Newyddion

Prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol

posted 3 May 2017, 23:50 by Cenwyn Brain

Cafwyd diwrnod prysur iawn i aelodau o Flwyddyn 7 ddydd Mercher, Mai'r trydydd wrth iddynt gwblhau'r gwaith ymchwil a chyflwyno ar Streic y Glowyr yn barod i gwblhau'r cyflwyniadau fel rhan o flwyddyn gyntaf prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol gyda chefnogaeth Chyngor Celfyddydau Cymru. Diolch i'r animeiddiwr Aron Evans am ei gymorth. Rydyn yn edrych ymlaen yn eiddgar i weld y cynnyrch terfynol.


Pencampwyr Tomorrow’s Engineers

posted 28 Mar 2017, 00:49 by Cenwyn Brain

Dychwelodd tîm o Flwyddyn 9 o gystadleuaeth Tomorrow’s Engineers EEP Robotics Challenge yn bencampwyr.  Enw’r tîm oedd Optimus Primate a’i aelodau oedd James Davies, Sam Williams, Rhys Phillips, Evan English, Alex Layzell, Brychan Sior, Nathan Davies, Owain Davies, Madi Williams, Taylor Jones, Kaitlyn Davies, Kayleigh Davies, Manon Lloyd a Chloe Richards.


Fe wnaeth y tîm o 14 disgybl adeiladu, rhaglenni a rheoli robotiaid LEGO mewn cyfres o weithgareddau yn erbyn y cloc.  Roedd rhaid iddynt hefyd ymchwilio, cynllunio, dylunio a chyflwyno gwaith a oedd yn ateb y broblem o sefyllfa wyddonol cyfoes, sef teithio i blaned Mawrth.


Roeddent wedi cystadlu yn erbyn 30 ysgol ar y dydd ac wedi eu curo nhw i’r safle cyntaf ar ôl syfrdannu’r beiriniaid yn y rownd robot a’r cyflwyniadau.  Roedd adborth rhai unigolion yn canmol y disgyblion i’r cymylau gydag unigolion anhysbus yn barnu mai dyma’r tîm gorau roeddent wedi gweld ers amser.  Mae hwn yn sicr yn dipyn o gamp i’r tîm ac i’r ysgol, yn enwedig gan ystyried bod dros 250 o ysgolion o ar draws Prydain wedi cystadlu a thîm Ysgol Gyfun Rhydywaun oedd yr unig ysgol o Gymru!

Mae’r ysgol yn falch dros ben o’r unigolion yma ac hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch yn gyhoeddus i’r unigolion a’r sefydliadau a oedd wedi noddi’r disgyblion ar eu taith i Birmingham.

Noson Opsiynau Bl.11

posted 31 Jan 2017, 07:33 by Cenwyn Brain   [ updated 6 Feb 2017, 02:41 ]

Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 11 presennol ym mis Medi 2017.

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2017’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd.

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu.

Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    

Sioe Rhydywaun - Sioe Iesu (Jesus Christ Superstar)

posted 16 Dec 2016, 00:11 by Cenwyn Brain   [ updated 10 Feb 2017, 01:00 ]

Bydd ymarferion ar gyfer Sioe Rhydywaun yn digwydd ar y dyddiadau canlynol:

Llun 13/02/17 - Iesu, Disgyblion + Milwyr (Arestio Iesu), Jiwdas (Hunanladdiad), Simon a'r Zealots (Y Ddawns) (3:00 tan 4:30)

Mawrth 14/02/17 - Iesu a Jiwdas, Pedr, Mair Magdalen, Mari, Angharad, Darya, Evie a Pawb sydd ddim yn y gwahanglwyf (3:00 tan 4:30)

Mercher 15/02/17 - PAWB + Peilat a Iesu, Pergolesi - Bethan a Mali (3:00 tan 4:30)

Iau 16/02/17Iesu (Gethsemane) (3:00 tan 4:15)

Tocynnau'r Sioe Iesu (Jesus Christ Superstar) ar werth o Ganolfan Soar.

Cyngerdd Nadolig 2016

posted 6 Dec 2016, 23:41 by Cenwyn Brain   [ updated 6 Dec 2016, 23:59 ]


Bydd ein Cyngerdd Nadolig yn cael ei gynnal yn Eglwys Sant Efan yn Aberdâr ar nos Fercher 14eg o Ragfyr am 6:30yh. Er mwyn archebu tocynnau, ffoniwch Mrs Alison Roberts ar 01685 813500 neu lawrlwythwch y llythyr "Cyngerdd Nadolig" a'i ddychwelyd i swyddfa'r ysgol. Mae croeso cynnes i bawb!

Caefa'r Ysgol a Chyfarfod Arolygwyr Estyn â Rhieni 21/11/16

posted 16 Nov 2016, 04:45 by Cenwyn BrainBydd yr ysgol ar gau i blant ar ddydd Llun 21ain o Dachwedd oherwydd hyfforddiant mewn swydd ar gyfer athrawon, ond hoffem atgoffa rhieni y bydd yna Noson Agored i Rieni rhwng 5:00yh - 6:00yh lle byddwch yn cael y cyfle i siarad gyda Thîm Arolygu Estyn.

