Cartref‎ > ‎Colofn y Pennaeth‎ > ‎

Dyfodol Addysg Gymraeg yn y Fantol

posted 21 Jan 2014, 09:06 by Unknown user   [ updated 22 Jan 2014, 15:50 ]
Ar brynhawn Llun, Rhagfyr 23ain 2013 penderfynodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sir Merthyr argymell dileu cludiant ar gyfer disgyblion Ôl-16 o fis Medi 2014 ymlaen. 

Fel Pennaeth Ysgol Gyfun Rhydywaun, cafodd y ffaith yma ei gwneud yn hysbys i fi drwy ddarllen dogfen Cynllun Strategol Addysg Gymraeg 2014-2017 y Sir. Serch hynny, mae’r penderfyniad hwn yn gwbl wrthgyferbyniol i’r ddogfen y cynhwyswyd y wybodaeth ynddi, sef strategaeth Llywodraeth Cymru i ddiogelu ac ehangu Addysg Gymraeg yng Nghymru. 

Goblygiadau’r ymgais hon i arbed arian yw na fydd disgyblion Ôl-16 Merthyr yn gallu cyrraedd Ysgol Gyfun Rhydywaun. Bydd gan hyn effaith angheuol ar yr ysgol ond yn bwysicach ar ddyfodol darpariaeth Addysg Gymraeg yn y Sir.

Mae’r cyfnod ymgynghori yn dirwyn i ben ar Chwefror 3, ond chafodd y cysylltiad gwefan er mwyn mynegi pryder yn yr ymgynghoriad mo’i ryddhau tan Ionawr 20fed. 

Hoffwn eich annog fel rhieni, disgyblion a chefnogwyr Addysg Gymraeg i ymateb drwy ddilyn y linc isod.


Hywel Price
Prifathro
21 Ionawr 2014


Comments