Newyddion

Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol 2018

posted by Mark Jones   [ updated ]

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw a dderbyniodd eu canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol.

Gwelwyd cynnydd yn y graddau gorau eleni ac mae ein myfyrwyr wedi llwyddo i gyrraedd eu dewisiadau perthnasol ar gyfer cam nesaf eu gyrfa.

Llongyfarchiadau penodol i’r canlynol am ennill y graddau a nodwyd:

 

Ffion Loring: 4A* ac 1A

Iwan James: 1A*, 2A ac C

Thomas Price:1A*, 1A, 1B ac 1C

Rhys Gardner a Josie Prosser: 1A a 3B


Dymuniadau gorau i bawb am y dyfodol.Diwrnod Canlyniadau Lefel A/AS/Lefel 3

posted 15 Aug 2018, 04:40 by Cenwyn Brain   [ updated 15 Aug 2018, 04:44 ]

Bydd canlyniadau Lefel A / AS / Lefel 3 yn cael eu rhyddhau ar ddydd Iau 16eg o Awst yn ôl y ganlyn:

  • Disgyblion Bl.13 o 08:30yb
  • Disgyblion Bl.12 o 09:30yb

Dewch i'r prif mynedfa ble byddwch yn cael eich arwain i'r ystafell perthnasol gan aelod o staff.

Pob lwc Bl.12 a 13!

Gwisg Ysgol Dydd Llun 9/7/18

posted 8 Jul 2018, 05:08 by Mark Jones

Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am ddydd Llun, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Llun 9/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.
Mae'r rhagolygon dydd Mawrth ymlaen ar gyfer tywydd llai twym ac felly disgwylir disgyblion i wisgo'r wisg ysgol arferol o ddydd Mawrth 10/7/18 ymlaen.

Gwisg Ysgol dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18

posted 3 Jul 2018, 09:01 by Cenwyn Brain

Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto am weddill yr wythnos hon, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Mercher 4/7/18 hyd at ddydd Gwener 6/7/18. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.

Gwisg Ysgol dydd Llun 2/7/18 a Mawrth 3/7/18

posted 1 Jul 2018, 10:33 by Mark Jones

Gan fod rhagolygon o dymheredd uchel eto dydd Llun a Mawrth, rydym yn rhoi caniatad i ddisgyblion wisgo siorts synhwyrol du neu siorts cit Addysg Gorfforol os ydynt am wneud dydd Llun 2/7/18 a Mawrth 3/7/18. Gwisg ysgol arferol o ddydd Mercher ymlaen. Mae gweddill y wisg yn aros yn ddi-newid.

Gwisg Ysgol fory - 28-6-18 a dydd Gwener 29-6-18

posted 27 Jun 2018, 10:42 by Mark Jones

Gan fod rhagolygon y tywydd yn darogan y bydd y tymheredd fory a dydd Gwener yn cyrraedd 25c+, rydym am ganiatau i ddisgyblion wisgo siorts i'r ysgol os ydynt yn dymuno. Rhaid iddynt wisgo siorts ddu call neu siorts addysg gorfforol. Ni chaniateir siorts denim. Rhaid hefyd iddynt wisgo esgidiau du fel yr arfer a'u crys polo coch swyddogol ysgol.
Byddwn yn trafod gyda'r Llywodraethwyr ar gyfer y dyfodol ac awgrymu cael siorts ysgol gyda bathodyn ar gyfer tywydd eithriadol fel wythnos hon.
Diolch i ddisgyblion Bl.8 a Bl.10 sydd wedi awgrymu hyn yn gall heddiw a chynnal trafodaethau aeddfed iawn drwy Cyngor yr Ysgol a gyda Miss Williams.

Ffair Haf - dydd Iau 28 Mehefin

posted 22 Jun 2018, 06:04 by Cenwyn Brain


Noson Opsiynau Bl.9 - dydd Iau 19/04/18

posted 17 Apr 2018, 06:48 by Cenwyn Brain

Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 9 presennol ym mis Medi 2018. 

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2018’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd. 

