Colofn y Pennaeth

Croeso gan y Brifathrawes

posted 18 Jul 2019, 10:54 by Mark Jones   [ updated 10 Mar 2020, 01:17 by Betsan Jones ‎(Staff)‎ ]

Annwyl rieni, warcheidwad a disgyblion,

Anrhydedd mawr yw cael arwain yr ysgol hon dros dro eleni a dymunaf y gorau i Mr Mark Jones ar ei secondiad i Lywodraeth Cymru.

Hoffwn longyfarch yr holl ddysgwyr am eu cyflawniadau yn yr arholiadau eleni. Roedd yn fraint i fod yn yr ysgol ar ddiwrnodau’r canlyniadau Lefel A a TGAU i rannu llwyddiant a llawenydd ein myfyrwyr. Mae eu llwyddiant yn ganlyniad i waith caled a chefnogaeth ac ymroddiad tîm gwych o staff yn yr
ysgol. Rydym yn ddiolchgar hefyd am eich rôl allweddol chi fel rhieni yn uchelgais, disgyblaeth a llwyddiant ein plant. Edrychaf ymlaen at feithrin a datblygu’r perthynas rhyngom dros y flwyddyn.

Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a chymuned yr ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd. Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o addysg, gofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i
wireddu eu potensial.
Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion egniol a mentrus, fe ewn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl rhanddeiliaid yr ysgol.
Un cyfle ar addysg sydd gan ein disgyblion. Mae’n fraint anhygoel i fod mewn sefyllfa i wneud gwahaniaeth iddynt a mowldio eu dyfodol ac, yn fwy na hynny, mae’n ddyletswydd arnom i wneud yr ymdrech.

Rwyf yn argyhoeddedig y gallaf ddibynnu ar eich cefnogaeth barhaol yn hyn.

Ar ddechrau flwyddyn newydd, hoffwn dynnu eich sylw at rhai digwyddiadau pwysig dros y tymor nesaf:

1) Diwrnod HMS – 16-09-18 – ysgol ar gau i ddisgyblion
2) Diwrnod HMS – 09-12-19 – ysgol ar gau i ddisgyblion
3) Bl.6 Noson Agored – 03-10-19
4) Bl.7 Noson Lles a Bugeiliol – 24-10-19
5) Bl.9 Noson Rhieni – 05-12-19
6) Bl.11 Noson Rhieni – 21-11-19
7) Bl.12/13 Noson Rhieni – 07-11-19

Gwiriwch wefan yr ysgol ein cyfrif Twitter a thudalen Facebook am ragor o wybodaeth a dyddiadau
pwysig wrth i’r flwyddyn parhau.

Lisa Williams
Prifathrawes

Cerbydau ar safle'r ysgol ar ddiwedd y diwrnod ysgol

posted 12 Dec 2018, 23:20 by Mark Jones

Annwyl Rhieni

Mae safle’r ysgol yn brysur iawn ar ddiwedd y dydd. Mae nifer o fysiau’n cyrraedd a gadael ac mae nifer o ddisgyblion yn croesi’r heolydd a theithio i fyny at fysiau/ceir ayb.

Mae nifer o rieni’n cyrraedd safle’r ysgol tra bod disgyblion yn symud at y bysiau ac maent wedyn yn ceisio gadael y safle cyn i’r bysiau ddechrau ymadael. Mae hyn yn achosi anrhefn a phryder o ran diogelwch. Mae hefyd yn golygu bod tagfeydd yn digwydd wrth i’r bysiau ddod i mewn i’r safle ac wrth ymadael.

Ysgrifennaf atoch unwaith eto er mwyn eich hysbysu o’r drefn. Nid ydym am i unrhyw gerbyd symud ar y safle nes bod disgyblion yn ddiogel ar fysiau’r ysgol. Gofynnaf felly i rieni sy’n casglu eu plant i beidio dod ar safle‘r ysgol rhwng 2:50 a 3:10pm.

Mae croeso gennych gyrraedd a gadael tu hwnt i’r ffenest amser hwn.

