Newyddion‎ > ‎

01.09.20 Diweddariad: Gorchuddion Wyneb

posted 1 Sept 2020, 12:15 by Betsan Jones
Gorchuddion Wyneb
Yn dilyn cyngor diwygiedig ar y mater hwn gan Sefydliad Iechyd y Byd, mae'r Awdurdod Lleol yn argymell yn gryf y dylai holl staff ysgolion uwchradd a disgyblion prif ffrwd uwchradd wisgo gorchuddion wynebau o 10 Medi 2020 wrth iddynt symud o amgylch ardaloedd cymunedol o fewn yr ysgol gan gynnwys coridorau, lifftiau, grisiau, toiledau ac ardaloedd ffreutur, ble mae'n annhebygol y bydd pellter cymdeithasol yn gallu cymryd lle.

Bydd gorchuddion wyneb ar gyfer ysgolion uwchradd (gan gynnwys cludiant o'r cartref i'r ysgol) yn cael eu cyflenwi'n uniongyrchol gan yr Awdurdod Lleol ac mae'r ysgol yn aros am y cyflenwad hwn. Mae croeso i ddisgyblion wisgo eu gorchuddion wyneb plaen eu hunain.
Anogir disgyblion i roi gorchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio mewn bag plastig yn ystod y dydd pan nad ydynt yn cael eu gwisgo.

Cludiant Ysgol
Rhaid i ddysgwyr oed uwchradd sy'n teithio ar gludiant ysgol wisgo gorchudd wyneb.
Gall gwrthod cydymffurfio â'r gofyniad hwn arwain at atal lle i’r plentyn ar gludiant ysgol.

Rydym yn disgwyl cyflenwad o orchuddion wyneb y gellir eu hailddefnyddio a bydd pob dysgwr ym mlwyddyn 7 ac uwch yn derbyn un ar gyfer eu taith gyntaf adref. Rydym dan yr argraff bydd yr adran drafnidiaeth yn rhoi gorchudd wyneb tafladwy i ddisgyblion ei wisgo nes eu bod yn casglu eu gorchudd newydd o'r ysgol.

Comments