Newyddion

Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

posted 20 Nov 2019, 03:40 by Betsan Jones ‎(Staff)‎   [ updated 20 Nov 2019, 03:42 ]

Dyma wybodaeth o'r Swyddfa Gartref i deuluoedd Gwladolion yr UE sydd angen gwneud cais am Gynllun Preswylio'n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE. 

 

Gwerthusiad Meincnodau Gatsby

posted 30 Oct 2019, 08:51 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Cliciwch yma i gael y Gwerthusiad Rhiant / Gwarcheidwad.

Croeso gan y Brifathrawes

posted 4 Sep 2019, 04:38 by Betsan Jones ‎(Staff)‎

Annwyl rieni, warcheidwad a disgyblion,

Anrhydedd mawr yw cael arwain yr ysgol hon dros dro eleni a dymunaf y gorau i Mr Mark Jones ar ei secondiad i Lywodraeth Cymru.

Hoffwn longyfarch yr holl ddysgwyr am eu cyflawniadau yn yr arholiadau eleni. Roedd yn fraint i fod yn yr ysgol ar ddiwrnodau’r canlyniadau Lefel A a TGAU i rannu llwyddiant a llawenydd ein myfyrwyr. Mae eu llwyddiant yn ganlyniad i waith caled a chefnogaeth ac ymroddiad tîm gwych o staff yn yr
ysgol. Rydym yn ddiolchgar hefyd am eich rôl allweddol chi fel rhieni yn uchelgais, disgyblaeth a llwyddiant ein plant. Edrychaf ymlaen at feithrin a datblygu’r perthynas rhyngom dros y flwyddyn.

Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a chymuned yr ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd. Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o addysg, gofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i
wireddu eu potensial.
Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion egniol a mentrus, fe ewn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl rhanddeiliaid yr ysgol.
Un cyfle ar addysg sydd gan ein disgyblion. Mae’n fraint anhygoel i fod mewn sefyllfa i wneud gwahaniaeth iddynt a mowldio eu dyfodol ac, yn fwy na hynny, mae’n ddyletswydd arnom i wneud yr ymdrech.

Rwyf yn argyhoeddedig y gallaf ddibynnu ar eich cefnogaeth barhaol yn hyn.

Ar ddechrau flwyddyn newydd, hoffwn dynnu eich sylw at rhai digwyddiadau pwysig dros y tymor nesaf:

1) Diwrnod HMS – 16-09-18 – ysgol ar gau i ddisgyblion
2) Diwrnod HMS – 09-12-19 – ysgol ar gau i ddisgyblion
3) Bl.6 Noson Agored – 03-10-19
4) Bl.7 Noson Lles a Bugeiliol – 24-10-19
5) Bl.9 Noson Rhieni – 05-12-19
6) Bl.11 Noson Rhieni – 21-11-19
7) Bl.12/13 Noson Rhieni – 07-11-19

Gwiriwch wefan yr ysgol ein cyfrif Twitter a thudalen Facebook am ragor o wybodaeth a dyddiadau
pwysig wrth i’r flwyddyn parhau.

Lisa Williams
Prifathrawes

Taliadau ar-lein i'r ysgol

posted 3 Sep 2019, 02:55 by Arwel James   [ updated 3 Sep 2019, 02:56 ]

Dilynwch y ddolen hon i wneud taliadau am deithiau ysgol a gweithgareddau trwy system daliadau diogel RhCT. Dewiswch 'Rhydywaun' o'r rhestr siopau. 


Perfformiad TGAU wedi gwella hefyd eleni!

posted 22 Aug 2019, 07:23 by Mark Jones   [ updated 22 Aug 2019, 07:25 ]

Yn dilyn canlyniadau Safon Uwch da wythnos ddiwethaf, rydym yn llongyfarch disgyblion blwyddyn 11 heddiw ar eu canlyniadau TGAU. Gwelwyd cynnydd ymhob pwnc craidd o ganlyniadau llynedd gyda chynnydd sylweddol mewn Saesneg a Gwyddoniaeth.