Byddem yn gwerthfawrogi eich presenoldeb yn fawr iawn ac edrychwn ymlaen at eich gweld ddydd Llun.

Gŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd

posted 14 Nov 2016, 23:38 by Cenwyn Brain   [ updated 15 Nov 2016, 03:33 by Elen George ]


Llongyfarchiadau i Mali Watkins o Flwyddyn 8 am gystadlu yng Ngŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd 2016. Yn ôl y beirniaid daeth yn agos iawn at gyrraedd y llwyfan. Da iawn ti Mali! 

Noson Agored Bl.6

posted 18 Oct 2016, 05:07 by Cenwyn Brain   [ updated 18 Oct 2016, 05:45 ]

Trefnwyd taith i Fae Cerdydd i ddisgyblion ysgolion ein clwstwr cynradd yn ddiweddar. Cafodd y disgyblion hwyl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau gwaith maes Celf, Daearyddiaeth a Hanes o gwmpas y Bae.

Gyda'r nos roedd cyfle i'r disgyblion a'u rhieni weld yr ysgol ar waith a phrofi nifer o weithgareddau adrannau Rhydywaun. Noson wych!


Canlyniadau TGAU 2016

posted 25 Aug 2016, 03:42 by Elen George   [ updated 25 Aug 2016, 12:47 ]

Llongyfarchiadau i’r disgyblion a’r staff am eu gwaith caled eleni. Er i’r canlyniadau ostwng ychydig o ganlyniadau gorau erioed y llynedd, rydym dal yn hapus bod 58% o ddisgyblion blwyddyn 11 wedi ennill pum neu fwy TGAU ar radd A* i C gan gynnwys Mathemateg a naill ai Cymraeg neu Saesneg. 
 
Enillodd 93% o’r disgyblion pum neu fwy TGAU neu gymhwyster cyfatebol ar radd C neu’n well gyda 98% o’r disgyblion yn ennill pum neu fwy o raddau A* i G.
 
Cafodd y disgybion canlynol ganlyniadau nodweddiadol:
 


Iwan James                         8A*, 3A
Joel Bryant                          5A*, 6A
Ffion Loring                        5A*, 6A
Neve Wall                           8A*, 2A, 1B
Aled Coughlan                   6A*, 4A, 2B
Cai Morgan                         5A*, 5A, C
Rhys Gardner                    3A*, 5A, 3B
Scye Edwards                     4A*, 4A, 3B
Josie Prosser                      4A*, 4A, 2B

 
Edrychwn ymlaen at groesawu dros 70% o fyfyrwyr Blwyddyn 11 yn ôl i’r Chweched i barhau gyda’u hastudiaethau.

Canlyniadau Lefel A 2016

posted 25 Aug 2016, 03:38 by Elen George   [ updated 25 Aug 2016, 12:49 ]

Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun yn dathlu cyfres da o ganlyniadau safon uwch eto eleni.
Cafodd pob myfyriwr oedd wedi eu cofrestru ar gyfer dau neu fwy o gwmwysterau safon uwch gymwysterau pasio neu’n well. Cododd y gyfradd basio o tua 1% o llynedd.

Eleni, gwelwyd cynnydd sylweddol yn nifer y graddau A* a chlod uchel.

Meddai’r Pennaeth, Mark Jones, “Mae’n bleser cyhoeddi bod yr ysgol yn parhau i berfformio’n dda mewn cymwysterau safon uwch a bod gwelliant ar ganlyniadau y llynedd.  Hoffwn ddiolch i‘r staff a’r myfyrwyr am eu gwaith called a’u hymroddiad. Dymunaf y gorau i’r holl fyfyrwyr yng ngham nesaf eu gyrfâu.”

Estynnir llongyfarchiadau ychwanegol i Megan Price a gafodd 2A* a 2A, â Katie Rivers a gafodd 1A* and 3A ac Honor Broadstock a gafodd 3 clod uchel ac 1 B. Bydd Katie yn astudio’r gyfraith yn Rhydychen a bydd Megan yn astudio Gwyddorau Meddygol yng Nghaerdydd. Bydd Honor yn astudio Iechyd a Gofal ym Mhrifysgol Abertawe.

Bu cyflawniadau nodweddiadol eraill hefyd, megis:
Sophie Davies a Gwen Morgan         1A* 3B
Meg Edwards, Jessica Jones a Megan Williams 1A*, 2B, 1C
Emilia Stevenson                 1A, 2B, 1C
Amie Jones                 1A*, 1 clod uchel, 2C

Llongyfarchiadau hefyd i Dafydd Thomas a gafodd ysgoloriaeth i goleg Cerdd a Drama yng Nghaerdydd ac i Farah Jenkins a gafodd ysgoloriaeth i astudio’r Gymraeg a’r gyfraith yn Abertawe.

Gwelodd yr ysgol gynnydd sylweddol hefyd yn ein graddau A* yng nghymhwyster Bagloriaeth Cymru, gyda naw gradd A* o gymharu â dwy radd A* yn unig llynedd.

1-10 of 120