Newyddion

20.10.21 Etholiad Senedd Ieuenctid Cymru 2021

posted 20 Oct 2021, 11:05 by Betsan Jones

Llongyfarchiadau enfawr i Jack Lewis sydd wedi cael ei ddewis fel ymgeisydd o fewn etholaeth Cwm Cynon ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru heddiw.
Cofiwch i bleidleisio o Tachwedd 1af!
https://www.mi-event.info/event/wyp21-cynonvalley

19.10.21 NOSON RHIENI RHITHIOL BL7

posted 19 Oct 2021, 02:13 by Betsan Jones

Bore da,
Cafodd manylion trefnu apwyntiadau ar gyfer y noson rhieni rhithiol Blwyddyn 7 sydd rhwng 15:15 a 18:00 nos Iau yma 21.10.21 eu dosbarthu i ddisgyblion wythnos ddiwethaf.
Os nad ydych wedi derbyn manylion y noson rhieni, yna plîs cysylltwch gyda Mrs Alison Roberts yn swyddfa'r ysgol ar 01685 813500 mor gynted ag sy’n bosib os gwelwch yn dda.
Mae’r system bwcio apwyntiadau yn cau am 15:15 ar Ddydd Mercher 20.10.21.
Diolch yn fawr

04.10.21 Llythyr Pwysig - gorchuddion wyneb

posted 4 Oct 2021, 07:07 by Betsan Jones

Prynhawn da,
Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl ddisgyblion nôl i’r ysgol yfory (Dydd Mawrth 05.10.21) ar ôl y penwythnos hir.
Mae llythyr pwysig gan y Brifathrawes wedi danfon drwy ClassCharts at rieni a gwarcheidwaid prynhawn yma yn dilyn cyhoeddiad Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg ar gorchuddion wyneb.
Mae pob neges a llythyr yn cael eu danfon at rieni/gwarcheidwaid drwy’r system ClassCharts.
Os oes angen côd ClassCharts newydd, yna plîs cysylltwch â Mrs Alison Roberts yn swyddfa’r ysgol (alisonroberts@rhydywaun.org) gydag enw, dosbarth cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.
Diolch yn fawr

28.09.21 Dydd Llun 04.10.21

posted 28 Sept 2021, 02:42 by Betsan Jones

Bore da, 

Nodyn cloi i'ch atgoffa mae diwrnod hyfforddi athrawon ar ddydd Llun 04.10.21, felly nid oes ysgol i ddisgyblion.

Diolch yn fawr

21.09.21 Dyddiadau i'r dyddiadur.....

posted 21 Sept 2021, 04:10 by Betsan Jones

Dyddiadau i'r dyddiadur...
23.9.21 - Lluniau Ysgol Bl.7-9
4.10.21 - HMS - ysgol ar gau i ddisgyblion
21.10-21 - Bl.7 Cyfarfod Bugeiliol a Lles (arlein)
11.11.21 - Bl.12 & 13 Cyfarfod Cynnydd / noson rieni (arlein)
18.11.21 - Bl.11 Cyfarfod Cynnydd / noson rieni (arlein)
29.11.21 - HMS - ysgol ar gau i ddisgyblion

14.09.21 Ffrindiau Rhydywaun

posted 14 Sept 2021, 06:47 by Betsan Jones

Helo,
Bydd cyfarfod Ffrindiau Rhydywaun (cymdeithas Rhieni/Ffrindiau/Staff) nos Fercher nesaf 22.09.21 am 6pm.
Mae croeso mawr i bawb i fynychu'r cyfarfod rhithiol (manylion isod).
Dewch yn llu!
Am fwy o fanylion, mae croeso i chi e-bostio betsanjones@rhydywaun.org

Topic: Ffrindiau Rhydywaun
Time: Sep 22, 2021 06:00 PM London
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/8275618271?pwd=QVdmdHZ2MDcweklITEVjU0lnYnRuUT09
Meeting ID: 827 561 8271
Passcode: 973931


13.09.21 CLASSCHARTS

posted 13 Sept 2021, 07:13 by Betsan Jones

CLASSCHARTS

Mae llythyr wedi cael ei danfon at rieni/gwarcheidwaid drwy’r system ClassCharts prynhawn yma.

Mae yna ambell i riant/gwarcheidwad Blwyddyn 7 heb fewngofnodi eto – plîs gwiriwch fagiau eich plant!!

Os oes angen eich côd ClassCharts, yna plîs cysylltwch â Mrs Alison Roberts yn swyddfa’r ysgol (alisonroberts@rhydywaun.org) gydag enw, dosbarth cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.

Diolch yn fawr

08.09.21 Y FFREUTUR

posted 8 Sept 2021, 12:42 by Betsan Jones

Mae llythyr yn amlinellu trefniadau ail agor y ffreutur o 13.09.21 wedi’i danfon drwy ClassCharts prynhawn yma. Mae Blwyddyn 7 wedi derbyn copi o’r llythyr a manylion ClassCharts hefyd heddiw.

Mae’n bwysig eich bod yn darllen y llythyr, gan nad yw’r ffreutur ar agor i bob blwyddyn pob dydd.

06.09.21 Llythyr dechrau Medi 2021

posted 6 Sept 2021, 07:53 by Betsan Jones

Prynhawn da,

Edrychwn ymlaen at groesawu ein holl ddisgyblion nol i’r ysgol yfory (Dydd Mawrth 07.09.21).

