Newyddion

 • 30.04.21 Neges i flwyddyn 9 - Opsiynau Blwyddyn 9

  Yn sgil effeithiau’r Coronafeirws rydym yn lansio ein Opsiynau Bl.9 yn ddigidol eleni. 

  Wrth ddilyn y linc isod, cewch fynediad at gynnwys angenrheidiol y broses, gan gynnwys:

  • Gwefan 'Opsiynau Bl.9 2021' 
  • Cyflwyniad agoriadol sy'n cynnwys gwybodaeth ar sut i ddewis yr opsiynau
  • ’Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 9’
  • cyfres o fideos gan yr adrannau
  • dolen sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddewis eu hopsiynau yn electronig

  https://sites.google.com/rhydywaun.org/opsiynau-bl-9/home

  Gofynnwn yn garedig i chi ddewis eich opsiynau trwy lenwi'r ffurflen opsiynau ar-lein erbyn dydd Gwener 7fed Mai os gwelwch yn dda. Nodir bod rhaid mewngofnodi gan ddefnyddio cyfrif "@rhydywaun.org" er mwyn llenwi'r taenlen dewis opsiynau. 

  Y ffordd hawsaf i'w wneud yw i ofyn i'ch plentyn mewngofnodi, ac yna dilyn y linc isod: https://forms.gle/rV5riepH2W8gBpvo9

  Diolch.


  Posted 30 Apr 2021, 07:10 by Betsan Jones
 • 30.04.21 Neges i flwyddyn 9 - Opsiynau Blwyddyn 9

  Yn sgil effeithiau’r Coronafeirws rydym yn lansio ein Opsiynau Bl.9 yn ddigidol eleni. 

  Wrth ddilyn y linc isod, cewch fynediad at gynnwys angenrheidiol y broses, gan gynnwys:

  • Gwefan 'Opsiynau Bl.9 2021' 
  • Cyflwyniad agoriadol sy'n cynnwys gwybodaeth ar sut i ddewis yr opsiynau
  • ’Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 9’
  • cyfres o fideos gan yr adrannau
  • dolen sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddewis eu hopsiynau yn electronig

  https://sites.google.com/rhydywaun.org/opsiynau-bl-9/home

  Gofynnwn yn garedig i chi ddewis eich opsiynau trwy lenwi'r ffurflen opsiynau ar-lein erbyn dydd Gwener 7fed Mai os gwelwch yn dda. Nodir bod rhaid mewngofnodi gan ddefnyddio cyfrif "@rhydywaun.org" er mwyn llenwi'r taenlen dewis opsiynau. 

  Y ffordd hawsaf i'w wneud yw i ofyn i'ch plentyn mewngofnodi, ac yna dilyn y linc isod: https://forms.gle/rV5riepH2W8gBpvo9

  Diolch.


  Posted 30 Apr 2021, 07:04 by Betsan Jones
 • 27.04.21 Llythyr symptomau Covid-19

  Bore da, 

  Mae llythyr gan Miss Williams, y Brifathrawes, wedi ei danfon at rieni/gwarcheidwaid bore yma drwy ClassCharts yn rhoi gwybodaeth gyfredol am symptomau Covid-19.

  Diolch yn fawr

  Posted 27 Apr 2021, 01:42 by Betsan Jones
 • Prosesau a Llinell Amser Gwborwyo Graddau Haf 2021
  Prosesau a Llinell Amser Gwborwyo Graddau Haf 2021
  Nodyn i’ch atgoffa o’r wybodaeth cafodd ei ddanfon allan i chi cyn Pasg ynglŷn â’r prosesau a threfniadau byddwn yn dilyn er mwyn gwobrwyo graddau i ddisgyblion Bl11, 12 a 13 haf yma.

  Fideo gwybodaeth : https://youtu.be/lwqFFnsJ3Q0

  Mae’r llinell amser a chwestiynau cyffredin yn y ddogfen sydd wedi atodi.

  Mae yna groeso i chi e-bostio arholiadau@rhydywaun.org os oes gennych unrhyw gwestiynau.

  Diolch yn fawr

  Posted 19 Apr 2021, 08:00 by Betsan Jones
 • 19.04.21 NEGESEUON I RIENI/GWARCHEIDWAID BLWYDDYN 7-10
  Prynhawn da,

  Rhieni/Gwarcheidwaid Blwyddyn 10
  Noson Rhieni Nos Iau (22.04.21)
  Os nad ydych wedi derbyn adroddiad interim eich plentyn a manylion y noson rhieni rhithiol yn y post, yna plîs cysylltwch gyda'r ysgol 01685 813500 os gwelwch yn dda.

