Newyddion‎ > ‎

Neges gan y Brifathrawes

posted 18 Mar 2020, 10:23 by Arwel James   [ updated 18 Mar 2020, 10:24 ]
Annwyl bawb / Dear All

Gweler isod neges y Gweinidog Addysg / Please see message from Education Minister below:

Nid oedd ysgolion yn ymwybodol o'r neges yma, a bydd angen amser ar Lywodraeth Cymru / yr Awdurdod Leol i rannu eu cynlluniau. Bydd ragor o wybodaeth i ddilyn.

Mae Ysgol Rhydywaun ar agor nes 3yh ddydd Gwener 20-3-20 fel bod rhieni'n cael amser i gynllunio ar gyfer gofal plant ayyb.

Fel staff ysgol, rydym ni wedi bod yn cynllunio ar gyfer sicrhau gwaith a chefnogaeth i'n disgyblion ac mae'r manylion yn fy llythyr bore 'ma.

Byddwn yn cyfathrebu gyda chi'n reolaidd fel rieni, gwarcheidwaid a disgyblion.

Schools were not given warning of this notice and Welsh Government / the Local Authority have not shared their plans with us so far. More information will follow.

Ysgol Rhydywaun will remain open until 3pm Friday 20-3-20 in order to ensure that parents have time to plan for childcare etc.

As school staff, we have been planning to ensure work and support for our pupils and there are some details regarding this on the letter I posted earlier this morning. 

We will be in regular communication with you as parents, guardians and pupils.
Cymerwch ofal / please take care,
Lisa Williams
Comments