawes

  07.09.20

  Posted 14 Sept 2020, 06:17 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »


Dysgu o Adref

https://sites.google.com/rhydywaun.org/dysgu-o-adref-rhydywaun/hafan

Cysylltu Gyda'r Tîm Lles

https://sites.google.com/a/rhydywaun.org/cym/home/ardal-disgyblion/cymorth-i-ddisgyblion

Taliadau i'r Ysgol

Mae hi nawr yn bosib i dalu ar lein am Wersi Offerynnol, Teithiau a Dug Caeredin. Cofrestrwch yma: 


Os oes unrhyw gwestiynau gennych am daliadau cysylltwch a Mr Higgins yn Swyddfa'r Ysgol.

Cysylltiadau Allanol

Taliadau Arian Cinio Ar-Lein

Talu Ar Lein

Gwasanaeth Cwnsela Eye To Eye


Eye To Eye

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 3 files from page Dogfennau Defnyddiol.

Digwyddiadau Nesaf

Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Unknown user
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »