Newyddion

Wythnos Gwrth-Fwlio Ysgol Gyfun Rhydywaun (27.1.20 - 31.1.20)

posted 22 Jan 2020, 13:03 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Yr wythnos nesa(27.1.20 - 31.1.20) fydd wythnos Gwrth-Fwlio yn Rhydywaun.

Bydd yr wythnos yn cynnwys amryw o ddigwyddiadau, er mwyn dysgu a chodi ymwybyddiaeth ein disgyblion ar faterion sy'n ymwneud â bwlio.  Bydd y gweithgareddau hyn yn cynnwys gwasanaethau, gweithgareddau dosbarth a gweithdai mewn partneriaeth â'r asiantaeth @BulliesOut. Bydd y gweithdai yn hyfforddi a sefydlu grŵp mentor cymheiriaid newydd yn yr ysgol, er mwyn cynorthwyo staff i gefnogi disgyblion yn Rhydywaun.

Hoffem hefyd eich gwahodd chi i seminar rhieni a fydd yn cael ei chynnal gan Bullies-Out a PC Lloyd (swyddog cyswllt heddlu'r Ysgol). Bydd y seminar yn cynnwys hyfforddiant, trafodaethau a chyngor ymarferol ar faterion yn ymwneud â bwlio.  Bydd y seminar yn cael ei chynnal ar ddydd Iau 30/01/20 rhwng 16:00 - 17:15.

Os ydych chi'n dymuno mynychu'r seminar ar gyfer rhieni, cwblhewch y ffurflen isod.

 https://forms.gle/15mDPJNTJ8YLtyeM7

Arolygwyr Arholiadau - Haf 2020

posted 9 Jan 2020, 08:02 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Rydym yn edrych am bobl sydd yn fodlon fod yn rhan o dîm arolygwyr Arholiadau Lefel A a TGAU Ysgol Gyfun Rhydywaun i ddechrau yn fis Mai 2020.
Bydd yr oriau yn wahanol pob wythnos yn ystod y cyfnod arholiadau. Rydym yn edrych am bobl sydd yn gallu siarad a darllen Cymraeg yn dda ond does dim angen cymwysterau penodol gan fod hyfforddiant llawn ar gael. Taliad yw tua £9.00 yr awr.

Croeso cynnes i gyn-ddisgyblion ymgeisio ond rhaid bod wedi gadael y chweched ers 2017.
Os ydych yn nabod unrhyw un fydd â diddordeb gofynnwch iddynt gysylltu â Mrs Alison Lloyd (Swyddog Arholiadau) ar 01685 810552 am fwy o fanylion.

Cyngerdd Nadolig - Eglwys Dewi Sant, Merthyr - 18/12/19

posted 10 Dec 2019, 04:09 by Cenwyn Brain   [ updated 10 Dec 2019, 04:14 ]

Gwahoddir i chi ymuno â ni, unwaith eto, i ddathlu Gŵyl y Nadolig mewn cyngerdd draddodiadol a gynhelir am 6.30yh ar y 18eg o Ragfyr yn Eglwys Dewi Sant, Merthyr. Os hoffech archebu tocynnau a wnewch chi lenwi’r bonyn yn y linc isod a’i ddanfon yn ôl i Mrs Lloyd yn y brif swyddfa gyda thaliad os gwelwch yn dda. Mae’r gyngerdd yn achlysur poblogaidd yng nghalendr yr ysgol, ac fe anogir i chi archebu tocynnau yn fuan. Pris y tocynnau yw £3 i oedolion a £2 i blant a’r henoed.

 

Os yw eich plentyn yn aelod o’r Gerddorfa, y Côr Hŷn, neu’r Côr Iau, fe fyddant yn cymryd rhan, ac mi fydd manylion pellach yn dilyn maes o law.


Edrychwn ymlaen at eich cwmni ar y noson!

EISTEDDFOD YR URDD 2020

posted 9 Dec 2019, 13:41 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 9 Dec 2019, 13:44 ]

Cynhelir Eisteddfod yr Urdd eleni yn Sir Ddinbych, Gogledd Cymru yn ystod Sulgwyn (25ain o Fai 2020). Os oes diddordeb gan eich plentyn i gystadlu a chynrychioli'r ysgol, fe fydd angen cofrestru gyda'r Urdd a dod â slip caniatâd yn ôl i'r Adran Ddrama mor gynted â phosib. Diolch.

Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

posted 20 Nov 2019, 03:40 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 20 Nov 2019, 03:42 ]

Dyma wybodaeth o'r Swyddfa Gartref i deuluoedd Gwladolion yr UE sydd angen gwneud cais am Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. 

 

Gwerthusiad Meincnodau Gatsby

posted 30 Oct 2019, 08:51 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Cliciwch yma i gael y Gwerthusiad Rhiant / Gwarcheidwad.

Croeso gan y Brifathrawes

posted 4 Sep 2019, 04:38 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Annwyl rieni, warcheidwad a disgyblion,

Anrhydedd mawr yw cael arwain yr ysgol hon dros dro eleni a dymunaf y gorau i Mr Mark Jones ar ei secondiad i Lywodraeth Cymru.

Hoffwn longyfarch yr holl ddysgwyr am eu cyflawniadau yn yr arholiadau eleni. Roedd yn fraint i fod yn yr ysgol ar ddiwrnodau’r canlyniadau Lefel A a TGAU i rannu llwyddiant a llawenydd ein myfyrwyr. Mae eu llwyddiant yn ganlyniad i waith caled a chefnogaeth ac ymroddiad tîm gwych o staff yn yr
ysgol. Rydym yn ddiolchgar hefyd am eich rôl allweddol chi fel rhieni yn uchelgais, disgyblaeth a llwyddiant ein plant. Edrychaf ymlaen at feithrin a datblygu’r perthynas rhyngom dros y flwyddyn.

Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a chymuned yr ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd. Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o addysg, gofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i
wireddu eu potensial.
Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion egniol a mentrus, fe ewn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl rhanddeiliaid yr ysgol.
Un cyfle ar addysg sydd gan ein disgyblion. Mae’n fraint anhygoel i fod mewn sefyllfa i wneud gwahaniaeth iddynt a mowldio eu dyfodol ac, yn fwy na hynny, mae’n ddyletswydd arnom i wneud yr ymdrech.

Rwyf yn argyhoeddedig y gallaf ddibynnu ar eich cefnogaeth barhaol yn hyn.

Ar ddechrau flwyddyn newydd, hoffwn dynnu eich sylw at rhai digwyddiadau pwysig dros y tymor nesaf:

1) Diwrnod HMS – 16-09-18 – ysgol ar gau i ddisgyblion
2) Diwrnod HMS – 09-12-19 – ysgol ar gau i ddisgyblion
3) Bl.6 Noson Agored – 03-10-19
4) Bl.7 Noson Lles a Bugeiliol – 24-10-19
5) Bl.9 Noson Rhieni – 05-12-19
6) Bl.11 Noson Rhieni – 21-11-19
7) Bl.12/13 Noson Rhieni – 07-11-19

Gwiriwch wefan yr ysgol ein cyfrif Twitter a thudalen Facebook am ragor o wybodaeth a dyddiadau
pwysig wrth i’r flwyddyn parhau.

Lisa Williams
Prifathrawes

Taliadau ar-lein i'r ysgol

posted 3 Sep 2019, 02:55 by Arwel James   [ updated 3 Sep 2019, 02:56 ]

Dilynwch y ddolen hon i wneud taliadau am deithiau ysgol a gweithgareddau trwy system daliadau diogel RhCT. Dewiswch 'Rhydywaun' o'r rhestr siopau. 