Nid ydym eisiau gorfod rhwystro rhieni rhag dod ar y safle na chwaith rhwystro rhag ymadael yn ystod yr amser uchod ond rhaid blaenoriaethu diogelwch ein disgyblion. Gofynnaf felly i chi ddilyn y rheol hon.

Diolch am eich cydweithrediad ar y mater hwn.

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr

posted 15 Nov 2018, 01:52 by Mark Jones

Gweler isod grynodeb o'r adroddiad blynyddol y Llywodraethwyr i rieni. Os ydych eisiau copi o'r adroddiad llawn, cysylltwch â'r ysgol.

Diolch

Ysgol ar agor 5/3/18

posted 4 Mar 2018, 06:33 by Mark Jones   [ updated 4 Mar 2018, 06:35 ]

Diolch yn fawr i'r bobl wnaeth helpu gyda chlirio'r eira o'r llwybrau ac wrth fynediad yr ysgol. Roedd yn glawio'r wael ac roedd pawb yn wlyb iawn! Diolch am barhau gyda'r gwaith fel ein bod yn gallu agor yfory.

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr...

posted 3 Mar 2018, 05:06 by Mark Jones

Gyda'r eira mawr diweddar, rydym yn awyddus i glirio'r llwybrau a mynedfa'r ysgol er mwyn ceisio agor dydd Llun (5/3/18).
Byddwn yn gwerthfawrogi eich cymorth!

Rydym yn ceisio cael grwp o wirfoddolwyr i weithio rhwng 10:30 a 12:00 yfory (dydd Sul) ar safle 'r ysgol.

Os ydych ar gael ac yn gallu cyrraedd yr ysgol yn ddiogel, dewch draw i helpu!

Diolch yn fawr am eich cymorth.

Gweithgor Rhieni

posted 4 Dec 2017, 12:32 by Mark Jones

Cynhelir cyfarfod gweithgor rhieni nos Fercher nesaf 13/12/17 yn yr ysgol rhwng 4 a 5 o'r gloch. Byddwn yn trafod gwisg ysgol, systemau a strwythurau'r ysgol. Os oes diddordeb gennych mewn mynychu, cysylltwch â'r ysgol fel bod modd i ni gael syniad o'r niferoedd a gwneud trefniadau perthnasol. Diolch.

Gwm Cnoi

posted 25 Oct 2017, 11:09 by Mark Jones

Yn dilyn gwariant sylweddol ar garpedi newydd mewn 2 goridor ac mewn 3 ystafell ddosbarth, yn ogystal â chelfi newydd mewn sawl ystafell ddosbarth, gofynnir i ddisgyblion beidio dod â gwm cnoi i'r ysgol. Diolch am eich cydweithrediad.

Arolwg Estyn

posted 18 Oct 2016, 00:10 by Cenwyn Brain   [ updated 18 Oct 2016, 00:11 ]

Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

 Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

Neges gan y Pennaeth newydd

posted 10 Apr 2016, 13:21 by Elen George

Annwyl Rieni, Disgyblion a Llywodraethwyr

Mae’n bleser cychwyn fy swydd heddiw fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun.

Mae gan yr ysgol enw da a safonau uchel. Fy mhrif flaenoriaethau yw sicrhau bod y rhain yn parhau wrth i’r ysgol ddatblygu i wynebu heriau’r dyfodol.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyd.

Mark Jones

Blwyddyn Newydd Dda!

posted 4 Jan 2016, 01:16 by Elen George   [ updated 6 Mar 2016, 12:12 ]

Blwyddyn Newydd Dda!

Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

Braint yw cael ymgymryd â’r swydd hon am dymor cyn i Mr. Mark Jones ymuno â ni fel Prifathro’r ysgol ym mis Ebrill.

Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a’r ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd.  Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o ofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i wireddu eu potensial. 
Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion unigryw, fe awn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl randdeiliaid yr ysgol.


Lisa Williams
Pennaeth Dros-dro

1-10 of 39