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    

Robotwyr Rhydywaun

posted 26 Mar 2018, 02:44 by Cenwyn Brain   [ updated 26 Mar 2018, 02:47 ]

Gwnaeth grŵp o ddisgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun cystadlu yng nghystadleuaeth Tomorrow’s Engineers EEP Robotics Challenge, ble wnaethpwyd ymgymryd â sialens newydd eleni gyda’r thema’n dathlu canmlwyddiant yr RAF. Dewiswyd tîm o 10 disgybl sef Nia Davies, Lloyd Jones, Lexie Williams, Tayleigh Rees, Emyr Lloyd, Joel Lewis, Eleri Griffiths, Alys Watkins, Eleanor Hope a Menna Morris. Penderfynodd y deg ohonynt  fabwysiadu enw’r tîm o lynedd sef ‘Optimus Primates 2.0’.


Dechreuodd y gwaith ar ddiwedd mis Medi gyda’r tîm yn datblygu strategaeth ar gyfer y sialens robot ac ymchwilio deunydd ar gyfer y cyflwyniad. Braf oedd gweld brwdfrydedd a dychymyg Joel, Nia, Emyr, Lloyd a Tayleigh wrth iddynt ddyfeisio robot a oedd yn medru datrys problemau gwahanol ar fwrdd y sialens, e.e. datblygu teclyn ar y robot Lego Mindstorm i godi awyren a’i gario o un ochr o’r bwrdd i’r llall, neu ddyfais digon sensitif i godi dyn bach lego’n ddiogel heb ei golli na’i hollti’n ddau. Tra roedd hyn yn digwydd roedd Eleri, Lexie, Alys, Menna ac Eleanor wrthi’n datblygu cyflwyniad ac yn ymarfer eu sgiliau cyflwyno’n frwd. Yn ogystal, roedd Emyr yn creu ail robot a oedd yn medru rasio pellter penodol yn yr amser cyflymaf posib.


Yn ystod y rownd gyntaf, sef rownd ranbarthol Cymru, gyda 8 ysgol arall yn cystadlu yng Nghymru am y tro cyntaf, roedd bod yn RAF St. Athan, gyda dathliad yr RAF yn beth eithaf arbennig. Roedd y cystadlu’n frwd gydag Emyr yn curo’r robot cyflymaf, y tîm cyflwyno’n gwefreiddio’r panel a’r sialens robot yn mynd yn arbennig o dda.  Roedd ymarfer y tîm wedi talu’i ffordd ac fe enillon nhw rownd Cymru, felly  maent yn Bencampwyr Tomorrow’s Engineers EEP Robotic Challenge Cymru!


Yn ystod y rownd derfynol yn Birmingham, ar ôl ymarfer di-baid, roedd cyrraedd yr NEC am yr ail flwyddyn yn olynol yn dipyn o lwyddiant yn ei hun. Cyflwynodd y merched gan dderbyn canmoliaeth uchel gan rhai o swyddogion Lego o Denmark; daeth Emyr yn ail wrth iddo rasio’i gar 8m mewn amser o 3.47 eiliad a chwblhawyd y sialens robot ar y bwrdd gyda dim ond 3 neu 4 ysgol arall yn ei gwblhau allan o 46 ysgol. Gwobrwywyd y tîm am eu perfformiad gyda’r robot ac wrth gyfrifo’r holl bwyntiau dyfarnwyd y 5ed safle iddynt. Mae bod yn y 5ed safle ym Mhrydain yn dipyn o gamp ac yn berfformiad arbennig wrth ystyried y gystadleuaeth, sef 46 ysgol arall ar y dydd, 480 ysgol a oedd wedi ymgeisio a tua 8,000 o blant! 


Mae’r ysgol yn falch dros ben o’r unigolion yma a hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch yn gyhoeddus i Mr Kevin Davies, Mrs Catryn Brace a’r unigolion a’r sefydliadau a oedd wedi noddi’r disgyblion ar eu taith i Birmingham.

Diweddariad 19/3/18

posted 19 Mar 2018, 08:02 by Mark Jones   [ updated 19 Mar 2018, 08:15 ]


Yn dilyn clirio pellach a'r tywydd ffafriol heddiw, bydd yr ysgol AR AGOR i bawb dydd Mawrth 20/3/18.

1-10 of 154