Colofn y Prifathro

Gwm Cnoi

posted 25 Oct 2017, 11:09 by Mark Jones ‎(Staff)‎

Yn dilyn gwariant sylweddol ar garpedi newydd mewn 2 goridor ac mewn 3 ystafell ddosbarth, yn ogystal â chelfi newydd mewn sawl ystafell ddosbarth, gofynnir i ddisgyblion beidio dod â gwm cnoi i'r ysgol. Diolch am eich cydweithrediad.

Arolwg Estyn

posted 18 Oct 2016, 00:10 by Cenwyn Brain   [ updated 18 Oct 2016, 00:11 ]

Mae Estyn yn arolygu’r ysgol ar 21/11/16.

Mae holiadur yn gofyn am farn rhieni ar gael i’w lenwi yn https://vir.estyn.gov.uk - erbyn 31/10/2016. Cewch cod yr holiadur mewn llythyr gan eich plentyn.

 Hefyd, mae gwahoddiad i chi ddod i gyfarfod â’r arolygwyr yn yr ysgol am 5pm ar 21/11/16.Mae rhagor o wybodaeth am yr arolygiad i’w chael mewn taflen gan Estyn; byddwch yn cael y daflen hon cyn bo hir, os nad ydych eisoes wedi’i chael. 

Neges gan y Pennaeth newydd

posted 10 Apr 2016, 13:21 by Elen George

Annwyl Rieni, Disgyblion a Llywodraethwyr

Mae’n bleser cychwyn fy swydd heddiw fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun.

Mae gan yr ysgol enw da a safonau uchel. Fy mhrif flaenoriaethau yw sicrhau bod y rhain yn parhau wrth i’r ysgol ddatblygu i wynebu heriau’r dyfodol.

Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi i gyd.

Mark Jones

Blwyddyn Newydd Dda!

posted 4 Jan 2016, 01:16 by Elen George   [ updated 6 Mar 2016, 12:12 ]

Blwyddyn Newydd Dda!

Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

Braint yw cael ymgymryd â’r swydd hon am dymor cyn i Mr. Mark Jones ymuno â ni fel Prifathro’r ysgol ym mis Ebrill.

Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a’r ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd.  Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o ofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i wireddu eu potensial. 
Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion unigryw, fe awn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl randdeiliaid yr ysgol.


Lisa Williams
Pennaeth Dros-dro

Diwedd tymor, diwedd cyfnod

posted 10 Dec 2015, 13:37 by Elen George   [ updated 4 Jan 2016, 01:12 ]

Annwyl rieni/warcheidwad a disgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun,

Wrth i ddiwedd y tymor agoshau, hoffwn dynnu eich sylw at ddigwyddiadau ysgol gyfan yn yr wythnosau nesaf:

1. Bydd dathliad blynyddol yr ysgol o’r Nadolig yn digwydd yn Eglwys San Elfan, Aberdâr ar nos Fercher, Rhagfyr 16eg 2015, i gychwyn am 6.30.  Am docynnau cysylltwch gyda Mrs Spearey (01685 813500)
2. Diwrnod olaf y tymor, dydd Gwener, Rhagfyr 18fed 2015.  Bydd hyn yn ddiwrnod arferol gyda’r disgyblion yn gadael y safle am 3 o’r gloch.
3. Tymor y Gwanwyn 2016.  Bydd yr ysgol yn agor ar gyfer holl ddisgyblion a staff yr ysgol ar ddydd Llun, Ionawr 4ydd 2016.

Fel y gwyddoch, byddaf yn gadael fy swydd fel Pennaeth yr ysgol ar ddiwedd y tymor.  O Ionawr 1af 2016 bydd Miss Lisa Williams yn Bennaeth dros-dro ar yr ysgol a Miss Sioned Jones yn Ddirprwy Bennaeth dros dro ar yr ysgol.  Pleser yw cyhoeddi penodiad Mr Mark Jones, Pennaeth Ysgol Gyfun Llangynwyd, fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun o Ebrill 11eg 2016.

Mae’r ysgol wedi gwella yn sylweddol yn y tair blynedd diwethaf ac rwyf yn hyderus iawn y bydd y patrwm o welliant yn parhau am sawl blwyddyn arall.  Hoffwn ddiolch i chi gyd – yn ddisgyblion, rhieni , athrawon a llywodraethwyr am eich cwmni, cyngor a chefnogaeth dros y blynyddoedd.  Mae wedi bod yn anrhydedd i fod yn gysylltiedig gyda’r ysgol unigryw hon.

Dymuniadau da i bob un ohonoch.
Hywel Price
Pennaeth
10/12/2015

Cyngerdd Nadolig 2015

posted 25 Nov 2015, 15:33 by Elen George


Datganiad Ymddiswyddiad y Pennaeth

posted 1 Oct 2015, 14:32 by Elen George   [ updated 1 Oct 2015, 14:37 ]

Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu fy mod wedi derbyn swydd fel Pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ac y byddaf yn dechrau’r swydd newydd yn Ionawr 2016.

Bydd Cyngor Sir Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf a Chorff Llywodraethol Ysgol Gyfun Rhydywaun yn dechrau proses o benodi Pennaeth yn fy lle.  Mae’r ysgol mewn sefyllfa cryf iawn gyda staff ymroddgar, canlyniadau arholiadau sydd wedi gwella am dair blynedd yn olynol gan ein gosod ymhlith goreuon y sir, ac eleni wedi ei chydnabod gan y Cyfarwyddwr Addysg fel "yr ysgol sy’n cyflawni orau yng Nghwm Cynon a Merthyr.”  Mae disgyblion arbennig yma o ran ymddygiad a chyfeillgarwch ac adlewyrchir hyn gan lefel presenoldeb ail uchaf yn y sir a chyfradd diarddeliadau isaf y sir.

