Newyddion

Noson Opsiynau Bl.9 - dydd Iau 19/04/18

posted 17 Apr 2018, 06:48 by Cenwyn Brain

Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 9 presennol ym mis Medi 2018. 

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2018’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd. 

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    

Robotwyr Rhydywaun

posted 26 Mar 2018, 02:44 by Cenwyn Brain   [ updated 26 Mar 2018, 02:47 ]

Gwnaeth grŵp o ddisgyblion Ysgol Gyfun Rhydywaun cystadlu yng nghystadleuaeth Tomorrow’s Engineers EEP Robotics Challenge, ble wnaethpwyd ymgymryd â sialens newydd eleni gyda’r thema’n dathlu canmlwyddiant yr RAF. Dewiswyd tîm o 10 disgybl sef Nia Davies, Lloyd Jones, Lexie Williams, Tayleigh Rees, Emyr Lloyd, Joel Lewis, Eleri Griffiths, Alys Watkins, Eleanor Hope a Menna Morris. Penderfynodd y deg ohonynt  fabwysiadu enw’r tîm o lynedd sef ‘Optimus Primates 2.0’.


Dechreuodd y gwaith ar ddiwedd mis Medi gyda’r tîm yn datblygu strategaeth ar gyfer y sialens robot ac ymchwilio deunydd ar gyfer y cyflwyniad. Braf oedd gweld brwdfrydedd a dychymyg Joel, Nia, Emyr, Lloyd a Tayleigh wrth iddynt ddyfeisio robot a oedd yn medru datrys problemau gwahanol ar fwrdd y sialens, e.e. datblygu teclyn ar y robot Lego Mindstorm i godi awyren a’i gario o un ochr o’r bwrdd i’r llall, neu ddyfais digon sensitif i godi dyn bach lego’n ddiogel heb ei golli na’i hollti’n ddau. Tra roedd hyn yn digwydd roedd Eleri, Lexie, Alys, Menna ac Eleanor wrthi’n datblygu cyflwyniad ac yn ymarfer eu sgiliau cyflwyno’n frwd. Yn ogystal, roedd Emyr yn creu ail robot a oedd yn medru rasio pellter penodol yn yr amser cyflymaf posib.


Yn ystod y rownd gyntaf, sef rownd ranbarthol Cymru, gyda 8 ysgol arall yn cystadlu yng Nghymru am y tro cyntaf, roedd bod yn RAF St. Athan, gyda dathliad yr RAF yn beth eithaf arbennig. Roedd y cystadlu’n frwd gydag Emyr yn curo’r robot cyflymaf, y tîm cyflwyno’n gwefreiddio’r panel a’r sialens robot yn mynd yn arbennig o dda.  Roedd ymarfer y tîm wedi talu’i ffordd ac fe enillon nhw rownd Cymru, felly  maent yn Bencampwyr Tomorrow’s Engineers EEP Robotic Challenge Cymru!


Yn ystod y rownd derfynol yn Birmingham, ar ôl ymarfer di-baid, roedd cyrraedd yr NEC am yr ail flwyddyn yn olynol yn dipyn o lwyddiant yn ei hun. Cyflwynodd y merched gan dderbyn canmoliaeth uchel gan rhai o swyddogion Lego o Denmark; daeth Emyr yn ail wrth iddo rasio’i gar 8m mewn amser o 3.47 eiliad a chwblhawyd y sialens robot ar y bwrdd gyda dim ond 3 neu 4 ysgol arall yn ei gwblhau allan o 46 ysgol. Gwobrwywyd y tîm am eu perfformiad gyda’r robot ac wrth gyfrifo’r holl bwyntiau dyfarnwyd y 5ed safle iddynt. Mae bod yn y 5ed safle ym Mhrydain yn dipyn o gamp ac yn berfformiad arbennig wrth ystyried y gystadleuaeth, sef 46 ysgol arall ar y dydd, 480 ysgol a oedd wedi ymgeisio a tua 8,000 o blant! 


Mae’r ysgol yn falch dros ben o’r unigolion yma a hoffwn fanteisio ar y cyfle i ddiolch yn gyhoeddus i Mr Kevin Davies, Mrs Catryn Brace a’r unigolion a’r sefydliadau a oedd wedi noddi’r disgyblion ar eu taith i Birmingham.

Diweddariad 19/3/18

posted 19 Mar 2018, 08:02 by Mark Jones   [ updated 19 Mar 2018, 08:15 ]


Yn dilyn clirio pellach a'r tywydd ffafriol heddiw, bydd yr ysgol AR AGOR i bawb dydd Mawrth 20/3/18.

