Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Diwedd y Tymor

posted 11 Jul 2013, 15:01 by Unknown user   [ updated 16 Jul 2013, 13:53 ]
Wrth i ni agosau at ddiwedd y tymor a’r flwyddyn academaidd, hoffwn ddiolch i bob un ohonoch am eich cefnogaeth i’r ysgol.   Braf yw nodi ar ôl blwyddyn brysur iawn fod yr ysgol wedi sicrhau ei chanlyniadau CA3 orau yn ei hanes a mawr obeithiwn y bydd canlyniadau TGAU Awst 2013 hefyd y gorau erioed yn hanes yr ysgol.  Bydd adroddiad byr o berfformiad yr ysgol parthed CA3 a CA4 yn eich cyrraedd ym mis Medi 2013.

Dyddiadau pwysig:

1. Diwrnod olaf y tymor yw dydd Gwener Gorffennaf 19eg 2013 gyda’r ysgol yn cau i ddisgyblion am 1 o’r gloch y prynhawn.  Bydd hyn yn ddiwrnod gwisg eich hun i bawb.

2. Dechrau y flwyddyn academaidd 2013-2014:  
Dydd Llun Medi 2ail 2013 diwrnod HMS i staff.  
Dydd Mawrth Medi 3ydd 2013 disgyblion blwyddyn 7 a 12 yn unig.  
Dydd Mercher Medi 4ydd 2013 pawb yn dychwelyd i’r ysgol.
HMS 2013-14: 
Dydd Llun Medi 16eg 2013 (Ysgol ar gau i ddisgyblion)
Dydd Gwener Tachwedd 15fed 2013 (Ysgol ar gau i ddisgyblion)

3. Staffio:  Bydd nifer o athrawon yn ein gadael dros yr Haf. 

Mrs Denise Jones (Saesneg) 
Miss Ffion Lewis (Ieithoedd Modern) 
Mr Iwan Meaker (Technoleg) 
Mrs Sandra Seldon (Pennaeth Cymdeithaseg a Busnes) 
Mrs Delyth Evans (Saesneg) 
Ar ran pawb sy’n gysylltiedig gyda’r ysgol hoffwn ddiolch i bob ohonynt am eu cyfraniad arbennig i ddatblygiad yr ysgol a dymunwn pob dymuniad da iddynt yn y dyfodol.  Dymuniadau gorau hefyd i Mrs Angharad Tay a Mrs Sarah Griffiths ar gyfer Medi 2013 pan fyddant yn dechrau ar gyfnod o famolaeth.
     
4.  Gwisg Ysgol:  Diolch am eich cefnogaeth parthed y wisg ysgol.  Bydd disgwyl i ddisgyblion wisgo crys a thei o ddydd Llun, Tachwedd 1af 2013.

Comments