Newyddion

 • Ysgol yn dathlu cyfres dda o ganlyniadau unwaith eto

  Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun eto’n dathlu cyfres dda o ganlyniadau safon Uwch eleni.

  Enillodd pob myfyriwr a gofrestrwyd am ddwy lefel A neu’n fwy raddau pasio ac roedd y gyfradd basio unwaith eto dros 97%. Roedd canlyniadau galwedigaethol hefyd yn dda iawn, gyda’r holl gyrsiau’n nodi cyfradd basio 100%.

   Dywedodd y Pennaeth, Mark Jones, “Mae’r myfyrwyr wedi gweithio’n dda unwaith eto ac mae bron pob myfyriwr wedi ennill lle yn eu Prifysgolion dewisol. Diolch yn fawr i bawb am eu gwaith caled a’u hymrwymiad. Dymunwn y gorau i’r holl fyfyrwyr yng ngham nesaf eu gyrfaoedd.”

  Dyma rai cyraeddiadau nodweddiadol:

  Iori Kent                                     cafodd 2A*, A, 2B  ynghyd â gradd A mewn Mathemateg Bellach AS.

  Jamie Evans                                A*, A, B, C a gradd A ym Mathemateg bellach AS,

  Charlotte Morris                         A*, 2A, D a gradd B ym Mathemateg bellach AS,

  Molly Sedgemore                        A*, A, 2B

  Ffion Cudlip                                2 Anrhydedd*, 2B, C

  Hannah Smith                                    2A, 2C  Posted 17 Aug 2017, 08:48 by Cenwyn Brain
 • Diwrnod Canlyniadau Lefel A/AS / Lefel 3
  Bydd canlyniadau Lefel A / AS / Lefel 3 yn cael eu rhyddhau ar ddydd Iau 18fed o Awst rhwng 08:00yb - 11:00yb. Dewch i'r prif mynedfa ble byddwch yn cael eich arwain i'r ystafell perthnasol gan aelod o staff.

  Pob lwc Bl.12 a 13!
  Posted 14 Aug 2017, 09:27 by Cenwyn Brain
 • Llwyddiant Eisteddfod Pen-y-bont
  Cawsom wythnos brysur iawn a llawer o lwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion oedd wedi cystadlu, diolch yn fawr i'r athrawon am eu gwaith hyfforddi a diolch i'r rhieni am eich cefnogaeth.

  Enillwyd nifer o wobrau:

  Mali Watkins - Unawd Telyn Iau - trydydd
  Ymgom Iau - ail
  Cyflwyniad Dramatig Iau - trydydd
  Cyflwyniad Dramatig Hŷn - cyntaf
  Ymgom Hŷn - cyntaf

  Cafwyd perfformiadau graenus gan y canlynol hefyd. Da iawn chi!

  Kaisha Jones  - Dawnsio Unigol
  James Davies - Unawd Piano Iau
  Megan Rolls - Unawd Telyn Hŷn
  Mari Northall - Unawd Merched Hŷn
  Y gerddorfa

  Posted 15 Jun 2017, 03:03 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 3 of 124. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • CCUHP

  Mae CCUHP yn golygu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn. Mae’n rhestr o hawliau sydd gan bob plentyn a pherson ifanc, ble bynnag yn y byd, ni waeth pwy ydyn nhw, ble maent yn byw na’r hyn maent yn credu ynddo.

  Mae gan y CCUHP 54 erthygl ynddo, mae 42 yn hawliau i blant a phobl ifanc hyd at 18 oed. Mae’r lleill yn ymwneud â sut y dylai llywodraethau ac oedolion gydweithio i wneud yn siŵr y gall plant a phobl ifanc ddefnyddio’u hawliau.

  Mae’r hawliau ar y rhestr yn bethau y mae ar blant a phobl ifanc eu hangen i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel, bod ganddynt y pethau y mae arnynt eu hangen i oroesi a datblygu, a’u bod yn cael dweud eu dweud ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu bywydau.

  Os hoffech ddarllen mwy am hawliau plant yng Nghymru ewch i wefan Hawliau Plant yng Nghymru.

   

  Posted 20 Jun 2017, 04:39 by Cenwyn Brain
 • Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd
  Yn yr wythnosau nesaf, bydd disgyblion Blwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll y Profion Cenedlaethol mewn Llythrennedd a Rhifedd.

  Mae linciau ar gyfer mwy o wybodaeth a deunydd sampl defnyddiol i'w weld isod: 


  Posted 25 Apr 2017, 01:49 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 2 of 68. View more »

Colofn y Prifathro

 • Arolwg Estyn

  Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

  Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

   Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

  Posted 18 Oct 2016, 00:11 by Cenwyn Brain
Showing posts 1 - 1 of 32. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 6 files from page Dogfennau Defnyddiol.
@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Elen George
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

Cogurdd 2016