 

Llongyfarchiadau penodol i’r disgyblion canlynol sydd wedi perfformio ymysg goreuon y flwyddyn (wedi sgorio mwy na 450 pwynt yn y mesuriad Cap 9):

 

Kayleigh Davies                                 8A*, 5A

Taylor Jones                                       5A*, 8A

Manon Lloyd                                      5A*, 8A

Chloe Richards                                   7A*, 5A, 1C

Bronwen Griffiths                                8A*, 1A, 4B

Grace Kerr                                        5A*, 4A, 4B

Isabella Wilding                                 2A*, 9A, 2B

Mali Sweet                                         5A*, 3A, 2B, 3C

Rebekah Thomas-Butts                       9A, 4B

Rhys Phillips                                      2A*, 5A, 4B, 2C

Samuel Williams                                3A*, 4A, 3B, 3C

Alexander Layzell                             2A*, 5A, 3B, 3C

James Davies                                   1A*, 5A, 5B, 2C

Rhys Price                                        2A*, 3A, 6B, 2C

Isobel Smith                                       1A*, 8A, 3B


Mae bron pawb wedi cyrraedd eu potensial eleni ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu bron 70% o’r disgyblion yn ôl i astudio yn y chweched, y nifer mwyaf ers sawl blwyddyn.

 Pob lwc i bawb ar gam nesaf eu gyrfâu.


Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Atodol yn gwella eto eleni!

posted 15 Aug 2019, 03:05 by Mark Jones   [ updated 15 Aug 2019, 04:41 by Arwel James ]

Mae Ysgol Gyfun Rhydywaun eto’n dathlu cyfres dda o ganlyniadau safon Uwch ac Uwch Atodol.

Llongyfarchiadau i’r myfyrwyr heddiw sy’n derbyn ffrwyth eu gwaith caled dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Roedd y cyfradd pasio’n 96% gyda bron 70% o’r holl raddau’n A* i C.

Gwelwyd cynnydd mewn nifer y graddau uwch hefyd a chafodd naw myfyriwr allan o’r 64 yn y flwyddyn ddwy radd A/A* neu’n well.

Dywedodd y Pennaeth, Mark Jones, “Rydym yn bles iawn gyda’r canlyniadau eleni. Mae hyn yn gredyd i’n myfyrwyr sydd wedi gweithio’n galed yn yr ysgol ac wrth hunanastudio dros y dwy flynedd diwethaf. Dymunwn pob lwc iddynt ar gam nesaf eu gyrfau.”

Dyma rai cyraeddiadau nodweddiadol:

Eve Price - 3A*, 1A + gradd A AS. Mae Eve yn mynd i astudio Meddygaeth yng Nghaergrawnt.

Owain Birrell - 3A*, 1B + gradd A AS. Mae Owain yn mynd i astudio Mathemateg yn Rhydychen.

Morgan Lewis - 3A, 1C

Edward Crowson - 1A*, 2A, 1B

Abbie James - 1A*, 2A, 1B

Darya Williams - A*, A, 2B

Mali Davies - Anrhydedd*, A, C, D

Kian Monaghan - 2Anrhydedd*, D

Bethany Shopland -  Anrhydedd*, A, 2D

 

Cafwyd gwelliant eto eleni yn ein canlyniadau Uwch Gyfrannol, gyda chynnydd yn y gyfradd pasio a nifer y graddau A a B. Edrychwn ymlaen at adeiladu ar y llwyddiannau hyn dros y flwyddyn nesaf.


Canlyniadau UG/Uwch/TGAU - Awst 2019

posted 12 Aug 2019, 03:41 by Arwel James   [ updated 21 Aug 2019, 11:26 ]

Canlyniadau UG/Uwch - Dydd Iau, 15/08/19 - Ysgol ar agor i ddisgyblion - 8yb

Canlyniadau TGAU - Dydd Iau, 22/08/19 - Ysgol ar agor i ddisgyblion - 8yb
(canlyniadau Blwyddyn 10 - y neuadd (11 yb ymlaen)

Pob lwc i bawb!

Canllawiau Gwisg 2019-20

posted 19 Jul 2019, 08:51 by Arwel James   [ updated 19 Jul 2019, 08:52 ]

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Gweler isod ein polisi gwisg ysgol fel nodyn atgoffa wrth wneud paratoadau ar gyfer Medi 2019.

Diolch am eich cydweithrediad.

https://drive.google.com/open?id=1aqP6FA_E9nvVoQJijV4xSAvrzHE2XCyE

Dyddiadau Pwysig o Fedi 2019

posted 17 Jul 2019, 06:42 by Arwel James   [ updated 19 Jul 2019, 07:28 ]

- 02/09/19 - HMS Staff - 03/09/19 - Diwrnod cyntaf i ddisgyblion heblaw am Fl.13 - 04/09/19 - Diwrnod cyntaf Bl.13 - 16/09/19 - HMS Staff 2 - 09/12/19 - HMS Staff 3 Dyddiadau ychwanegol i ddilyn.

RCT - Rhybudd o dwyll

posted 14 Jun 2019, 11:06 by Arwel James   [ updated 17 Jul 2019, 06:40 ]


1-10 of 182