Newyddion

Ysgol yn dathlu cyfres dda o ganlyniadau unwaith eto

posted 17 Aug 2017, 08:48 by Cenwyn Brain

Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun eto’n dathlu cyfres dda o ganlyniadau safon Uwch eleni.

Enillodd pob myfyriwr a gofrestrwyd am ddwy lefel A neu’n fwy raddau pasio ac roedd y gyfradd basio unwaith eto dros 97%. Roedd canlyniadau galwedigaethol hefyd yn dda iawn, gyda’r holl gyrsiau’n nodi cyfradd basio 100%.

 Dywedodd y Pennaeth, Mark Jones, “Mae’r myfyrwyr wedi gweithio’n dda unwaith eto ac mae bron pob myfyriwr wedi ennill lle yn eu Prifysgolion dewisol. Diolch yn fawr i bawb am eu gwaith caled a’u hymrwymiad. Dymunwn y gorau i’r holl fyfyrwyr yng ngham nesaf eu gyrfaoedd.”

Dyma rai cyraeddiadau nodweddiadol:

Iori Kent                                     cafodd 2A*, A, 2B  ynghyd â gradd A mewn Mathemateg Bellach AS.

Jamie Evans                                A*, A, B, C a gradd A ym Mathemateg bellach AS,

Charlotte Morris                         A*, 2A, D a gradd B ym Mathemateg bellach AS,

Molly Sedgemore                        A*, A, 2B

Ffion Cudlip                                2 Anrhydedd*, 2B, C

Hannah Smith                                    2A, 2CDiwrnod Canlyniadau Lefel A/AS / Lefel 3

posted 14 Aug 2017, 09:27 by Cenwyn Brain

Bydd canlyniadau Lefel A / AS / Lefel 3 yn cael eu rhyddhau ar ddydd Iau 18fed o Awst rhwng 08:00yb - 11:00yb. Dewch i'r prif mynedfa ble byddwch yn cael eich arwain i'r ystafell perthnasol gan aelod o staff.

Pob lwc Bl.12 a 13!

Llwyddiant Eisteddfod Pen-y-bont

posted 15 Jun 2017, 03:03 by Cenwyn Brain

Cawsom wythnos brysur iawn a llawer o lwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Llongyfarchiadau mawr i'r disgyblion oedd wedi cystadlu, diolch yn fawr i'r athrawon am eu gwaith hyfforddi a diolch i'r rhieni am eich cefnogaeth.

Enillwyd nifer o wobrau:

Mali Watkins - Unawd Telyn Iau - trydydd
Ymgom Iau - ail
Cyflwyniad Dramatig Iau - trydydd
Cyflwyniad Dramatig Hŷn - cyntaf
Ymgom Hŷn - cyntaf

Cafwyd perfformiadau graenus gan y canlynol hefyd. Da iawn chi!

Kaisha Jones  - Dawnsio Unigol
James Davies - Unawd Piano Iau
Megan Rolls - Unawd Telyn Hŷn
Mari Northall - Unawd Merched Hŷn
Y gerddorfa

Seremoni Diwedd Blwyddyn 11

posted 5 Jun 2017, 00:58 by Cenwyn Brain   [ updated 5 Jun 2017, 00:58 ]

Braf oedd cael cyfle i wobrwyo a hel atgofion gyda Blwyddyn 11 brynhawn Iau, Mai 18 yn eu Seremoni Diwedd Blwyddyn. 
Roedd llawer o chwerthin wrth weld lluniau ohonynt ym Mlwyddyn 7 a 8 a gwrando ar atgofion eu tiwtoriaid dosbarth. Cafodd nifer sylweddol o'r flwyddyn eu gwobrwyo am agweddau amrywiol o'u cyfraniad yn ystod y flwyddyn. Dyma rai lluniau o'r prynhawn a'r rhai gafodd eu gwobrwyo.


Dymunwn bob lwc iddynt yng ngweddill eu harholiadau ac edrychwn ymlaen i weld llawer iawn o'r flwyddyn yn dychwelyd ym mis Medi ar gyfer y Chweched Dosbarth.

Prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol

posted 3 May 2017, 23:50 by Cenwyn Brain

Cafwyd diwrnod prysur iawn i aelodau o Flwyddyn 7 ddydd Mercher, Mai'r trydydd wrth iddynt gwblhau'r gwaith ymchwil a chyflwyno ar Streic y Glowyr yn barod i gwblhau'r cyflwyniadau fel rhan o flwyddyn gyntaf prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol gyda chefnogaeth Chyngor Celfyddydau Cymru. Diolch i'r animeiddiwr Aron Evans am ei gymorth. Rydyn yn edrych ymlaen yn eiddgar i weld y cynnyrch terfynol.


