Newyddion‎ > ‎

22.04.20 Neges gan Gyrfa Cymru

posted 22 Apr 2020, 02:05 by Betsan Jones
Annwyl gydweithiwr,
Roeddwn eisiau rhoi'r diweddaraf i chi ynglŷn â'r gefnogaeth rydym yn dal i'w gynnig i bobl ifanc a'u rhieni yn ystod y cyfnod hwn.
Mae'r sgwrs fyw ledled Cymru gyda chynghorwyr gyrfaoedd arbenigol, a lansiwyd gennym ryw bythefnos yn ôl, yn boblogaidd. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael ddydd Llun i ddydd Gwener, ac mae ar gael i bobl ifanc mewn ysgolion a cholegau, rhieni/gwarcheidwaid, a'r plant hynny sydd fel arfer yn cael eu haddysgu gartref. Mae'n gyfle iddynt drafod unrhyw bryderon sydd ganddynt ynglŷn â'r camau nesaf a'u hopsiynau ar gyfer y dyfodol.
Yn ystod yr wythnos neu ddwy nesaf byddwn yn lansio ein hadnoddau addysgu gartref fel rhan o’r ymgyrch Cadw'n Ddiogel. Dal ati i Ddysgu gan Lywodraeth Cymru, a byddwn yn hyrwyddo hyn trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol. Bydd yr adnoddau'n cynnwys cyfres o weminarau a chynlluniau gwersi y gall rhieni a phobl ifanc eu cwblhau gartref gyda'i gilydd.
Hefyd, rhwng 2-3yp ddydd Iau 23 Ebrill bydd gennym sesiwn Holi ac Ateb ar gyfer rhieni gyda'n cynghorwyr gyrfaoedd ar ein sianeli Twitter a Facebook. Dyma gyfle arall i rieni gael sgwrs am unrhyw bryderon sydd ganddynt ynglŷn â'r camau nesaf y bydd eu plentyn yn eu cymryd.
Cofiwch barhau i edrych ar ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol i gael yr wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â chael gafael ar ein gwasanaethau.
Os hoffech gysylltu â mi, gallwch anfon e-bost ataf nikki.lawrence@careerswales.com
Nikki Lawrence
Prif Weithredwr, Gyrfa Cymru
Comments