Newyddion

03.02.20 Diweddariad

posted by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Neges i rieni Disgyblion Prydiau Ysgol am Ddim RCT gan y cyngor
Free school meals (fsm) stop today. All parents/carers of children who are eligible for fsm will have received a letter from the Council detailing how to apply to receive a cash equivalent amount paid directly into your bank account.  Please look out for this letter and register for this payment urgently. If you have difficulty in registeringthen please contact Mrs Betsan Jones betsanjones@rhydywaun.org. We have only received 2,300 applications so far.

Rhaglen wrthderfysgaeth Prevent a mesurau diogelu ehangach yn ystod yr Argyfwng COVID

Gyda’r posibilrwydd y bydd ysgolion ar draws Cymru yn parhau i fod ar gau am gyfnod sylweddol o amser, bydd yn fwy tebygol y bydd plant yn treulio cryn dipyn o amser yn ymchwilio, chwarae gemau neu gyfathrebu ar-lein. Y flaenoriaeth i bob rhiant ac athro yw cadw plant yn ddiogel ar-lein, atal niwed a diogelu ar bob adeg. Mae’n bosibl y bydd rhywrai yn ceisio manteisio ar y rhai mwyaf bregus yn ein cymunedau gan wybod y bydd plant ar-lein fwy nag arfer yn ystod y cyfnod heriol hwn.  


Ystyriwch y canlynol pan fyddwch chi neu’ch plentyn ar-lein:

Dylai plant wneud y canlynol:

·         Gwybod gyda phwy maen nhw’n siarad

·         Cadarnhau os oes ganddynt hawl i agor deunyddiau neu chwarae gemau penodol

·         Diogelu eu henw da ar-lein 

·         Agor negeseuon o ffynonellau y maent yn ymddiried ynddynt yn unig

·         Peidio rhannu gwybodaeth bersonol 

·         Peidio rhannu lluniau na fideos amhriodol

·         Siarad â rhywun os ydynt yn teimlo’n anghysurus

·         Deall nad yw popeth sydd ar-lein yn wir

·         Blocio ac adrodd am bobl sy’n trolio

·         Peidio rhoi mewn i bwysau 

·         Meddwl cyn cyhoeddi rhywbeth ar-lein

·         Cadw’n ddiogel ar-lein 

Dylai rhieni wneud y canlynol:

·         Monitro pwy sy’n cyfathrebu â’u plant ar-lein 

·         Monitro’r cynnwys a’r deunyddiau sy’n cael eu gweld neu eu lawrlwytho

·         Cadarnhau bod y cynnwys yn briodol

·         Gosod ffiniau a defnyddio’r mesurau rheoli sydd ar gael i rieni

·         Trafod beth mae’r plant yn ei wneud ar-lein

·         Rheoli / cadarnhau gosodiadau preifatrwydd

·         Gwybod ble i ddod o hyd i gymorth 

Adrodd am bryderon

https://www.gov.uk/report-terrorism

https://www.gwent.police.uk/cy/cyngor/cyngor/t-z-terfysgaeth-tystion-trosedd/terfysgaeth/prevent/

https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/cyngor-a-chefnogaeth/rwyn-poeni-am-weithgarwch-terfysgaeth-radicaleiddio/rwyn-poeni-bod-rhywun-yn-cael-ei-radicaleiddio/ffurflen-atgyfeirio-prevent/

https://www.north-wales.police.uk/advice-and-support/stay-safe/combating-extremism?lang=cy-gb

https://www.south-wales.police.uk/cy/cysylltu-a-ni/gwnewch-e-ar-lein/


Adnoddau defnyddiol eraill

www.cyberaware.gov.uk/

www.getsafeonline.org

www.saferinternet.org.uk/

www.childnet.com

02.04.20 DIWEDDARIAD

posted 2 Apr 2020, 02:00 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 2 Apr 2020, 09:05 ]

Neges i Rieni Disgyblion Prydiau Ysgol am Ddim RCT

Your child will continue to receive a free school meal this week and arrangements remain the same.  However, the provision of chilled free school meals will end on Thursday 2nd of April. Two free school meals will be provided on the 2nd of April, one for the 2nd of April and another for the 3rd of April.  Parents/carers of children eligible for free school meals will shortly receive a letter from the Council detailing how to apply to receive a cash equivalent amount paid directly into your  bank account.  Please look out for this letter and if you have difficulty in registering or do not have access to the internet, then please do not hesitate to contact Mrs Betsan Jones betsanjones@rhydywaun.org

Neges i Rieni Disgyblion Prydiau Ysgol am Ddim Merthyr
Merthyr are now moving to a voucher system for the Easter Holiday period and parents will be provided with a voucher of £39 per child to cover the 2 week period i.e. to the value of £3.90 per day per child.

The voucher is being provided to cover food and toiletries and parents will be advised of this when they receive the letters by post next week.

