Newyddion

Perfformiad TGAU wedi gwella hefyd eleni!

posted 22 Aug 2019, 07:23 by Mark Jones   [ updated 22 Aug 2019, 07:25 ]

Yn dilyn canlyniadau Safon Uwch da wythnos ddiwethaf, rydym yn llongyfarch disgyblion blwyddyn 11 heddiw ar eu canlyniadau TGAU. Gwelwyd cynnydd ymhob pwnc craidd o ganlyniadau llynedd gyda chynnydd sylweddol mewn Saesneg a Gwyddoniaeth.

 

Llongyfarchiadau penodol i’r disgyblion canlynol sydd wedi perfformio ymysg goreuon y flwyddyn (wedi sgorio mwy na 450 pwynt yn y mesuriad Cap 9):

 

Kayleigh Davies                                 8A*, 5A

Taylor Jones                                       5A*, 8A

Manon Lloyd                                      5A*, 8A

Chloe Richards                                   7A*, 5A, 1C

Bronwen Griffiths                                8A*, 1A, 4B

Grace Kerr                                        5A*, 4A, 4B

Isabella Wilding                                 2A*, 9A, 2B

Mali Sweet                                         5A*, 3A, 2B, 3C

Rebekah Thomas-Butts                       9A, 4B

Rhys Phillips                                      2A*, 5A, 4B, 2C

Samuel Williams                                3A*, 4A, 3B, 3C

Alexander Layzell                             2A*, 5A, 3B, 3C

James Davies                                   1A*, 5A, 5B, 2C

Rhys Price                                        2A*, 3A, 6B, 2C

Isobel Smith                                       1A*, 8A, 3B


Mae bron pawb wedi cyrraedd eu potensial eleni ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu bron 70% o’r disgyblion yn ôl i astudio yn y chweched, y nifer mwyaf ers sawl blwyddyn.

 Pob lwc i bawb ar gam nesaf eu gyrfâu.


Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol yn gwella eto eleni!

posted 15 Aug 2019, 03:05 by Mark Jones   [ updated 15 Aug 2019, 04:41 by Arwel James ]

Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun eto’n dathlu cyfres dda o ganlyniadau safon Uwch ac Uwch Atodol.

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw sy’n derbyn ffrwyth eu gwaith caled dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Roedd y cyfradd pasio’n 96% gyda bron 70% o’r holl raddau’n A* i C.

Gwelwyd cynnydd mewn nifer y graddau uwch hefyd a chafodd naw myfyriwr allan o’r 64 yn y flwyddyn ddwy radd A/A* neu’n well.

Dywedodd y Pennaeth, Mark Jones, “Rydym yn bles iawn gyda’r canlyniadau eleni. Mae hyn yn gredyd i’n myfyrwyr sydd wedi gweithio’n galed yn yr ysgol ac wrth hunanastudio dros y dwy flynedd diwethaf. Dymunwn pob lwc iddynt ar gam nesaf eu gyrfau.”

Dyma rai cyraeddiadau nodweddiadol:

Eve Price - 3A*, 1A + gradd A AS. Mae Eve yn mynd i astudio Meddygaeth yng Nghaergrawnt.

Owain Birrell - 3A*, 1B + gradd A AS. Mae Owain yn mynd i astudio Mathemateg yn Rhydychen.

Morgan Lewis - 3A, 1C

Edward Crowson - 1A*, 2A, 1B

Abbie James - 1A*, 2A, 1B

Darya Williams - A*, A, 2B

Mali Davies - Anrhydedd*, A, C, D

Kian Monaghan - 2Anrhydedd*, D

Bethany Shopland -  Anrhydedd*, A, 2D

 

Cafwyd gwelliant eto eleni yn ein canlyniadau Uwch Gyfrannol, gyda chynnydd yn y gyfradd pasio a nifer y graddau A a B. Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y llwyddiannau hyn dros y flwyddyn nesaf.


