Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Diwedd tymor, diwedd cyfnod

posted 10 Dec 2015, 13:37 by Unknown user   [ updated 4 Jan 2016, 01:12 ]
Annwyl rieni/warcheidwad a disgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun,

Wrth i ddiwedd y tymor agoshau, hoffwn dynnu eich sylw at ddigwyddiadau ysgol gyfan yn yr wythnosau nesaf:

1. Bydd dathliad blynyddol yr ysgol o’r Nadolig yn digwydd yn Eglwys San Elfan, Aberdâr ar nos Fercher, Rhagfyr 16eg 2015, i gychwyn am 6.30.  Am docynnau cysylltwch gyda Mrs Spearey (01685 813500)
2. Diwrnod olaf y tymor, dydd Gwener, Rhagfyr 18fed 2015.  Bydd hyn yn ddiwrnod arferol gyda’r disgyblion yn gadael y safle am 3 o’r gloch.
3. Tymor y Gwanwyn 2016.  Bydd yr ysgol yn agor ar gyfer holl ddisgyblion a staff yr ysgol ar ddydd Llun, Ionawr 4ydd 2016.

Fel y gwyddoch, byddaf yn gadael fy swydd fel Pennaeth yr ysgol ar ddiwedd y tymor.  O Ionawr 1af 2016 bydd Miss Lisa Williams yn Bennaeth dros-dro ar yr ysgol a Miss Sioned Jones yn Ddirprwy Bennaeth dros dro ar yr ysgol.  Pleser yw cyhoeddi penodiad Mr Mark Jones, Pennaeth Ysgol Gyfun Llangynwyd, fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun o Ebrill 11eg 2016.

Mae’r ysgol wedi gwella yn sylweddol yn y tair blynedd diwethaf ac rwyf yn hyderus iawn y bydd y patrwm o welliant yn parhau am sawl blwyddyn arall.  Hoffwn ddiolch i chi gyd – yn ddisgyblion, rhieni , athrawon a llywodraethwyr am eich cwmni, cyngor a chefnogaeth dros y blynyddoedd.  Mae wedi bod yn anrhydedd i fod yn gysylltiedig gyda’r ysgol unigryw hon.

Dymuniadau da i bob un ohonoch.
Hywel Price
Pennaeth
10/12/2015

Comments