Mae llythyr pwysig gan y Brifathrawes wedi danfon drwy ClassCharts at rieni a gwarcheidwaid prynhawn yma. Mae disgyblion Blwyddyn 7 wedi derbyn y llythyr prynhawn yma. 


Bydd pob neges a llythyr yn cael eu danfon at rieni/gwarcheidwaid drwy’r system ClassCharts.


Bydd rhieni/gwarcheidwaid Blwyddyn 7 yn derbyn eu côd rhiant/gwarcheidwaid ar ddydd Mawrth 7 Medi 2021. Rydyn yn gofyn i chi i fewngofnodi yn syth os gwelwch yn dda.


Rhieni/gwarcheidwaid blynyddoedd 8 - 13, os oes angen côd ClassCharts newydd, yna plîs cysylltwch â Mrs Alison Roberts yn swyddfa’r ysgol (alisonroberts@rhydywaun.org) gydag enw, dosbarth cofrestru a dyddiad geni eich plentyn.


Diolch yn fawr


01.09.21 ** GWYBODAETH BWYSIG AR GYFER DISGYBLION SY'N TEITHIO I'R YSGOL MEWN CAR **

posted 1 Sept 2021, 04:12 by Betsan Jones


Fel yr amlinellwyd yn y canllawiau a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, oherwydd y gwaith adeiladu helaeth sydd wedi dechrau ar y safle (gweler y lluniau), rhaid gwneud newidiadau o ran ymwelwyr â'r ysgol ac yn enwedig y trefniadau ar gyfer cerbydau sy'n gollwng disgyblion yn y bore neu gasglu disgyblion yn y prynhawn.


Os ydych chi'n codi'ch plentyn yn y prynhawn mewn car, ni fyddwch yn gallu cael mynediad i'r safle cyn 15:15.


Gellir gweld y trefniadau yn y llythyr a anfonwyd trwy ClassCharts fel rhan o'r canllawiau'r wythnos diwethaf. Gellir dod o hyd iddo isod. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n darllen y wybodaeth hon.Annwyl Riant / Gwarcheidwad,

Mae hi’n 25 mlynedd ers i Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun agor ei drysau am y tro cyntaf; ac ers Awst 1af 2021 rydym wedi cychwyn ar ddatblygiad newydd a chyffrous ar ein campws.


Mae Adran Addysg Rhondda Cynon Taf yn ariannu ac yn rheoli'r gwaith o adeiladu bloc addysgu newydd sylweddol ar gyfer yr ysgol a fydd yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon ac adnoddau drama, cerddoriaeth ac addysgu o'r radd flaenaf. Mae'r bloc addysgu newydd yn cael ei adeiladu ar ardaloedd maes parcio'r ymwelwyr yn y gorffennol, tŷ'r gofalwr, y gylchfan, priffordd y campws a'r holl fannau parcio sy'n arwain i lawr i'r ysgol.

O ganlyniad, mae Adran Addysg RCT yn dymuno inni eich hysbysu ei bod yn rhaid gwneud newidiadau o ran ymwelwyr â'r ysgol ac yn enwedig y trefniadau ar gyfer cerbydau sy'n gollwng disgyblion yn y bore neu'n casglu disgyblion yn y prynhawn.


Amlinellir y newidiadau angenrheidiol ar gyfer pob cerbyd isod:

Bore: Bydd disgyblion yn cael eu gollwng yn y safle bysiau. Mae angen hefyd bod yn ymwybodol o'r bysiau sy'n gyrru i fyny i'w man gollwng dynodedig a sicrhau eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau a chyfarwyddiadau'r tîm rheoli traffig.


Prynhawn: Cyrraedd y safle ar ôl 3.15pm a chasglu disgyblion o'r un ardal â gollwng y bore.

Gan fod gennym 19 o fysiau a dim ond 19 bae bysiau, nid oes lleoedd ar gael i gerbydau barcio / aros cyn 3.15pm. O fis Medi, bydd gwersi yn gorffen am 3.00pm gyda'r holl fysiau (gobeithio) yn gadael y safle erbyn 3.15pm. Ar y pwynt hwn bydd gennym le ar y safle i gerbydau eraill i gasglu disgyblion.


Gofynnwn am eich cydweithrediad llawn yn y mater hwn ac i chi ystyried trigolion Lawrence Avenue a'r bysiau sy'n gyrru allan o'r safle.


Bydd prif giât yr ysgol a mynediad i'r safle yn cael ei reoli gan y contractwyr adeiladu ac ni fyddant yn gadael unrhyw geir ar y safle cyn i'r bysiau adael.

Bydd yr ail giât yn cael ei chloi trwy gydol y dydd ac yn cael ei hagor i staff Rhydywaun a chontractwyr yr ysgol yn unig.

Bydd cyrraedd cyn 3.15pm yn achosi problemau a thrallod diangen, ac anesmwythyd i yrwyr. Yn ôl yr arfer, bydd aelodau staff yn bresennol nes y bydd yr holl ddisgyblion wedi'u casglu.


Rydym yn ddiolchgar am eich cydweithrediad llawn ar y mater hwn. Dros y 10 mis nesaf, wrth i'r adeilad gael ei gwblhau, rydym yn rhagweld y bydd RCT yn addasu'r cynllun hwn a byddwn yn eich hysbysu o'r newidiadau yn syth.


Yn gywir,


Miss Lisa Williams

Prifathrawes 
1-10 of 373