Gwybodaeth Ysgol

Pam dewis Rhydywaun?

Rhoi cyfle i bob disgybl ddatblygu hyd eithaf ei allu yn academaidd, yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol ac yn gorfforol.
Rhoi cyfle i bob disgybl werthfawrogi gwerthoedd moesol ac ysbrydol.
Rhoi cyfle i bob disgybl feistroli’r grefft o gyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg, gan bwysleisio’r Gymraeg yn arbennig fel cyfrwng dysgu a chymdeithasu.
Annog pob disgybl i gyfrannu’n llawn yn ôl ei ddoniau i gymuned yr ysgol ac i’r gymuned ehangach gydag ymwybyddiaeth glir o’r gymuned Ewropeaidd.
Paratoi pob disgybl ar gyfer gofynion byd gwaith.
Cynnig yr un cyfle cyfartal i bawb heb wahaniaethu ar sail gallu, rhyw, hil na chrefydd.

Beth yw Ethos Ysgol Gyfun Rhydywaun?

Mae Rhydywaun yn anelu at gynnig addysg o’r safon orau bosibl sy’n ceisio ateb anghenion yr unigolyn mewn awyrgylch cefnogol, hapus a hollol Gymreig.  Anogir pob disgybl i ddatblygu hunanbarch ac agweddau cadarnhaol a chyfrifol at fywyd yn gyffredinol.  Mae ethos gwaith cadarn yn yr ysgol a’r nod yw ysgogi pob disgybl i gyrraedd y safonau uchaf bob amser. Mae ethos Cymreig yr ysgol  yn adlewyrchu etifeddiaeth foesol, ysbrydol a diwylliannol Cymru ac yn creu fframwaith ar gyfer bywyd, iaith a chenadwri’r ysgol.

Y Gymraeg yn gyntaf!

Iaith swyddogol Rhydywaun yw’r Gymraeg a dyma gyfrwng dysgu ac arholi pob pwnc ar wahân i Saesneg. Bydd pob disgybl yn astudio Cymraeg fel pwnc ac yn sefyll arholiadau iaith gyntaf yn unig yn y Gymraeg. Bydd eich plentyn yn hollol ddwyieithog.
Subpages (1): Polisiau
Ċ
Betsan Jones,
28 May 2021, 07:00
Ċ
Betsan Jones,
25 May 2021, 03:43
Ċ
Eilir Jones,
26 Jun 2017, 08:50
Comments