If any parents want to advise of a change of address then they must provide the following information to fsmvouchers@merthyr.gov.uk by no later than Sunday 5th April 2020


For each child eligible for FSM

  1. Full Name
  2. D.O.B.
  3. School 
  4. Previous Address inc. post code
  5. Current Address inc. post code

 

We are still finalising the details of the supermarket chains whose vouchers we will be providing to families. Further detail will be provided as soon as possible and we will be making an announcement of the plans via our social media channels before the end of the week.

Just to give you advance notice the plan moving beyond the Easter period is to introduce a direct payment system into parents’ bank accounts with the option of a voucher instead of bank transfer for those families that prefer to receive a voucher.


Os oes problem, cysylltwch â Mrs Betsan Jones betsanjones@rhydywaun.org a byddwn yn trefnu'r talebau ar eich cyfer trwy Gyngor Merthyr.


Diweddariad gan Lywodraeth Cymru: Covid 19 Addysg, Gofal Plant a Dysgu'n Seiliedig ar Waith

Cliciwch ar y dolenni isod am ragor o wybodaeth

Neges i'r gweithlu addysg gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams 

Cymorth i'r sector cyflenwi

Cynhadledd i'r wasg efo Kirsty Williams, y Gweinidog Addysg 1 Ebrill 2020

Os hoffech chi ddangos eich gwerthfawrogiad i’n harwyr bob dydd, ein staff addysgu, rhannwch yr #Enfys addysgu #Diolch

Cwestiynau cyffredin ar gyfer addysg a gofal plant

Diweddariad: Canllawiau teithio i sefydliadau addysg a myfyrwyr

Canllawiau i gleientiaid Cafcass Cymru

Datganiad Ysgrifenedig: Dull y Llywodraeth o ymdrin â deddfwriaeth yn dilyn yr achosion o COVID-19

Am y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru ewch i https://llyw.cymru/coronafeirws


YEPS
Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd YEPS yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i bobl ifanc yn RhCT yn ogystal a chynnig cyfleuoedd i gysylltu efo staff a phobl ifanc drwy gystadleuthau a heriau ar-lein.  Gallwch annog eich plentyn dderbyn y gefnogaeth hyn ar www.wicid.tv neu YEPS Faecebook, Intragram, twitter a snapchat.

31.03.20 DIWEDDARIAD

posted 30 Mar 2020, 22:46 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 31 Mar 2020, 12:33 ]

Gofal Plant Gweithwyr Allweddol
Gwybodaeth bwysig i rieni a gwarcheidwaid disgyblion RCT gan y cyngor:
As of Monday April 6th the Emergency Childcare provision for children of essential workers will continue at ACS. Please note, as of Monday, this HUB is now the provision for the 4 local Secondary schools (ACS, Rhydywaun, MACS and St John's) the Primary Hubs will be either YGG Aberdar or Glenboi Primary. Parents / carers are encouraged to register for emergency childcare on the link below. 
You need to register for the childcare provision by midday Thursday April 2nd.
Please note - there is no childcare available for Friday April 10th or Monday April 13th.
More information can be found on the RCT website.

Darpariaeth Prydiau Ysgol Am Ddim
Neges gan Gyngor RCT:
Your child will continue to receive a free school meal this week and arrangements remain the same.  However, the provision of chilled free school meals will end on Thursday 2nd of April. Two free school meals will be provided on the 2nd of April, one for the 2nd of April and another for the 3rd of April.  Parents/carers of children eligible for free school meals will shortly receive a letter from the Council detailing how to apply to receive a cash equivalent amount paid directly into your  bank account.  Please look out for this letter and if you have difficulty in registering or do not have access to the internet, then please do not hesitate to contact the Head of Progress and Welfare at the school (contact details can be found in the DISGYBLION section).

DISGYBLION BL8 - DEWIS OPSIYNAU

posted 29 Mar 2020, 23:12 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 30 Mar 2020, 00:01 ]

Yn sgil effeithiau’r Coronafeirws rydym yn lansio ein Opsiynau Bl.8 yn ddigidol eleni. 

Wrth ddilyn y linc isod, cewch fynediad at gynnwys angenrheidiol y broses, gan gynnwys:

  • ’Llawlyfr Opsiynau Blwyddyn 8’
  • cyfres o fideos gan yr adrannau
  • gwybodaeth ar sut i ddewis yr opsiynau
  • dolen sy’n caniatáu i fyfyrwyr ddewis eu hopsiynau yn electronig

https://sites.google.com/rhydywaun.org/opsiynaubl8rhydywaun/home

Gofynnwn yn garedig i chi ddewis eich opsiynau trwy lenwi'r ffurflen opsiynau ar-lein erbyn dydd Gwener 7fed Ebrill (nid dydd Mawrth 31ain Mawrth fel y nodwyd yn y cyflwyniad/llawlyfr) os gwelwch yn dda. Diolch.

 

27.03.20 DIWEDDARIAD

posted 27 Mar 2020, 11:07 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

CWNSELA EYE TO EYE
Dyma fwy o wybodaeth am ddarpariaeth cwnsela EYE TO EYE:

NEGES BWYSIG GAN GYNGOR RCT

Coronavirus is continuing to spread throughout Wales. Public Health Wales have now confirmed 34 people have died in Wales as a result of the virus and the number of confirmed cases in Wales continues to grow by the day.