Er bod fy nheimladau yn rhai cymysg rwy’n hyderus bod seiliau cryf wedi ei sefydlu eisoes i wthio’r ysgol ymlaen I’r cyfnod nesaf yn ei hanes.  Dymunaf bob dymuniad da i fy olynydd ac i bawb yn gysylltiedig â’r ysgol unigryw hon.

Hywel Price
Hydref 2015

Canlyniadau Arholiadau Allanol CA4 2015

posted 20 Aug 2015, 08:10 by Elen George   [ updated 28 Aug 2015, 13:07 ]

Pleser o’r mwyaf yw cyhoeddi bod disgyblion Blwyddyn 11 (2015) wedi sicrhau y canlyniadau gorau yn hanes yr ysgol.  Llongyfarchiadau gwresog i staff a disgyblion ar ganlyniadau Awst 2015 – llwyddodd 99% o ddisgyblion i sicrhau o leiaf 5 cymhwyster Lefel 2 (95% yn 2014), gyda’r Trothwy Lefel 2+ (5 cymhwyster yn cynnwys Mathemateg a Iaith) yn  cynyddu o 59.8% yn 2014 i 64.4% yn 2015 – cynnydd o 4.6 pwynt canran.

Gwelwyd gwelliant pellach ym mherfformiad yr adrannau craidd gyda’r Adran Fathemateg yn sicrhau 68%, yr adrannau Cymraeg a Saesneg yn cyrraedd 73% a Gwyddoniaeth yn sicrhau 100%.

Hoffwn dynnu sylw penodol at lwyddiannau y disgyblion canlynol – Seren Jones-Reddy (7A* a 4A), Charlotte Morris (5A*, 4A a 2B), Jessica Humphreys (4A*, 6A ac 1B), Iori Kent (4A*, 4A a 3B), Shauna Evans (4A*, 4A  a 2B), Jamie Evans (3A*, 5A a 3B), Molly Sedgemore (2A*, 6A a 3B) ac Evan Goggin-Jones (1A*, 6A, 3B ac 1C) ac edrychwn ymlaen at groesawu’r disgyblion yn ôl ar Fedi 2ail 2015 i ddechrau ar eu cyrsiau UG.


Hywel Price
20 Awst 2015

Canlyniadau Safon Uwch 2015

posted 13 Aug 2015, 14:37 by Elen George

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Blwyddyn 13 am sicrhau canlyniadau arholiadau Safon Uwch rhagorol unwaith eto eleni.  Mae'r canlyniadau yn debyg iawn i llynedd gyda 93.9% o'r disgyblion yn cyrraedd Trothwy Lefel 3,  67.6% o holl raddau yn A*-C a 97% o ddisgyblion yn sicrhau A*-C yn y Fagloriaeth Gymraeg (oedd yn cael ei graddio am y tro cyntaf eleni).

Hoffwn longyfarch Seren Morris, Mari Kelly, Rhys Humphreys a Lowri Morgan am sicrhau dwy radd A a dwy radd B yr un a Loyd Griffiths am sicrhau 1 gradd A a thair gradd B.  Mae pob disgybl wedi llwyddo i gael lle mewn prifysgol gyda'r mwyafrif yn llwyddo gyda'u dewisiadau cyntaf.

Llongyfarchiadau mawr i'r holl ddisgyblion ac athrawon.

Hywel Price
Awst 2015

Diwedd blwyddyn brysur

posted 14 Jul 2015, 04:07 by Elen George   [ updated 18 Jul 2015, 13:23 ]
Pob dymuniad da i'r staff sy'n ein gadael eleni.


Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion,

Wrth i ddiwedd y tymor agosau hoffwn ddiolch i bob un ohonoch unwaith eto am eich cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn academaidd.  Eleni gwelwyd 
y presenoldeb ysgol uchaf (94.7%), canlyniadau gorau Cyfnod Allweddol 3 a pan ychwanegwch hyn i ganlyniadau arbennig Haf 2014 a’r rhagolygon cryf am welliant pellach yn Haf 2015, mae hyn, heb os yn gyfnod cyffrous yn hanes yr ysgol.
Bydd yr ysgol yn ail agor i staff ddydd Mawrth Medi 1af 2015, ac i holl ddisgyblion yr ysgol ar ddydd Mercher Medi 2ail 2015.

Mae newidiadau staffio sylweddol ar gyfer Medi 2015 a bydd y staff canlynol yn ein gadael:
Mr Daniel Williams (Cynorthwy-ydd Dysgu, astudio Peirianneg Gemegol ym Mhrifysgol Abertawe)
Mrs April Young (Ymddiswyddiad fel Swyddog Presenoldeb)
Mr Gareth Lewis (Swydd Gwyddoniaeth yn Ysgol Gyfun Gwyr)
Miss Carys Comley (Swydd Saesneg yn Ysgol Gyfun Bryn Tawe)
Mrs Claire West
Mr Gareth Payne (ymddeoliad)
Mr Trystan Edwards (Pennaeth Ysgol Gyfun Gartholwg)

Bydd 3 aelod o staff newydd yn ymuno â’r ysgol ym mis Medi 2015.  Yn ychwanegol i hyn, bydd Mr Cenwyn Brain yn dechrau fel Pennaeth Cynorthwyol a Miss Lisa Williams yn gweithredu fel Dirprwy Bennaeth o Fedi 1af 2015.  Hoffwn ddiolch i bob un o’r staff uchod am eu cyfraniad byr a hir dymor i ddatblygiad yr ysgol a dymunaf bob dymuniad da iddynt ar gyfer y dyfodol.

Hywel Price (Prifathro) 09/07/2015.


1-10 of 33