Newyddion‎ > ‎

Croeso gan y Brifathrawes

posted 4 Sept 2019, 04:38 by Betsan Jones
Annwyl rieni, warcheidwad a disgyblion,

Anrhydedd mawr yw cael arwain yr ysgol hon dros dro eleni a dymunaf y gorau i Mr Mark Jones ar ei secondiad i Lywodraeth Cymru.

Hoffwn longyfarch yr holl ddysgwyr am eu cyflawniadau yn yr arholiadau eleni. Roedd yn fraint i fod yn yr ysgol ar ddiwrnodau’r canlyniadau Lefel A a TGAU i rannu llwyddiant a llawenydd ein myfyrwyr. Mae eu llwyddiant yn ganlyniad i waith caled a chefnogaeth ac ymroddiad tîm gwych o staff yn yr
ysgol. Rydym yn ddiolchgar hefyd am eich rôl allweddol chi fel rhieni yn uchelgais, disgyblaeth a llwyddiant ein plant. Edrychaf ymlaen at feithrin a datblygu’r perthynas rhyngom dros y flwyddyn.

Fy mlaenoriaeth yw sicrhau’r gorau i’n disgyblion, staff a chymuned yr ysgol a’n bod yn parhau i wella ymhob agwedd. Byddwn yn parhau i sicrhau’r safonau uchaf o addysg, gofal a chynhaliaeth i’n disgyblion ac yn eu harwain ac annog i fod yn uchelgeisiol, i wneud cynnydd ac i fanteisio ar bob cyfle i
wireddu eu potensial.
Gyda’n staff ymroddgar a brwdfrydig a disgyblion egniol a mentrus, fe ewn o nerth i nerth a sicrhau llwyddiant parhaol i holl rhanddeiliaid yr ysgol.
Un cyfle ar addysg sydd gan ein disgyblion. Mae’n fraint anhygoel i fod mewn sefyllfa i wneud gwahaniaeth iddynt a mowldio eu dyfodol ac, yn fwy na hynny, mae’n ddyletswydd arnom i wneud yr ymdrech.

Rwyf yn argyhoeddedig y gallaf ddibynnu ar eich cefnogaeth barhaol yn hyn.

Ar ddechrau flwyddyn newydd, hoffwn dynnu eich sylw at rhai digwyddiadau pwysig dros y tymor nesaf:

1) Diwrnod HMS – 16-09-18 – ysgol ar gau i ddisgyblion
2) Diwrnod HMS – 09-12-19 – ysgol ar gau i ddisgyblion
3) Bl.6 Noson Agored – 03-10-19
4) Bl.7 Noson Lles a Bugeiliol – 24-10-19
5) Bl.9 Noson Rhieni – 05-12-19
6) Bl.11 Noson Rhieni – 21-11-19
7) Bl.12/13 Noson Rhieni – 07-11-19

Gwiriwch wefan yr ysgol ein cyfrif Twitter a thudalen Facebook am ragor o wybodaeth a dyddiadau
pwysig wrth i’r flwyddyn parhau.

Lisa Williams
Prifathrawes
Comments