Pencampwyr Tomorrow’s Engineers

posted 28 Mar 2017, 00:49 by Cenwyn Brain

Dychwelodd tîm o Flwyddyn 9 o gystadleuaeth Tomorrow’s Engineers EEP Robotics Challenge yn bencampwyr.  Enw’r tîm oedd Optimus Primate a’i aelodau oedd James Davies, Sam Williams, Rhys Phillips, Evan English, Alex Layzell, Brychan Sior, Nathan Davies, Owain Davies, Madi Williams, Taylor Jones, Kaitlyn Davies, Kayleigh Davies, Manon Lloyd a Chloe Richards.


Fe wnaeth y tîm o 14 disgybl adeiladu, rhaglenni a rheoli robotiaid LEGO mewn cyfres o weithgareddau yn erbyn y cloc.  Roedd rhaid iddynt hefyd ymchwilio, cynllunio, dylunio a chyflwyno gwaith a oedd yn ateb y broblem o sefyllfa wyddonol cyfoes, sef teithio i blaned Mawrth.


Roeddent wedi cystadlu yn erbyn 30 ysgol ar y dydd ac wedi eu curo nhw i’r safle cyntaf ar ôl syfrdannu’r beiriniaid yn y rownd robot a’r cyflwyniadau.  Roedd adborth rhai unigolion yn canmol y disgyblion i’r cymylau gydag unigolion anhysbus yn barnu mai dyma’r tîm gorau roeddent wedi gweld ers amser.  Mae hwn yn sicr yn dipyn o gamp i’r tîm ac i’r ysgol, yn enwedig gan ystyried bod dros 250 o ysgolion o ar draws Prydain wedi cystadlu a thîm Ysgol Gyfun Rhydywaun oedd yr unig ysgol o Gymru!

Mae’r ysgol yn falch dros ben o’r unigolion yma ac hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch yn gyhoeddus i’r unigolion a’r sefydliadau a oedd wedi noddi’r disgyblion ar eu taith i Birmingham.

Noson Opsiynau Bl.11

posted 31 Jan 2017, 07:33 by Cenwyn Brain   [ updated 6 Feb 2017, 02:41 ]

Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 11 presennol ym mis Medi 2017.

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2017’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd.

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu.

Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    

Sioe Rhydywaun - Sioe Iesu (Jesus Christ Superstar)

posted 16 Dec 2016, 00:11 by Cenwyn Brain   [ updated 10 Feb 2017, 01:00 ]

Bydd ymarferion ar gyfer Sioe Rhydywaun yn digwydd ar y dyddiadau canlynol:

Llun 13/02/17 - Iesu, Disgyblion + Milwyr (Arestio Iesu), Jiwdas (Hunanladdiad), Simon a'r Zealots (Y Ddawns) (3:00 tan 4:30)

Mawrth 14/02/17 - Iesu a Jiwdas, Pedr, Mair Magdalen, Mari, Angharad, Darya, Evie a Pawb sydd ddim yn y gwahanglwyf (3:00 tan 4:30)

Mercher 15/02/17 - PAWB + Peilat a Iesu, Pergolesi - Bethan a Mali (3:00 tan 4:30)

Iau 16/02/17Iesu (Gethsemane) (3:00 tan 4:15)

Tocynnau'r Sioe Iesu (Jesus Christ Superstar) ar werth o Ganolfan Soar.

Cyngerdd Nadolig 2016

posted 6 Dec 2016, 23:41 by Cenwyn Brain   [ updated 6 Dec 2016, 23:59 ]


Bydd ein Cyngerdd Nadolig yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Efan yn Aberdâr ar nos Fercher 14eg o Ragfyr am 6:30yh. Er mwyn archebu tocynnau, ffoniwch Mrs Alison Roberts ar 01685 813500 neu lawrlwythwch y llythyr "Cyngerdd Nadolig" a'i ddychwelyd i swyddfa'r ysgol. Mae croeso cynnes i bawb!

Caefa'r Ysgol a Chyfarfod Arolygwyr Estyn â Rhieni 21/11/16

posted 16 Nov 2016, 04:45 by Cenwyn BrainBydd yr ysgol ar gau i blant ar ddydd Llun 21ain o Dachwedd oherwydd hyfforddiant mewn swydd ar gyfer athrawon, ond hoffem atgoffa rhieni y bydd yna Noson Agored i Rieni rhwng 5:00yh - 6:00yh lle byddwch yn cael y cyfle i siarad gyda Thîm Arolygu Estyn.

Byddem yn gwerthfawrogi eich presenoldeb yn fawr iawn ac edrychwn ymlaen at eich gweld ddydd Llun.

1-10 of 124