Cartref‎ > ‎Ardal Disgyblion‎ > ‎

Gwasanaeth Gyrfaoedd
Mae Cynghorydd Gyrfaoed Gyrfa Cymru, Mr Owen Morris, yn yr ysgol bob dydd Llun a Mawrth a bron pob dydd Gwener. Mae’n darparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac arweiniad sy’n ddwy-ieithog, di-duedd ac yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr rhwng 14 a 19 oed sy’n ystyried eu opsiynau academaidd neu galwadigaethol. Os hoffech drefnu apwyntiad i’ch plentyn weld Owen yna e-bostiwch ef trwy owen.morris@gyrfacymru.com.

Gallwch helpu eich plentyn i baratoi am cyfweliad gyda Owen trwy annog nhw i ymchwilio ei syniadau ar gwefan Gyrfa Cymru – www.gyrfacymru.com. O dan Offer ac Adnoddau ar dudalen blaen y wefan mae’r adran ‘Gwybodaeth am Swyddi’ sy’n cynnwys dros 1,000 o dafleni am swyddi i’ch plentyn didoli a darllen, wedi’i trefnu yn ol yr wyddor neu yn ol eu perthynas i bynciau ysgol. O dan ‘Cyfleoedd’ byddwch yn ffeindio gwybodaeth am swyddi a phrentisiaethau mae Gyrfa Cymru yn hysbysebu er lles ystod eang o gyflogwyr mewn ystod eang o sectorau. Os ydych yn cofrestri gyda’r gwasanaeth paru prentisieathau, cewch hysbysiad awtomatig pan mae cyfle yn cael ei hysbysebi sy’n gyfatebol i’ch syniadau gyrfaol. Mae hefyd adran o’r enw ‘Tueddiadau Swyddi’ sy’n cynnwys gwybodaeth am y farchnad lafur a chyfleoedd ar gyfer cyflogaeth yng Nghymru a Phrydain yn y dyfodol. 

Os nad oes gan eich plentyn unrhyw syniadau gyrfaol, yna mae Owen yn annog iddynt gwblhau’r Cwis Paru Swyddi sydd hefyd o dan yr adran Offer ac Adnoddau. Mae’r cwis yn analeiddio eich sgiliau, rhinweddau ac eich hoffterau ac yn awgrymu syniadau perthnasol er mwyn i chi gwneud ymchwil pellach ar y wefan cyn cael cyfweliad.    

Mae Owen yn darparu cymorth trwy gydol y flwyddyn, felly cadwch lygaid mas am ebyst a negeseuon destun oddi wrtho yn ystod y tymhorau ysgol a’r gwyliau, yn enwedig wrth agosau i ddiwrnodau canlyniadau arholiadau. 

https://www.careerswales.com/cy/proffesiynol/deunyddiau-hyrwyddo-gyrfa-cymru/

Ar gyfer cymorth i oedolion, yna galwch llinell gymorth Gyrfa Cymru ar 0800 028 48 44 neu defnyddiwch y gwasanaeth siarad-ar-lein drwy’r wefan uchod. 


Gatsby yn Rhydywaun
Ein bwriad yn Ysgol Gyfun Rhydywaun yw i ddarparu cyngor gyrfau barhaol a chynhwysfawr i holl ddisgyblion yr ysgol.

Mewn partneriaeth â asiantaethau allanol (megis Gyrfa Cymru a thîm Gyrfaoedd Byd Gwaith RCT), ein bwriad yw i gynnal a chefnogi disgyblion i gyrraedd eu potensial. Rydym yn cynorthwyo wrth i ddisgyblion ymchwilio mewn i amryw o lwybrau ac i wneud dewisiadau doeth a realistig wrth ddewis pynciau, addysg uwch, llwybrau hyfforddiant â’r byd gwaith.


Mae hwn yn sicrhau bod ein disgyblion yn:

 • Derbyn profiad gwaith gwerthfawr
 • Gallu gwneud penderfyniadau ynglyn a phynciau opsiwn
 • Deall beth yw eu rhinweddau personol dda, cryfderau, diddordebau a sut mae nhw’n cysylltu gyda penderfyniadau doeth
 • Ystyried opsiynau Prifysgol neu dewisiadau hyfforddiant, addysg pellach a phrentisiaethau
 • Cynnal uchelgais ac yn llawn cymhelliant wrth iddyn nhw ffocysu ar ei dyfodol

Mae’r rhaglen yn cyfateb i meincnodau Gatsby. Mae’r 8 meincnod fel y ganlyn:-

 1. Rhaglen yrfaoedd sefydlog
 2. Dysgu o wybodaeth am yrfaoedd a’r farchnad Olafur
 3. Mynd i’r afael ag anghenion pop disgybl
 4. Cysylltu dysgu’r cwricwlwm â gyrfaoedd
 5. Profiadau â chyflogwyr a gweithwyr
 6. Profiadau yn y gweithle
 7. Profiadau ag addysg bellach ac uwch
 8. Cyngor personol

Fideo Gwybodaeth

Am fwy o wybodaeth plîs cysylltwch: dafyddfrancis@rhydywaun.org


Ċ
Betsan Jones,
15 Jun 2021, 05:09
Comments