Canlyniadau UG/Uwch/TGAU - Awst 2019

posted 12 Aug 2019, 03:41 by Arwel James   [ updated 21 Aug 2019, 11:26 ]

Canlyniadau UG/Uwch - Dydd Iau, 15/08/19 - Ysgol ar agor i ddisgyblion - 8yb

Canlyniadau TGAU - Dydd Iau, 22/08/19 - Ysgol ar agor i ddisgyblion - 8yb
(canlyniadau Blwyddyn 10 - y neuadd (11 yb ymlaen)

Pob lwc i bawb!

Canllawiau Gwisg 2019-20

posted 19 Jul 2019, 08:51 by Arwel James   [ updated 19 Jul 2019, 08:52 ]

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Gweler isod ein polisi gwisg ysgol fel nodyn atgoffa wrth wneud paratoadau ar gyfer Medi 2019.

Diolch am eich cydweithrediad.

https://drive.google.com/open?id=1aqP6FA_E9nvVoQJijV4xSAvrzHE2XCyE

Dyddiadau Pwysig o Fedi 2019

posted 17 Jul 2019, 06:42 by Arwel James   [ updated 19 Jul 2019, 07:28 ]

- 02/09/19 - HMS Staff - 03/09/19 - Diwrnod cyntaf i ddisgyblion heblaw am Fl.13 - 04/09/19 - Diwrnod cyntaf Bl.13 - 16/09/19 - HMS Staff 2 - 09/12/19 - HMS Staff 3 Dyddiadau ychwanegol i ddilyn.

RCT - Rhybudd o dwyll

posted 14 Jun 2019, 11:06 by Arwel James   [ updated 17 Jul 2019, 06:40 ]


Llongyfarchiadau Ffion, Bryonie a Molly!

posted 6 Jun 2019, 00:27 by Arwel James   [ updated 6 Jun 2019, 00:28 ]

Llongyfarchiadau mawr i Ffion Owen, Mollie Reardon a Bryonie King sydd wedi cael eu dewis i gynrychioli tim rygbi cyffwrdd dan 18 Cymru ym Mharis. Ardderchog!Ffarwelio Bl.11 a 13

posted 24 May 2019, 08:45 by Arwel James

Pob lwc a dymuniadau gorau i'n ddisgyblion Bl.11 a 13 wrth i ni eich ffarwelio yn swyddogol yr wythnos hon. Mae wedi bod yn bleser!


Diolch i'r teulu Penaluna am weini sglodion blasus (am ddim!) fel rhan o ddathliadau ffarwelio Bl.13. Gwerthfawrogwn eich caredigrwydd yn fawr. Noson Opsiynau Bl.8 - dydd Iau 16/05/19 (4:30pm - 6:00pm)

posted 15 May 2019, 03:02 by Cenwyn Brain   [ updated 15 May 2019, 03:03 ]Gwahoddir chi yn gynnes i fynychu’r noson bwysig hon fydd yn esbonio’r holl opsiynau fydd ar gael i’r disgyblion Blwyddyn 8 presennol ym mis Medi 2019. 

Byddwn yn lansio ‘Cwricwlwm Rhydywaun 2019’ ar ddechrau’r noson a bydd ein Llawlyfr Opsiynau newydd ar gael i bawb fydd yn rhoi gwybodaeth am bob pwnc gan gynnwys sut i ddewis yr opsiynau. 

Byddwch yn rhydd am weddill y noson i ymweld â’r Arweinwyr Pwnc gan y byddant yn rhoi cyflwyniadau pynciol yn eu hystafelloedd dysgu. 

Mae hon yn noson bwysig iawn i ddyfodol eich plentyn felly mawr obeithiaf y gallwch fod yn bresennol.    

Llongyfarchiadau Prif Swyddogion 2019-20!

posted 14 May 2019, 08:54 by Arwel James

Llongyfarch i ein Prif Swyddogion 2019-20 - Elis Myers-Sleight a Connor Restan a'r Dirprwy Brif Swyddogion - Catrin Evans a Robin Morgan.


1-10 of 178