Newyddion‎ > ‎

Eisteddfod yr Ysgol 2012

posted 11 Jul 2012, 13:15 by Unknown user

Cynhaliwyd Eisteddfod yr Ysgol yng Nghanolfan y Sobell, Aberdâr eleni. Lleoliad gwahanol, ond roedd y cystadlu mor frwd ag erioed! Y beirniaid oedd Naomi Morris (Cerdd), Glyn Wise (Llefaru a Drama) a’r cyn-ddisgybl Brandon Sherwood (Dawns). Roedd llawer o chwerthin a bloeddio i’w glywed yn y neuadd chwaraeon wrth i’r tri llys Rhigos, Maerdy a’r Bannau frwydro am farciau.

Eleri'n ennill y Gadair
Eleri Beynon oedd enillydd Cadair yr Eisteddfod eleni am ysgrifennu portread o’i Mamgu. Cafodd ganmoliaeth uchel am safon y gwaith. Yn ail agos iddi oedd Kameron Harrhy, a Bronwyn Davies yn drydydd. Kate Mathias enillodd y Tlws Saesneg. Cyflwynwyd Gwobr John Llywelyn Jones am y trydydd tro eleni, tlws sy’n cael ei gyflwyno i ddisgybl sydd wedi cyfrannu i Gymreictod a bywyd allgyrsiol yr ysgol. Yr enillydd haeddiannol oedd Jordan Amblin o Flwyddyn 13, disgybl talentog sydd wedi gwneud llawer iawn o waith dros athrawon a disgyblion yr ysgol yn y maes TGCh, yn bennaf drwy ddylunio a chreu adnoddau i hysbysebu digwyddiadau. Jordan oedd yn gyfrifol am bosteri a rhaglen ‘Les Mis’ y llynedd, ac mae e hefyd yn ffotograffydd o fri.

Gan mai Eisteddfod olaf Mr Alan Williams oedd hi eleni, cafodd lawer o sylw yn ystod y dydd, gyda nifer o ddisgyblion yn ei ddynwared! Roedd Mr Williams yn hapus iawn pan enillodd Côr Chwibanu llys Rhigos dan ei arweiniad medrus. Unwaith eto eleni roedd y sgetsys yn werth eu gweld. Yn gyntaf ‘Gemau Olympaidd’ Y Bannau, gydag amrwyiol gystadlaethau gan gynnwys Mr Price a Mr Edwards yn canu’n swynol i’w gilydd drwy gyfrwng y ‘Walkie Talkies’! Nesaf sgets Rhigos oedd yn deyrnged i Mr Alan Williams oedd wedi troi yn ddewin, ac yn olaf sgets Maerdy - sioe hypnoteiddio ddidorol! Sgets Y Bannau ddaeth i’r brig eleni.
Jordan yn ennill 'Tlws Taffy'


Daeth uchafbwynt y cystadlu ddiwedd y prynhawn gyda chystadleuaeth ‘Côr y Llys’. Cafwyd tri pherfformiad grymus a llawn egni o’r gân hyfryd ‘Ysbryd y Nos’, a’r beirniaid o’r farn mai côr Y Bannau oedd yn haeddu’r wobr gyntaf. Roedd canlyniad terfynol yr Eisteddfod yn y fantol, mor agos oedd y marciau erbyn hyn! Ac yn wir llys Y Bannau oedd y llys buddugol, yn ennill tlws yr Eisteddfod gyda 1196 o farciau. Daeth Rhigos yn ail gyda 1123 marc, a Maerdy yn drydydd gyda 1073 o farciau. Agos iawn felly!

Diolch i Miss Sioned Jones, Pennaeth Adran y Gymraeg oedd yn gyfrifol am y trefniadau eleni, i’r penaethiaid llys a disgyblion y Chweched am eu gwaith caled, ac i bawb oedd yn hyfforddi a chystadlu. Eisteddfod i’w chofio!


Kameron yn arwain Côr Y Bannau

Comments