The social distancing advice is there for a reason, it is absolutely imperative that we all personally take the responsibility to minimise the contact we have with one another to slow the spread of the virus. We must all work together and help the NHS which will come under huge strain in the coming weeks. 

If your children are not in the Emergency Childcare settings please keep them safe at home, this extends to the evenings and weekends. We all have to do this for the safety of them, our family, friends and neighbours, the message is to STAY AT HOME as much as possible.

26.03.20 DIWEDDARIAD

posted 26 Mar 2020, 01:53 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 26 Mar 2020, 05:38 ]

NEGES GAN Y BRIFATHRAWES
Dyma lythyr gan y Brifathrawes i rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

NEGES BWYSIG - Disgyblion RCT Os ydych chi'n weithiwr allweddol yn byw yn RCT ac angen parhau i ddefnyddio'r trefniadau gofal plant brys wythnos nesaf RHAID i chi ailymgeisio cyn hanner dydd ar DDYDD GWENER (27.03.20). Mae hefyd modd gwneud ymgais ar gyfer gofal plant brys i ddisgyblion bregus.

NEGES BWYSIG - Disgyblion MERTHYR
Os ydych chi'n weithiwr allweddol yn byw ym Merthyr, mae angen i chi lenwi'r holiadur isod os ydych am fynediad i ofal plant:

24.03.20 Diweddariad

posted 24 Mar 2020, 04:41 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 24 Mar 2020, 09:20 ]

Diweddariad Addysg gan Lywodraeth Cymru

Gweithwyr Allweddol Os nad ydych am drefniadau gofal plant a sefydlwyd gan RCT rhagor, dafonwch ebost i'r cyfeiriad isod os gwelwch yn dda. ysgolplanning@rctcbc.gov.uk

Disgyblion Prydiau Ysgol Am Ddim
Mae angen cofrestru i archebu bwyd o'r ysgol cynradd mwyaf agos.

23.03.20 DIWEDDARIAD GAN Y BRIFATHRAWES

posted 23 Mar 2020, 11:49 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 23 Mar 2020, 11:50 ]

Dyma lythyr gan y Brifathrawes i rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

Diweddariad gan y Brifathrawes

posted 20 Mar 2020, 09:20 by Arwel James

20-3-20

 

Annwyl rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

 

Rydym yn gobeithio eich bod yn iawn ac yn cymryd gofal o’ch gilydd fel teuluoedd yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Yn dilyn yr wybodaeth sy’n dod gan y Llywodraeth, mae’r cyngor diweddaraf yn glir: 

“Os gall plant aros yn ddiogel gartref, dylent, er mwyn cyfyngu ar y siawns y bydd y firws yn lledaenu.”

 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-maintaining-educational-provision/guidance-for-schools-colleges-and-local-authorities-on-maintaining-educational-provision

 

Sylweddolaf fod yna ddryswch ynghylch cau ysgolion ac hoffwn rannu diweddariad rydym wedi’i dderbyn gan yr Awdurdod Lleol yn ystod y dydd heddiw.

 

Er na fydd addysg statudol yn cael ei chynnig, o ddydd Llun, bydd yr ysgol ar agor ar gyfer disgyblion 11-14 oed sydd â rhieni / gwarcheidwaid yn gweithio mewn swyddi allweddol. Rydym hefyd wedi gwneud trefniadau ar gyfer grwpiau penodol eraill o ddisgyblion bregus ein hysgol. Bydd trafnidiaeth ysgol yn parhau yr wythnos nesaf hefyd a bwyd ar gael i ddisgyblion fel arfer.

 

 Gweithwyr Allweddol – rhain yw pobl yn y sectorau:-

• Iechyd a gofal cymdeithasol;

• Addysg a gofal plant;

• Gwasanaethau cyhoeddus allweddol;

• Llywodraeth leol a chenedlaethol;

• Bwyd a nwyddau angenrheidiol eraill;

• Diogelwch y cyhoedd a diogelwch cenedlaethol;

• Trafnidiaeth;

• Gwasanaethau cyfleustodau, cyfathrebu ac ariannol.

 

OS ydych yn Gweithiwr Allweddol, mae angen i chi lenwi yr holiadur isod, ar gyfer RCT, os ydych am fynediad i ofal plant:

 

https://forms.rctcbc.gov.uk/en/Web/coronaviruschildcare/startnew

 

Mae yna hefyd ffurflen ar wefan yr ysgol yn benodol ar gyfer Rhydywaun, i'n helpu ni i wneud trefniadau ar gyfer dydd Llun.

 

Plant Prydau Ysgol am Ddim

Bydd darpariaeth fwyd i ddisgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim ar gael o’r ysgol gynradd agosaf i’r cartref, yn ddyddiol rhwng 11.00yb a 12.00yp.

 

Byddwn yn parhau i gyfathrebu gyda’n rhieni, gwarcheidwaid a disgyblion. Cofiwch fod y dudalen “Disgyblion” ar gael i bawb ar wefan yr ysgol.

 

Dymuniadau gorau.

1-10 of 210