Diweddariad 19/03/18

posted 18 Mar 2018, 10:03 by Cenwyn Brain

Yn dilyn gwaith clirio prynhawn Sul ac asesiad risg o'r safle, rydym wedi penderfynu agor i staff a blynyddoedd 11, 12 a 13 yn unig dydd Llun 19/3/18.
Mae'r iard a'r ardal chwarae â ia ac eira arnynt ac mae'r rhagolygon tywydd yn argeoli mwy o eira a thymheredd isel dros nos. O ganlyniad, rydym wedi penderfynu o ran rhesymau iechyd a diogelwch, lleihau nifer y disgyblion ar y safle a'u cadw at yr ardaloedd sydd wedi clirio. Rydym yn bwriadu agor i bawb dydd Mawrth 20/3/18 oni bai bod y tywydd yn gwaethygu.

Diweddariad 4/3/18

posted 4 Mar 2018, 06:01 by Mark Jones

Bydd yr ysgol AR AGOR dydd Llun 5/3/18 i bawb.

Diolch yn fawr i'r gwirfoddolwyr a'r staff cynnal a chadw'r safle am glirio'r llwybrau a mynediad yr ysgol.

Ysgol ar gau - dydd Iau (01/03/18) a dydd Gwener (02/03/18)

posted 28 Feb 2018, 07:19 by Cenwyn Brain

Ar sail rhagolygon tywydd presennol y Swyddfa Dywydd, mae'r Awdurdod Lleol wedi argymell inni gau'r ysgol yfory, ddydd Iau, 1 Mawrth a dydd Gwener, 2 Mawrth. Mae'r Swyddfa Dywydd yn rhagweld y bydd tywydd garw gwael iawn o fory, ddydd Iau, 1 Mawrth ymlaen a dros y penwythnos, a fydd yn cael effaith fawr arnon ni. Byddwn ni'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi dros y penwythnos, ynglŷn â'r trefniadau ar gyfer dydd Llun, 5 Mawrth.

Neges o Reolwr Trefniadaeth Ysgolion

posted 27 Feb 2018, 09:20 by Cenwyn Brain

"Mae'r Cyngor yn cadw llygad barcud ar y rhagolygon tywydd mwyaf diweddar. Yn sgil y rhagolygon tywydd lleol a chenedlaethol, rydyn ni wrthi'n paratoi am eira mawr. Y disgwyl yw y bydd hyn yn cael effaith ar ysgolion a chludiant ysgol."

 

"Byddwn ni'n anfon y newyddion diweddaraf ddydd Mercher yn dilyn y rhagolygon tywydd mwyaf diweddar. Serch hynny, o ganlyniad i'r wybodaeth mwyaf diweddar."

 

“Mae'n debygol y bydd ysgolion yn cau yn gynnar ddydd Iau 1 Mawrth"

 

“Mae'n debygol iawn y bydd ysgolion ar gau ddydd Gwener 2 Mawrth"

 

“Mae'n debygol y bydd ysgolion ar gau ddydd Llun 5 Mawrth"

Noson Opsiynau Bl.11 - 01/02/18

posted 30 Jan 2018, 03:41 by Cenwyn Brain   [ updated 30 Jan 2018, 03:49 ]

Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 11 presennol ym mis Medi 2018. 

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2018’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys y rhai newydd. 

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

Bydd swyddog ‘Gyrfa Cymru’ hefyd yn bresennol i’ch cynghori’n bellach.

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    

Darpariaeth Trafnidiaeth Ôl-16 i'r Coleg / Ysgol

posted 25 Jan 2018, 01:11 by Cenwyn Brain

Annwyl Rhieni/Gwarcheidwaid

Mae Cyngor Merthyr yn cynnal ymgynghoriad gyhoeddus ar sefyllfa trafnidiaeth ôl-16 ar gyfer disgyblion sy'n dod o Ferthyr. Os yw trafnidiaeth ôl-16 yn cael ei dynnu ymaith, caiff hyn effaith anwydol sylweddol ar ddarpariaeth ôl-16 yr ysgol ac felly annogir rhieni a disgyblion Merthyr a Rhondda Cynon Taf i ymateb i'r ymgynghoriad ac i fynychu'r sesiynau ymgynghori. Gweler y llythyr am fwy o fanylion.

Diolch am eich cydweithrediad.

Cyngor ynglŷn â defnydd yr app 'Sarahah'

posted 17 Jan 2018, 00:43 by Cenwyn Brain

Yn dilyn cyngor gan yr Awdurdod Lleol hoffwn hysbysu pob rhiant a gwarcheidwad ynglŷn â defnydd yr app cyfrwng cymdeithasol ‘Sarahah’. Mae’r app, sy’n cysylltu â chyfrifon Instagram a Facebook wedi cael ei harfarnu’n addas ar gyfer pobl oed 17 neu fwy yn unig, ac o ganlyniad mae wedi cael ei blocio gan yr ysgol. Cynghorwn fod pob rhiant a gwarcheidwad yn monitro defnydd yr app gan eu plant.


Am fwy o wybodaeth ar ddefnydd cyfryngau cymdeithasol cliciwch ar y linc isod.


https://www.internetmatters.org/advice/social-media/

1-10 of 147