  Rhieni/Gwarcheidwaid Blwyddyn 7-9
  Mae manylion pellach wedi ei ddanfon drwy ClassCharts prynhawn yma ynglŷn â’r rhaglen wirfoddol o brofi asymptotig COVID-19 a fydd ar gael ar gyfer disgyblion Bl.7-9.
  Os oes angen eich manylion ClassCharts eto e-bostiwch alisonroberts@rhydywaun.org gydag enw, dosb cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.

  Diolch yn fawr

  Posted 19 Apr 2021, 07:48 by Betsan Jones
 • 09.04.21 NÔL I'R YSGOL - DYDD LLUN 12 EBRILL 2021
  Helo!
  Gobeithio bod pawb wedi mwynhau'r gwyliau.🐣
  Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at groesawi ein holl ddisgyblion yn ôl i'r ysgol ar ddydd Llun 12 Ebrill. 😀
  Mae'n wythnos 1 ar yr amserlen. 1️⃣
  Cofiwch eich llyfrau, offer, cinio, dŵr a'ch mwgwd 📚 ✏️ 🥪 💧 😷 a pheidiwch anghofio i osod eich larwm! ⏰ ⏰
  Mwynhewch eich penwythnos.

  Posted 9 Apr 2021, 06:40 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 6 of 342. View more »

Digwyddiadau Nesaf


Allwedd: Gwyliau a Dyddiad HMS  Digwyddiadau

Cyhoeddiadau Diweddar

 • Cyngerdd Nadolig 19/12/18
  Cyngerdd Nadolig Ysgol Gyfun Rhydywaun 19/12/18 am 6.30yh. Gwelwch y llythyr isod am fwy o wybodaeth.

  Posted 5 Dec 2018, 04:47 by Arwel James
 • Holiadur Gwisg Ysgol

  Hoffwn gasglu eich barn am y wisg ysgol bresennol ac a oes awydd ei newid. 


  https://goo.gl/forms/m0erlqougpqCh1Nz1    


  Diolch

  Posted 26 Oct 2018, 02:16 by Arwel James
Showing posts 1 - 2 of 92. View more »

Colofn y Prifathro

 • Croeso gan y Brifathrawes

  Yn Rhydywaun rydym yn ymrwymo i sicrhau

  lles, uchelgais a’r cyfleoedd gorau i bawb.

   Gwir. Gweithgar. Gwych

   

  Hoffwn ddechrau trwy ddiolch i chi i gyd am eich cymorth, cefnogaeth a’ch amynedd drwy’r cyfnod heriol hwn.

   

  Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at weld ein disgybion i gyd dros y dyddiau nesaf.  Fel y Brifathrawes ac fel staff yr ysgol, mae'r syniad o groesawu'n holl blant nôl i amserlen lawn a bywyd ysgol arferol yn un hyfryd, rydym wir yn obeithiol y bydd hyn yn realiti dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

  O ran y cyfnod anwytho i’r ysgol ar ddechrau Medi, rydym yn glynu wrth y cynllun â rhannwyd ym mis Gorffennaf.

   

  Bydd y trefniadau newydd yn golygu rhywfaint o addasu: mae'r ysgol yn debygol o deimlo’n lle eithaf gwahanol i'r un a adawsom ym mis Mawrth a dros yr haf. Byddwn yn cymryd ein hamser, a byddwn yn canolbwyntio ar addysgu, normau ac arferion ac ar sicrhau bod ein disgyblion yn hapus ac yn astudio’n galed cyn gynted â phosibl.

  Dyma’r wybodaeth ddiweddaraf i chi fel rhieni a disgyblion.
  Mae’n hanfodol eich bod yn darllen ac yn deall ein systemau a sut byddwn yn ymateb i sefyllfaoedd, dan yr amgylchiadau presennol:

  CANLLAWIAU I RIENI FERSIWN 2

  Hoffem eich sicrhau ein bod wedi gwneud llawer iawn o waith i sicrhau bod yr ysgol mor ddiogel â phosibl. Rwyf yn hynod ddiolchgar i holl staff yr ysgol am eu gwaith caled a dyfalbarhad.

  Rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr at gael ein hysgol yn gweithredu'n llawn eto a gweld ein pobl ifanc, er hyn mae’n holl bwysig eich bod yn deall y cynlluniau a sut byddwn yn ymateb yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol, wrth ymdopi â’r sefyllfa bresennol.


  Miss Lisa Williams
  Prifathrawes

  07.09.20

  Posted 14 Sept 2020, 06:17 by Betsan Jones
Showing posts 1 - 1 of 39. View more »

Dogfennau Mwyaf Diweddar

Showing 3 files from page Dogfennau Defnyddiol.

@RhydywaunTV

 • Sianel Newydd ABCH Rhydywaun

  Cliciwch yma i weld ein sianel newydd ABCh ar YouTube.
  Posted 24 Feb 2016, 15:27 by Unknown user
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »