Colofn y Prifathro

Cerbydau ar safle'r ysgol ar ddiwedd y diwrnod ysgol

posted 12 Dec 2018, 23:20 by Mark Jones

Annwyl Rhieni

Mae safle’r ysgol yn brysur iawn ar ddiwedd y dydd. Mae nifer o fysiau’n cyrraedd a gadael ac mae nifer o ddisgyblion yn croesi’r heolydd a theithio i fyny at fysiau/ceir ayb.

Mae nifer o rieni’n cyrraedd safle’r ysgol tra bod disgyblion yn symud at y bysiau ac maent wedyn yn ceisio gadael y safle cyn i’r bysiau ddechrau ymadael. Mae hyn yn achosi anrhefn a phryder o ran diogelwch. Mae hefyd yn golygu bod tagfeydd yn digwydd wrth i’r bysiau ddod i mewn i’r safle ac wrth ymadael.

Ysgrifennaf atoch unwaith eto er mwyn eich hysbysu o’r drefn. Nid ydym am i unrhyw gerbyd symud ar y safle nes bod disgyblion yn ddiogel ar fysiau’r ysgol. Gofynnaf felly i rieni sy’n casglu eu plant i beidio dod ar safle‘r ysgol rhwng 2:50 a 3:10pm.

Mae croeso gennych gyrraedd a gadael tu hwnt i’r ffenest amser hwn.

Nid ydym eisiau gorfod rhwystro rhieni rhag dod ar y safle na chwaith rhwystro rhag ymadael yn ystod yr amser uchod ond rhaid blaenoriaethu diogelwch ein disgyblion. Gofynnaf felly i chi ddilyn y rheol hon.

Diolch am eich cydweithrediad ar y mater hwn.

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr

posted 15 Nov 2018, 01:52 by Mark Jones

Gweler isod grynodeb o'r adroddiad blynyddol y Llywodraethwyr i rieni. Os ydych eisiau copi o'r adroddiad llawn, cysylltwch â'r ysgol.

Diolch

Ysgol ar agor 5/3/18

posted 4 Mar 2018, 06:33 by Mark Jones   [ updated 4 Mar 2018, 06:35 ]

Diolch yn fawr i'r bobl wnaeth helpu gyda chlirio'r eira o'r llwybrau ac wrth fynediad yr ysgol. Roedd yn glawio'r wael ac roedd pawb yn wlyb iawn! Diolch am barhau gyda'r gwaith fel ein bod yn gallu agor yfory.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr...

posted 3 Mar 2018, 05:06 by Mark Jones

Gyda'r eira mawr diweddar, rydym yn awyddus i glirio'r llwybrau a mynedfa'r ysgol er mwyn ceisio agor dydd Llun (5/3/18).
Byddwn yn gwerthfawrogi eich cymorth!

Rydym yn ceisio cael grwp o wirfoddolwyr i weithio rhwng 10:30 a 12:00 yfory (dydd Sul) ar safle 'r ysgol.

Os ydych ar gael ac yn gallu cyrraedd yr ysgol yn ddiogel, dewch draw i helpu!

Diolch yn fawr am eich cymorth.

Gweithgor Rhieni

posted 4 Dec 2017, 12:32 by Mark Jones

Cynhelir cyfarfod gweithgor rhieni nos Fercher nesaf 13/12/17 yn yr ysgol rhwng 4 a 5 o'r gloch. Byddwn yn trafod gwisg ysgol, systemau a strwythurau'r ysgol. Os oes diddordeb gennych mewn mynychu, cysylltwch â'r ysgol fel bod modd i ni gael syniad o'r niferoedd a gwneud trefniadau perthnasol. Diolch.

Gwm Cnoi

posted 25 Oct 2017, 11:09 by Mark Jones

Yn dilyn gwariant sylweddol ar garpedi newydd mewn 2 goridor ac mewn 3 ystafell ddosbarth, yn ogystal â chelfi newydd mewn sawl ystafell ddosbarth, gofynnir i ddisgyblion beidio dod â gwm cnoi i'r ysgol. Diolch am eich cydweithrediad.

Arolwg Estyn

posted 18 Oct 2016, 00:10 by Cenwyn Brain   [ updated 18 Oct 2016, 00:11 ]

Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

 Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

Neges gan y Pennaeth newydd

posted 10 Apr 2016, 13:21 by Elen George

Annwyl Rieni, Disgyblion a Llywodraethwyr

Mae’n bleser cychwyn fy swydd heddiw fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun.

Mae gan yr ysgol enw da a safonau uchel. Fy mhrif flaenoriaethau yw sicrhau bod y rhain yn parhau wrth i’r ysgol ddatblygu i wynebu heriau’r dyfodol.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyd.

Mark Jones

Blwyddyn Newydd Dda!

posted 4 Jan 2016, 01:16 by Elen George   [ updated 6 Mar 2016, 12:12 ]

Blwyddyn Newydd Dda!

Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

Braint yw cael ymgymryd â’r swydd hon am dymor cyn i Mr. Mark Jones ymuno â ni fel Prifathro’r ysgol ym mis Ebrill.

Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a’r ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd.  Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o ofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i wireddu eu potensial. 
Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion unigryw, fe awn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl randdeiliaid yr ysgol.


Lisa Williams
Pennaeth Dros-dro

Diwedd tymor, diwedd cyfnod

posted 10 Dec 2015, 13:37 by Elen George   [ updated 4 Jan 2016, 01:12 ]

Annwyl rieni/warcheidwad a disgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun,

Wrth i ddiwedd y tymor agoshau, hoffwn dynnu eich sylw at ddigwyddiadau ysgol gyfan yn yr wythnosau nesaf:

1. Bydd dathliad blynyddol yr ysgol o’r Nadolig yn digwydd yn Eglwys San Elfan, Aberdâr ar nos Fercher, Rhagfyr 16eg 2015, i gychwyn am 6.30.  Am docynnau cysylltwch gyda Mrs Spearey (01685 813500)
2. Diwrnod olaf y tymor, dydd Gwener, Rhagfyr 18fed 2015.  Bydd hyn yn ddiwrnod arferol gyda’r disgyblion yn gadael y safle am 3 o’r gloch.
3. Tymor y Gwanwyn 2016.  Bydd yr ysgol yn agor ar gyfer holl ddisgyblion a staff yr ysgol ar ddydd Llun, Ionawr 4ydd 2016.

Fel y gwyddoch, byddaf yn gadael fy swydd fel Pennaeth yr ysgol ar ddiwedd y tymor.  O Ionawr 1af 2016 bydd Miss Lisa Williams yn Bennaeth dros-dro ar yr ysgol a Miss Sioned Jones yn Ddirprwy Bennaeth dros dro ar yr ysgol.  Pleser yw cyhoeddi penodiad Mr Mark Jones, Pennaeth Ysgol Gyfun Llangynwyd, fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun o Ebrill 11eg 2016.

Mae’r ysgol wedi gwella yn sylweddol yn y tair blynedd diwethaf ac rwyf yn hyderus iawn y bydd y patrwm o welliant yn parhau am sawl blwyddyn arall.  Hoffwn ddiolch i chi gyd – yn ddisgyblion, rhieni , athrawon a llywodraethwyr am eich cwmni, cyngor a chefnogaeth dros y blynyddoedd.  Mae wedi bod yn anrhydedd i fod yn gysylltiedig gyda’r ysgol unigryw hon.

Dymuniadau da i bob un ohonoch.
Hywel Price
Pennaeth
10/12/2015

1-10 of 38