Newyddion‎ > ‎

01.09.21 ** GWYBODAETH BWYSIG AR GYFER DISGYBLION SY'N TEITHIO I'R YSGOL MEWN CAR **

posted 1 Sept 2021, 04:12 by Betsan Jones


Fel yr amlinellwyd yn y canllawiau a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf, oherwydd y gwaith adeiladu helaeth sydd wedi dechrau ar y safle (gweler y lluniau), rhaid gwneud newidiadau o ran ymwelwyr â'r ysgol ac yn enwedig y trefniadau ar gyfer cerbydau sy'n gollwng disgyblion yn y bore neu gasglu disgyblion yn y prynhawn.


Os ydych chi'n codi'ch plentyn yn y prynhawn mewn car, ni fyddwch yn gallu cael mynediad i'r safle cyn 15:15.


Gellir gweld y trefniadau yn y llythyr a anfonwyd trwy ClassCharts fel rhan o'r canllawiau'r wythnos diwethaf. Gellir dod o hyd iddo isod. Mae'n bwysig iawn eich bod chi'n darllen y wybodaeth hon.Annwyl Riant / Gwarcheidwad,

Mae hi’n 25 mlynedd ers i Ysgol Gyfun Gymraeg Rhydywaun agor ei drysau am y tro cyntaf; ac ers Awst 1af 2021 rydym wedi cychwyn ar ddatblygiad newydd a chyffrous ar ein campws.


Mae Adran Addysg Rhondda Cynon Taf yn ariannu ac yn rheoli'r gwaith o adeiladu bloc addysgu newydd sylweddol ar gyfer yr ysgol a fydd yn cynnwys cyfleusterau chwaraeon ac adnoddau drama, cerddoriaeth ac addysgu o'r radd flaenaf. Mae'r bloc addysgu newydd yn cael ei adeiladu ar ardaloedd maes parcio'r ymwelwyr yn y gorffennol, tŷ'r gofalwr, y gylchfan, priffordd y campws a'r holl fannau parcio sy'n arwain i lawr i'r ysgol.

O ganlyniad, mae Adran Addysg RCT yn dymuno inni eich hysbysu ei bod yn rhaid gwneud newidiadau o ran ymwelwyr â'r ysgol ac yn enwedig y trefniadau ar gyfer cerbydau sy'n gollwng disgyblion yn y bore neu'n casglu disgyblion yn y prynhawn.


Amlinellir y newidiadau angenrheidiol ar gyfer pob cerbyd isod:

Bore: Bydd disgyblion yn cael eu gollwng yn y safle bysiau. Mae angen hefyd bod yn ymwybodol o'r bysiau sy'n gyrru i fyny i'w man gollwng dynodedig a sicrhau eich bod yn dilyn cyfarwyddiadau a chyfarwyddiadau'r tîm rheoli traffig.


Prynhawn: Cyrraedd y safle ar ôl 3.15pm a chasglu disgyblion o'r un ardal â gollwng y bore.

Gan fod gennym 19 o fysiau a dim ond 19 bae bysiau, nid oes lleoedd ar gael i gerbydau barcio / aros cyn 3.15pm. O fis Medi, bydd gwersi yn gorffen am 3.00pm gyda'r holl fysiau (gobeithio) yn gadael y safle erbyn 3.15pm. Ar y pwynt hwn bydd gennym le ar y safle i gerbydau eraill i gasglu disgyblion.


Gofynnwn am eich cydweithrediad llawn yn y mater hwn ac i chi ystyried trigolion Lawrence Avenue a'r bysiau sy'n gyrru allan o'r safle.


Bydd prif giât yr ysgol a mynediad i'r safle yn cael ei reoli gan y contractwyr adeiladu ac ni fyddant yn gadael unrhyw geir ar y safle cyn i'r bysiau adael.

Bydd yr ail giât yn cael ei chloi trwy gydol y dydd ac yn cael ei hagor i staff Rhydywaun a chontractwyr yr ysgol yn unig.

Bydd cyrraedd cyn 3.15pm yn achosi problemau a thrallod diangen, ac anesmwythyd i yrwyr. Yn ôl yr arfer, bydd aelodau staff yn bresennol nes y bydd yr holl ddisgyblion wedi'u casglu.


Rydym yn ddiolchgar am eich cydweithrediad llawn ar y mater hwn. Dros y 10 mis nesaf, wrth i'r adeilad gael ei gwblhau, rydym yn rhagweld y bydd RCT yn addasu'r cynllun hwn a byddwn yn eich hysbysu o'r newidiadau yn syth.


Yn gywir,


Miss Lisa Williams

Prifathrawes 
Comments