Perfformiad TGAU wedi gwella hefyd eleni!

posted 22 Aug 2019, 07:23 by Mark Jones   [ updated 22 Aug 2019, 07:25 ]

Yn dilyn canlyniadau Safon Uwch da wythnos ddiwethaf, rydym yn llongyfarch disgyblion blwyddyn 11 heddiw ar eu canlyniadau TGAU. Gwelwyd cynnydd ymhob pwnc craidd o ganlyniadau llynedd gyda chynnydd sylweddol mewn Saesneg a Gwyddoniaeth.

 

Llongyfarchiadau penodol i’r disgyblion canlynol sydd wedi perfformio ymysg goreuon y flwyddyn (wedi sgorio mwy na 450 pwynt yn y mesuriad Cap 9):

 

Kayleigh Davies                                 8A*, 5A

Taylor Jones                                       5A*, 8A

Manon Lloyd                                      5A*, 8A

Chloe Richards                                   7A*, 5A, 1C

Bronwen Griffiths                                8A*, 1A, 4B

Grace Kerr                                        5A*, 4A, 4B

Isabella Wilding                                 2A*, 9A, 2B

Mali Sweet                                         5A*, 3A, 2B, 3C

Rebekah Thomas-Butts                       9A, 4B

Rhys Phillips                                      2A*, 5A, 4B, 2C

Samuel Williams                                3A*, 4A, 3B, 3C

Alexander Layzell                             2A*, 5A, 3B, 3C

James Davies                                   1A*, 5A, 5B, 2C

Rhys Price                                        2A*, 3A, 6B, 2C

Isobel Smith                                       1A*, 8A, 3B


Mae bron pawb wedi cyrraedd eu potensial eleni ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu bron 70% o’r disgyblion yn ôl i astudio yn y chweched, y nifer mwyaf ers sawl blwyddyn.

 Pob lwc i bawb ar gam nesaf eu gyrfâu.


Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol yn gwella eto eleni!

posted 15 Aug 2019, 03:05 by Mark Jones   [ updated 15 Aug 2019, 04:41 by Arwel James ]

Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun eto’n dathlu cyfres dda o ganlyniadau safon Uwch ac Uwch Atodol.

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw sy’n derbyn ffrwyth eu gwaith caled dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Roedd y cyfradd pasio’n 96% gyda bron 70% o’r holl raddau’n A* i C.

Gwelwyd cynnydd mewn nifer y graddau uwch hefyd a chafodd naw myfyriwr allan o’r 64 yn y flwyddyn ddwy radd A/A* neu’n well.

Dywedodd y Pennaeth, Mark Jones, “Rydym yn bles iawn gyda’r canlyniadau eleni. Mae hyn yn gredyd i’n myfyrwyr sydd wedi gweithio’n galed yn yr ysgol ac wrth hunanastudio dros y dwy flynedd diwethaf. Dymunwn pob lwc iddynt ar gam nesaf eu gyrfau.”

Dyma rai cyraeddiadau nodweddiadol:

Eve Price - 3A*, 1A + gradd A AS. Mae Eve yn mynd i astudio Meddygaeth yng Nghaergrawnt.

Owain Birrell - 3A*, 1B + gradd A AS. Mae Owain yn mynd i astudio Mathemateg yn Rhydychen.

Morgan Lewis - 3A, 1C

Edward Crowson - 1A*, 2A, 1B

Abbie James - 1A*, 2A, 1B

Darya Williams - A*, A, 2B

Mali Davies - Anrhydedd*, A, C, D

Kian Monaghan - 2Anrhydedd*, D

Bethany Shopland -  Anrhydedd*, A, 2D

 

Cafwyd gwelliant eto eleni yn ein canlyniadau Uwch Gyfrannol, gyda chynnydd yn y gyfradd pasio a nifer y graddau A a B. Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y llwyddiannau hyn dros y flwyddyn nesaf.


1-10 of 186